ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ

- Info Money scaled e1666429793139 - ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ
- kitchen vibe - ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ
ພາຍຫລັງທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງການນຳເອົາທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ 2 ໃບ ຄື: ໃບ 10.000 ກີບ ແລະ ໃບ 20.000 ກີບ ອອກຈໍລະຈອນການຊື້-ຂາຍ ໃນສັງຄົມ ເລີ່ມແຕ່ 17 ຕຸລາ 2022 ໄປຕົ້ນໄປ, ປັດຈຸບັນມີຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງຄົນໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າທະນະບັດໃໝ່ໃບ 10.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2020 ທາງດ້ານໜ້າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບທະນະບັດໃບ 100.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2011 ແລະ ດ້ານຫລັງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບໃບ 2.000 ກີບ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫລົງກັນໄດ້ໃນເວລາໃຊ້ຈ່າຍຊື້-ຂາຍ.
ຖ້າບໍ່ສັງເກດໃຫ້ດີ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຊື້-ຂາຍ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມືດ ຫລື ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງລະອຽດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫລົງກັນໄດ້ ໂດຍໃບທະນະບັດມີຈຸດແຕກຕ່າງກັນດ້ານສີ.
ເມື່ອເອົາໃບ 10.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2020 ທາງດ້ານໜ້າ ມາທຽບໃສ່ໃບ 100.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2011 ຈະສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ຫລາຍຈຸດ ແລະ ມີບາງຈຸດຄ້າຍຄື.
ເມື່ອເອົາໃບ 10.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2020 ທາງດ້ານຫລັງ ມາທຽບໃສ່ໃບ 2.000 ກີບ ຮຸ່ນປີ 2011 ຈະສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ຫລາຍຈຸດ, ສ່ວນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືແມ່ນໂທນສີ.
- 4 - ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ
- 5 - ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ
- 3 - ຈຸດສັງເກດ!! ຄວາມແຕກຕ່າງທະນະບັດຮູບແບບໃໝ່ ໃບ 10.000 ກີບ