ເປັນຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າກິນເບຍຊ່ວຍໄດ້ແທ້ບໍ່ ?

ການດື່ມເບຍເປັນການເພີ່ມຄວາມດັນເລືອດໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການປິ່ນປົວທີ່ຖືກວິທີ ທັງຍັງເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງ ກາຍຫລາຍກ່ວາຜົນດີ ໂດຍສະເພາະຫາກກິນໃນປະລິມານຫລາຍ  ເພາະໃນເບຍມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດມຶນເມົາ ຫລື ອານກໍຮໍ.

ຄວາມດັນຕໍ່າເປັນອາການໜຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ໂດຍອາດຈະເກີດຈາກພະຍາດອື່ນໆໄດ້ ເຊັ່ນ : ພະຍາດຫົວໃຈ, ການຂາດນຳ້, ເສຍເຫື່ອຫລາຍ, ຖ່າຍອາຈົມຫລາຍ  ຫລື ເສຍເລືອດ, ອາການອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ, ອົດນອນ, ເລືອດຈາງ, ອາການທີ່ພົບໃນຄົນເປັນຄວາມດັນຕໍ່າຈະອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ, ມຶນງົງ, ເປັນວິນເວລາລຸກນັ່ງ, ຢືນ ຫລື ປ່ຽນທ່າທາງໄວຈະເກີດອາການໜ້າມືດເປັນວິນໄດ້.

+ ຫລັກການປິ່ນປົວ :

– ປົກກະຕິຄວາມດັນເລືອດຈະວັດແທກໄດ້ 90 – 130 / 60 – 90, ວັດແທກຕາມໂຕເທິງ / ໂຕລຸ່ມ, ແຕ່ຖ້າຫາກຕໍ່າກ່ວາ 90 –  60 ຖືວ່າຄວາມດັນຕໍ່າ.

– ຖ້າບໍ່ມີອາການໜ້າມືດເປັນວິນ, ວິນຫົວກໍບໍ່ຕ້ອງປິ່ນປົວ, ແຕ່ຖ້າມີອາການຕ້ອງຫາສາເຫດ. ຂໍ້ແນະນຳຄວນອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ໂດຍການຍ່າງ, ແລ່ນ, ເຕັ້ນແອໂຣບິກ ແລະ ດື່ມນຳ້ຫລາຍໆ.

 

error: Alert: Content is protected !!