ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ

- Mine Law - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ
- Untitled design 1 - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບ ປັບປຸງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫລາຍຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ປະຊຸມວ່າ: ກົດໝາຍແຮ່ທາດ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳ ທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ລັດໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາແຮ່ທາດ ດຳເນີນ ໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍມີບາງດ້ານຍັງບໍ່ລະອຽດ, ບໍ່ຊັດເຈນ, ກາຍເປັນອຸປະສັກ, ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບໃນການ ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາແຮ່ທາດບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ, ຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ການ ອອກອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ຍັງມີລັກສະນະຫລາຍຂັ້ນຕອນ, ບໍ່ໂປ່ງໃສ, ບໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນ, ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະ ການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ມີປະກົດການແກ່ຍາວໃນການປະຕິບັດຂັ້ນ ຕອນການຍົກເລີກສັນຍາ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນຕາມການປ່ຽນແປງ ຂອງກະແສໂລກາພິວັດ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຢ່າງມີປະສິດທິ ຜົນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດປີ 2030, ຍຸດທະ ສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດໄລຍະຜີ 2016-2020.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ: 15 ພາກ, 15 ໝວດ ແລະ 137 ມາດຕາ, ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 62 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 53 ມາດຕາ, ຮັກສາ ເດີມໄວ້ 22 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 27 ມາດຕາ ແລະ ຍ້າຍ 6 ມາດຕາ. ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຖືກປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນການ ຈະເຮັດໃຫ້ການ ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຈະເປັນໄປຢ່າງລວມສູນ ແລະ ການ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ຈະດຳເນີນໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບວິທີປະຕິບັດທີ່ດີຂອງສາກົນ, ພ້ອມນີ້ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ຄົ້ນຄວ້າ, ການອອກອະນຸຍາດລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ທີ່ເຄີຍມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ, ຄຸມ ເຄືອ, ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ໂປ່ງໃສຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ສາ ມາດກວດສອບໄດ້ ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນຂອງການເຊັນສັນຍາ, ເຮັດ ໃຫ້ການປະເມີນ ແລະ ຕີລາປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າສູ່ການຂຸດ ຄົ້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ໂດຍມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຮັບຮອງ ແລະ ຕີລາຄາປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດ ແລະ ມີລະບຽບການຮັບຮອງ ທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການນຳໃຊ້ກົນໄກການປະມູນເອົາ ສິດສຳປະທານບໍ່ແຮ່ຢູ່ 3 ເຂດຄື:ເຂດທີ່ລັດຖະບານລົງທຶນຊອກຄົ້ນ, ສຳຫລວດ ດ້ວຍທຶນຕົນເອງ ຫລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ເຂດທີ່ຜູ້ລົງທຶນສົ່ງເນື້ອທີ່ຄືນໃຫ້ ລັດຖະບານດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເຂດທີ່ລັດຖະບານຖອນໃບອະນຸຍາດ ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ໃໝ່ທີ່ເປັນມືອາຊີບມາສືບຕໍ່ ກິດຈະການ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນຕໍ່ວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ, ຄາດວ່າຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຢູ່ເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈະຫລຸດລົງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເຂົ້າຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານໃນໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

+ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຊື້-ຈັດ​ຈ້າງ​ດ້ວຍ​ທຶນ​ຂອງ​ລັ

 

-  AD conten website - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ
- lattana banner - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ
- lattana banner 1 - ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດສະບັບປັບປຸງ
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • Pakar77
 • Pakar77