ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ

ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - IMG 7017 scaled - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ
ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - Untitled design - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ກຸມພານີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ  ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆທີ່ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຍາດມາໄດ້ໃນຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຈໍານວນໜຶ່ງຄື:

ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - IMG 7037 1 300x200 - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ

  1. ເສດຖະກິດເຖິງແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືີ່ອງແຕ່ຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕຍັງບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມທິດທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕັັ້ງໄວ້ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະສາມສີີ່ປີຜ່ານແມ່ນຕໍ່າກວ່າແຜນການທີີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສິ່ງທີີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັັ້ນແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການສ້າງເປັນຖານລາຍຮັບທີີ່ແນ່ນອນ.
  2. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ເປັນຕົ້ນສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍ່ໝັັ້ນທ່ຽງ ສະແດງອອກ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຍັງສູງໃນບາງໄລຍະ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີໜ້ອຍ, ການຂາດດຸນການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜີ້ສິນຍັງສູງ, ມາດຕະການ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມາດຕະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME ແລະ ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີີ່ ໄດ້ວາງອອກນັັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ.
  3. ມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີີ່ຄວນ, ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໜີ້ສິນຕົວຈິງທີີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພົບບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ມີກ້ອນເງິນເພືີ່ອອັດສີດເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຕົວຈິງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນລັດຖະບານຍັງ ຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບແລະແກ້ໄຂໜີ້ສິນລັດວິສາຫະກິດທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊິິ່ງເປັນບັນຫາທີີ່ຫນັກຫນ່ວງຫລາຍສໍາລັບລັດຖະບານ.

ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - IMG 7009 300x200 - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ

ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ
  1. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ເຖິງຮາກຖານແທ້, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລວມຂອງປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ ແລະ ລະຫວ່າງຄົນທີີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງເອງ, ເຊິິ່ງບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ມີແນວທາງແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເລີີ່ມແຕ່ຫົວທີີ່ເພືີ່ອບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍເປັນບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໄດ້.
  2. ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຍັງນໍາໃຊ້ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ, ຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງມີການຮົົ່ວໄຫລທາງ 4 ດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ເຮັດໃຫ້ມີການຂາດດຸນງົບປະມານສູງ ແລະ ສະພາບຄ່ອງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຍັງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍຫລາຍຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ.
  3. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທົົ່ວສັງຄົມ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີີ່ຄວນ.
  4. ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຖິງວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ເປັນຕົ້ນສໍາເລັດໂຄງການທາງດ່ວນໄລຍະນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ໂຄງການທາງລົດໄຟວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍໂຄງການທີີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າຄື: ໂຄງການໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ມີການຕໍ່ສັນຍາຫລາຍຄັັ້ງ, ສ່ວນຂະແໜງການບໍລິການ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
  5. ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດເພືີ່ອນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ກາລະໂອກາດຈາກການເຊືີ່ອມຈອດ-ເຊືີ່ອມຕິດເພືີ່ອຜະລິດສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທໍາເທືີ່ອ.
ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ
ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນ 8 ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຂະແໜງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!