6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - 041612 2020 - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - Untitled design - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
  1. ພໍ່ແມ່ຄວນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ : ໂຕຢ່າງທີ່ລູກຈະເຮັດນຳຫລາຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນຄົນໃກ້ໂຕຄືພໍ່ແມ່ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອພໍ່ແມ່ສະແດງພຶດຕິກຳແບບໃດ ລູກກໍຍ່ອມຢາກເຮັດນຳ ຄືກັນກັບການທີ່ພໍ່ແມ່ກິນເຂົ້າໜົມບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ຫ້າມລູກບໍ່ໃຫ້ກິນ ຍ່ອມບໍ່ເກີດຜົນ ເພາະລູກຈະຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາໄດ້ວ່າ ຫາກບໍ່ມີປະໂຫຍດເປັນຫຍັງພໍ່ແມ່ຈຶ່ງກິນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກໃນທຸກໆເລື່ອງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
  2. ຫລຸດປະລິມານການກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ : ຫາກລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ຈົນບໍ່ສາມາດໃຫ້ລູກຢຸດກິນທັນທີໄດ້ ພໍ່ແມ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລົມກັບລູກ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງກັບລູກໃຫ້ດີ ໂດຍສະເພາະການບໍ່ຫ້າມ ແລະ ຍັງຄົງໃຫ້ໂອກາດໄດ້ກິນເຂົ້າໜົມຕໍ່ໄປ ພຽງແຕ່ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກ ໃຫ້ຫລຸດປະລິມານການກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງຈາກແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າການບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ກິນທັນທີ ເທົ່າກັບເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຕໍ່ຕ້ານພໍ່ແມ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ຄວນໃຊ້ວິທີເດັດຂາດເກີນໄປ.
  3. ກຳນົດໄລຍະເວລາຂອງການກິນ : ກຳນົດໄລຍະເວລາສຳລັບການກິນເຂົ້າໜົມທີ່ຈະແຈ້ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ໄປລົບກວນການກິນເຂົ້າຄາບຫລັກໃນແຕ່ລະມື້ ເນື່ອງຈາກການກິນເຂົ້າໜົມບໍ່ເປັນເວລາມັກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກິນເຂົ້າໃນຄາບຫລັກ ເຊັ່ນ : ກິນເຂົ້າໜ້ອຍ ຫລື ບາງເທື່ອກໍອາດເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າບໍ່ລົງ ຫລື ເບື່ອອາຫານໄດ້.
  4. ເສີມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ : ເມື່ອພໍ່ແມ່ກຳນົດໄລຍະເວລາ ແລະ ປະລິມານເຂົ້າໜົມທີ່ລູກກິນໄປແລ້ວ ແລະ ຍັງຄົງມີສຽງຮຽກຮ້ອງຂໍກິນເຂົ້າໜົມຕື່ມອີກ ພໍ່ແມ່ສາມາດແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້ໂດຍການເສີມອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ລູກໄດ້ກິນພ້ອມກັບເຂົ້າໜົມໄດ້ ເຊັ່ນ : ນົມ, ນຳ້ໝາກໄມ້ສົດ ຫລື ນຳ້ເຕົ້າຫູ້ ເປັນຕົ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດເຂົ້າໄປນຳ.
  5. ຫລີກເວັ້ນການຊື້ເຂົ້າໜົມຕິດເຮືອນ : ເມື່ອຢາກໃຫ້ລູກຫລຸດປະລິມານການກິນເຂົ້າໜົມ ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງບໍ່ຄວນຊື້ເຂົ້າໜົມປະເພດນີ້ໄວ້ຕິດເຮືອນ ເພາະໂອກາດທີ່ລູກຈະເພີ່ມປະລິມານການກິນເຂົ້າໜົມບໍ່ມີປະໂຫຍດຍ່ອມມີຢູ່ສູງຫລາຍ ຫລື ຫາກຢາກແກ້ບັນຫາລູກຂັດລັງ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກຊື້ເຂົ້າໜົມທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານແກ່ຮ່າງກາຍແທນ.
  6. ອະທິບາຍເຖິງຜົນເສຍຂອງການກິນເຂົ້າໜົມໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈ : ການອະທິບາຍເຖິງຜົນເສຍຈາກການກິນເຂົ້າໜົມ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ ເພາະເດັກນ້ອຍມັກເຊື່ອຟັງຫາກພໍ່ແມ່ເລືອກສື່ສານໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ, ພະຍາຍາມຍົກໂຕຢ່າງເຖິງຜົນເສຍທີ່ເກີດກັບຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເລື່ອງຂອງແຂ້ວແມງ, ເຈັບທ້ອງ, ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຜົນເສຍເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເບິ່ງເຫັນພາບໄດ້ຈະແຈ້ງ.

6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - 061612 2020 300x200 - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

  • ເມື່ອພໍ່ແມ່ພະເຊີນກັບບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ສຳຄັນກ່ວາການບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ລູກກິນກໍຄື ການພະຍາຍາມອະທິບາຍເຖິງຜົນເສຍ ແລະ ຄ່ອຍໆຫລຸດປະລິມານການກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ພໍ່ແມ່ຄວນໝັ່ນຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກລູກໃຫ້ຫລຸດການກິນເຂົ້າໜົມປະເພດນີ້ ແລະ ປູກຝັງໃຫ້ລູກໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ເຈັບປ່ວຍໄປພ້ອມໆກັນ.
6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ວິທີແກ້ບັນຫາລູກຕິດເຂົ້າໜົມ ເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!