5ບ້ານເມືອງອາດສະພອນດຳເນີນໂຄງການລຶບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

- advert banner 728 90 728x90 - 5ບ້ານເມືອງອາດສະພອນດຳເນີນໂຄງການລຶບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ພິທີເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລຶບ ລ້າງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດນີ້, ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ກົມ ສັງຄົມສົງເຄາະກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ, ອົງການ ສຸພານິມິດປະຈຳ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫລາຍ.

- new3 - 5ບ້ານເມືອງອາດສະພອນດຳເນີນໂຄງການລຶບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

 

 

 

+ ເມືອງອາດສະພອນຮັບຮອງເອົາ 10 ບ້ານເປັນບ້ານວັດທະນະທຳ

+ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດລົງຕິດຕາມໂຄງການ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກບ້ານຄຳປ່າແໜ ແລະ ບ້ານປ່າກ້ວຍເມືອງຈຳພອນ

+ ລາວເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງປະຕິບັດກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

- lattana 1 - 5ບ້ານເມືອງອາດສະພອນດຳເນີນໂຄງການລຶບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

 

 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ5ບ້ານເມືອງ ອາດສະພອນຄື: ບ້ານດອນກະ ພຸງ, ນາທົ່ມ, ບ້ານບຶງ, ນາປອດ ແລະ ສິງສະຫວ່າງ, ເພື່ອແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍມີຄວາມ ປອດໄພຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປ້ອງກັນການຄ້າມະ ນຸດ, ເຊິ່ງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ- ຊາຍອາຍຸ 12-24 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນ ພາວະສ່ຽງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການເອົາໃຈໃສ່ດູແລ ແລະ ໄດ້ ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຄ້າ ມະນຸດ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ການແຕ່ງ ງານໃນໄວເດັກ ໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍ ເຫລືອ,ໃນນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ແນະນໍາ ຄອບຄົວ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຂອງ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າ ເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ເໝາະສົມໃນວຽກ ງານດັ່ງ ກ່າວ, ໂດຍບັນດາຄອບຄົວທີ່ຢູ່ ໃນພາວະສ່ຽງຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການປົກປ້ອງ ທາງສັງຄົມໂດຍຜ່ານຕາໜ່າງ ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກໃນຊຸມຊົນ, ການເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເດັກ-ໄວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນ ພາວະສ່ຽງສູງກ່ຽວກັບການ ລ້ຽງດູແບບສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການຊຸກຍູ້ເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ເພື່ອ ເປັນການຫລຸດ ຜ່ອນທຸກຮູບແບບຄວາມຮຸນ ແຮງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດໂດຍ ສະໂມສອນເດັກຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 5 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງຄວາມສາ ມາດໃຫ້ແກ່ເດັກໄດ້ຮູ້ຈັກປົກ ປ້ອງຕົນເອງໂດຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ໂປສ ເຕີ, ວິດີໂອ ແລະ ການເຫລົ່າລະ ຄອນຕ່າງໆ.

 

error: Content is protected !!