ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ

- 280537569 5192737444105181 6031005832726474034 n - ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ
- AGL - ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ

ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄອດສ) ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ການຜ່ານແດນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາລະອຽດຕື່ມບາງຈຸດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແນໃສ່ຫລຸດເວລາການດໍາເນີນງານ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50%, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເອກະສານ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30%.

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບາງເນື້ອໃນຂອງ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ແລະ ເລກທີ 005/ຄອຄສ ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2022 ໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຂອດ ແລະ ຂອບເຂດການຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີລາຍລະອຽດຄື: ການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ພາຍໃນປະເທດ ລະຫວ່າງແຂວງ ຫາ ແຂວງ, ເມືອງ ຫາເມືອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊໍ້າຊ້ອນ ໂດຍສະເພາະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ໄມ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ໄມ້ປູກ ຫລື ໄມ້ຈາກສວນຟື້ນຟູ ປະເພດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕັບ, ໄມ້ເລື່ອຍອື່ນໆ; ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ (ງົວ, ຄວາຍ, ມ້າ, ຫມູ, ສັດປີກ, ແກະ, ແບ້…), ສັດນໍ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າ (ປາ, ກຸ້ງ, ປູ, ຫອຍ, ກົບ…) ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ເປັນຢາ (ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ເປັນຢາ) ແມ່ນໃຫ້ກໍານົດບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍານົດເອກະສານປະກອບຕ່າງໆ.

ສຳລັບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງລະບຽບການ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດຢັ້ງຢືນ ສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງລະບຽບການ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ.

ສ່ວນການດໍາເນີນການກວດກາຢູ່ດ່ານ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການ ກວດກາຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ໃນເວລາມາຮອດດ່ານບ່ອນສົ່ງອອກ. ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ກົນໄກປະສານງານ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີ ແບບອັດຕະໂນມັດ (ASYCUDA) ແລະ ລະບົບແຈ້ງພາສີແບບປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດລາວ (Lao National Single Window: LNSW).

ນອກຈາກນີ້, ການຕັ້ງຈຸດກວດກາຕາມເສັ້ນທາງ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກວດກາເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບລົດ ແລະ ການຂັບຂີ່; ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດການໍ້າໜັກ ແລະ ຂະໜາດຂອງລົດບັນທຸກ. ພ້ອມກັນນີ້, ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ແນະນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

- lattana banner 1 - ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ
-    AD conten website - ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ
- lattana banner - ຄອດສ ອອກຄໍາແນະນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຍາຍ ບາງເນື້ອໃນຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 12/ນຍ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!