UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ

UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ - songkran 14 - UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ
UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ - kitchen vibe - UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ

ຂ່າວ ThaiPBS ລາຍງານ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ວ່າ: UNESCOໄດ້ອະນຸມມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival)  ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ Tentative list ເພື່ອພິຈາລະນາໃນທີ່ປະຊຸມໃຫ້ເປັນ “ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ” ລຳດັບ 4 ຂອງໄທ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະເທດໄທໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນມໍລະດົກໂລກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທຳແລ້ວ 3 ຢ່າງຄື: “ໂຂນ” ຖືກຮອງຮັບເອົາໃນປີ 2018, “ນວດໄທ” ໃນປີ 2019 ແລະ “ການລຳໂນຣາ”ທາງພາກໃຕ້ ໃນປີ 2021.

ການສະເໜີເອົາສົງການໄທ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ໂດຍຄະນະກຳມມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາມໍລະດົດພູມປັນຍາ ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2022  ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນທ້າຍປີ 2023 ນີ້

UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ - 5 - UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ
UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ - 3 - UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ
UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ - 4 - UNESCO ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ປະເພນີສົງການໄທ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກ