ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - Screenshot 20220615 211117 org - ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - AGL - ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍ່ສື່ມວນ ຊົນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງຫນ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງຂ່າວ-ປະຊາສໍາພັນມາຍັງບັນດາພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບາງວຽກງານໃນການຄຸ້ມ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ – ເງິນຕາ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ການເຫນັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄານໍ້າມັນ ຊຶ່ງ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍປະເທດກໍພວມປະເຊີນຢູ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ລວມທັງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ
ເຂັ້ມແຂງ ກໍປະເຊີນກັບບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍ 10 ປີ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມຄືແນວນີ້, ທຸກ ຂະແຫນງ ການທັງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍມາດຕະການຈໍານວນຫນຶ່ງຢ່າງເຫມາະສົມ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາແມ່ນ ສຸມໃສ່ປັບປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈາກການລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຊຸດທີ IX.​

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ກໍປາກົດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສັງຄົມທີ່ອາດຈະ ຄາດເຄື່ອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຕໍ່ບາງວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ ຂະແຫນງການ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຈາກການສືສານປະຊາສໍາພັນຂອງຂະແຫນງການຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ ກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກໍ່ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄາດເຄື່ອນກ່ຽວກັບແຈ້ງການສະບັບວັນທີ 9 ແລະ ວັນທີ 13 ມິຖນາ 2022 ຂອງທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ກ່ຽວກັບການຖອນເງິນ ທິໂອນຜ່ານລະບົບບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ Money gram.
ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕາງຫນ້າໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍປະຊາສໍາພັນມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບວ່າ: ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍຄືລະບົບ Money gram ຍັງສືບຕໍ່ບໍລິການໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຄືຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ ແລະ ຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນ ກໍຄື ເງິນຝາກຂອງທ່ານ ຢູ່ນໍາລະບົບ ທະນາຄານ ຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕາມບົດບາດຂອງໃຜລາວ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 35/ສພຊ ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014, ໃນນັ້ນ ມາດຕາ 15 ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວ ກັບການເປີດບັນຊີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາ ໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄື: ຜູ້ມີພູມລໍາເນົາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດ ນໍາເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີແຫຼ່ງທີ່ມາຖືກຕ້ອງ ຝາກເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນ ທີ່ເປີດໄວ້ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເງິນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖອນ ແລະ ຮັບດອກເບ້ຍ ຕາມປະເພດບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນນໍາທະນາຄານ ທຸລະກິດ.

ສະນັ້ນ, ອີງໃສ່ນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາທ່ານທີ່ມີເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນຄອບຄອງ ຍັງສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກ, ສາມາດຖອນ , ໂອນ ຕາມປະເພດບັນຊີ ແລະ ສະກຸນເງິນ ທີ່ ຕົນຄອບຄອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຈ້ງຂ່າວຕື່ມວ່າ ລັດຖະບານ ພວມກະກຽມຈະນໍາສະເຫນີ ຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບບບບບຸງ ຕກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດວັນຂ້າງຫນ້າ ຊຶ່ງຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຮັກສາສິດໃນການຖືຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄືກັບສະບັບປັດຈຸບັນ ຫມາຍຄວາມວ່າ ສາມາດຖືຄອງໃນຮູບແບບເງິນສົດ ເງິນຝາກ ໄດ້, ແຕ່ກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບສາກ່ອນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເປັນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງລະບົບທະນາຄານ, ບໍ່ຫລົງເຊື່ອ ຕໍ່ກະແສຂ່າວທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຫຼື ມີຂໍ້ສົງໄສປະການໃດ ຂໍໃຫ້ປະສານຫາ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ເພື່ອເຂົ້າໃຈໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຂອງລັດ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ກັບເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນກໍລະນີຫາກທ່ານມີຄໍາເຫັນ, ມີຄໍາ ຕໍານິຕິຊົມ ຫຼື ຕ້ອງການສົນໃຈຮູ້ບັນຫາໃດສະເພາະທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາເຫັນໃນນາມສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃນນາມການຈັດຕັ້ງມາ ຍັງຫ້ອງການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຫຼື ຕູ້ຮັບຄໍາເຫັນຕໍ່ຫນ້າສໍານັກງານ ທຫລ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບຟັງ ແລະ ພ້ອມທີ່ ຈະອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານໄປຫມູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ປັບປຸງວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຍັງໄດ້ຕອບສໍາພາດຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງບັນດາສື່ມວນຊົນທີ່ມີ ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ທຫລ

ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - lattana banner 1 - ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ -    AD conten website - ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - lattana banner - ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍ ເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!