ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.

ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ. - WhatsApp Image 2021 09 02 at 1 - ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.
ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ. - AGL banner - ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.

ໂດຍປະຕິບັດເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມຊົນລະປະທານ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈໍາກັດ (ຢູນີເທວ)ເພືື່ອຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນດ້ານຊົນລະປະທານໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0ຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊີ່ງໄດ້ລົງນາມເຊັນກັນໃນຄັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020, ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນດ້ານຊົນລະປະທານດ້ານການສະໜອງນໍ້າຊົນລະປະທານ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານວິຊາການ-ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການຊົນລະປະທານ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານນໍ້າຊົນລະປະທານ ລວມທັງ ການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ, ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການ “ຫັນເປັນດີຈີຕ໋ອນ” ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ.

  1. ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021, ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈໍາກັດ ທ່ານ ບຸນມີ ມາລາວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ຊີ້ນໍາວຽກງານເທັກໂນໂລຊີ ພ້ອມຄະນະໄດ້ຮ່ວມກັບກົມຊົນລະປະທານ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ທ່ານ ເພັດ ພົມພິທັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເພື່ອກໍານົດເອົາຈຸດທົດລອງຕົວແບບໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ 3 ຈຸດ ຄື:
  • ຢ້ຽມຢາມໂຄງການຫ້ວຍສ້າງບໍ່, ເມື່ອງປາກງື່ມ
  • ເຂດທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ
  • ສູນຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ເມື່ອງນາຊາຍທອງ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ມີການປະເມີນ ວາງແຜນຄິດໄລ່ ໃນການລົງທຶນໃສ່ລະບົບຮັບປະກັນຈັດການສະໜອງນໍ້າແບບທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການສະໜອງນໍ້າເຂົ້າໃສ່ນາ, ການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພືດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ ແລະ ຕົ້ນທືນ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດ.

  • ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ລະບົບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຊົນລະປະທານ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຮັບນໍ້າ ເພື່ອການຜະລິດກະສິກໍາ ຍົກສູງປະສິດຕິພາບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (Agriculture Water Resourec Management Project Platform);
  • ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາລະບົບໂຄງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຊົນລະປະທານ ໃນກິດຈະການປູກຝັງ ຫັນການສະໜອງນໍ້າແບບທັນສະໄໝ່ ຢູ່ບັນດາເຮືອນຮົມປູກພືດຜັກ, ພືດສວນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ

(Agriculture Plantation Water Management Project);

  • ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາລະບົບໂຄງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຊົນລະປະທານ ໃນກິດຈະການລ້ຽງສັດ ແລະ ປາມົງ ຍົກສູງປະສິດທິພາບລະບົບການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນບັນດາຟາມລ້ຽງສັດ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາແຮງງານ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ

(Livestock and Fisheries Management Project).

 

 

 

ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ. - lattana banner - ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.
ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ. - lattana banner 1 - ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.
ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ. -    AD conten website - ຕິດຕາມໂຄງການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!