6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ

- 299920678 5343195059108193 868629177419442566 n - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
- 16583075379783 - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງໆ ອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາປະຊາຊົນຊຸດທີ ll ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂັ້ນແຂວງ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022, ການສະເໜີແຜນດັດແກ້ງົບປະມານປະຈໍາປີ2022.
ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ດ້ານເສດຖະກິດກໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຕ່າງໆ ແຕ່ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ເລີ່ມມີການຟື້ນຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ ນັບທັງທີ່ລັດສົ່ງເສີມໂດຍກົງ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ ໂດຍສຸມໃສ່ຂະບວນການປູກມັນຕົ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປູກອ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 3,32% (ມະຕິສະພາ 6%). ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 15,15 ລ້ານກີບ ຫລື 1.010 ໂດລາ (ມະຕິສະພາ 2.500 ໂດລາ), ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອພັດທະນາ (ODA). ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສິນເຊື່ອທະນາຄານປະຕິບັດໄດ້ 771,94 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ49% ຂອງແຜນການ, (ມະຕິສະພາ 1.582,88 ຕື້ກີບ)ໃນນັ້ນ; ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2022 ( ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ ) ມີທັງໝົດ 216 ໂຄງການ ມູນຄ່າອະນຸມັດໃນປີມີ 28,88 ຕື້ກີບ.
ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດ 35 ໂຄງການ, ມີ 7,88 ຕື້ກີບ ຈ່າຍເງິນຄັງສະສົມຂອງແຂວງຊຳລະ 43 ໂຄງການ 10 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍຊຳລະໂຄງການໄພພິບັດ ເມືອງສະໜາມໄຊ 17 ໂຄງການ 17,7 ຕື້ກີບ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດກອງທຶນສ້າງພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ (ຊຸມຊົນ ຈຳນວນ 18 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 53,6 ຕື້ກີບ ຊໍາລະແລ້ວ 2,7 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2019, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ລະດົມທຶນໄດ້ 38 ໂຄງການ, ໃນນີ້; ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 19 ໂຄງການ, ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາສັງຄົມທຳ ສັງຄົມ18 ໂຄງການ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ 1 ໂຄງການ, ປະຕິບັດໄດ້ 67.26 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ58% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 116 ຕື້ກີບ), ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແຂວງໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ 9 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 26,26 ລ້ານໂດລາ ຫລື 394 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 37,5% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 1. 050 ຕື້ກີບ), ເຊັນກັບລັດຖະບານມີ 7 ໂຄງການ ຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົ້າ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 16,41 ລ້ານໂດລາ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອທະນາຄານ ປະຕິບັດໄດ້ 80,10 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 23,73% (ມະຕິສະພາ 388 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 81,16%, ການລະດົມເງິນຝາກ ປະຕິບັດໄດ້ 417 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 86% ຂອງແຜນການ ( ມະຕິສະພາ 488 ຕື້ກີບ), ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ປະຕິບັດໄດ້ 129,53 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 146 96 ຕື້ກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນສູ້ຊົນຂອງແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 72%. ໃນນັ້ນ; ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 57, 38 ຕື້ກີບ, (ມະຕິສະພາ 43,07 ຕື້ກີບ) ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 72, 50 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 102,98 ຕື້ກີບ)ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການເກັບລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດໄດ້ລື່ນແຜນ 100%, ດ້ານລາຍຈ່າຍ ປະຕິບັດໄດ້ 147,34 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 46% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 291, 25 ຕື້ກີບ)ເຫັນວ່າປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ, ສ່ວນມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 68,12 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 41% ຂອງແຜນການ(ມະຕິສະພາ164,67ລ້ານໂດລາ)ທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາຫຼຸດ0,78%, ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍມີ: ກະແສງໄຟຟ້າ 31,91ລ້ານໂດລາ,ນໍ້າຕານຊາຍ 19,9 ລ້ານໂດລາ,ຢາງພາລາ 2,2 ລ້ານໂດລາ,ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 2,07ລ້ານໂດລາ, ສິນຄ້າກະສິກຳ18,41ລ້ານໂດລາ,ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສາມາດຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 850 ແຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.400 ໂຕນເທົ່າກັບ 54% ການປູກພືດຕ່າງໆປະຕິບັດໄດ້ 550 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 2,592 ໂຕນເທົ່າກັບ 41%, ດ້ານພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ດ້ານການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 37,25 ພັນໂຕນ, ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 1.503,31 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ປີຜ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ 19%, ໃນນັ້ນ; ສິນຄ້າເດັນແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັ໋ດ 668,92 ຕື້ກີບ, ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ 24.265 ເທື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 8,57 ຕື້ກີບ.
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืน  - 298836810 5343195379108161 1274493670554273959 n - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
- lattana banner 1 - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
-    AD conten website - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
- lattana banner - 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດເງິນລົງທຶນໄດ້ 95 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 35, 58 ຕື້ກີບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!