10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ

- 10                                                - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ
- kitchen vibe - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ
 1. ຄວນເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຮັດປ໋ອງນົມ ຈາກປຣາສະຕິກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ເລືອກປ໋ອງນົມທີ່​ເຮັດຄວາມສະອາດງ່າຍ
 2. ເລືອກຫົວນົມທີ່ພໍດີກັບປາກລູກ ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ພໍດີກັບ​ໄລຍະອາຍຸຂອງລູກ ເພື່ອການດູດທີ່ດີຂຶ້ນ
 3. ຖ້າໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລູກເອື້ອມຕະຫຼອດ ເພາະການດູດນົມຈາກປ໋ອງຈະເຮັດໃຫ້ລົມເຂົ້າທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເດັກອືດທ້ອງ ຫຼື ເຈັບທ້ອງໄດ້ ຕ້ອງຈັບໃຫ້ເອື້ອມທຸກຄັ້ງທີ່ກິນນົມຈາກປ໋ອງ
 4. ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນນົມຈາກປ໋ອງຖ້າອຶ່ມແລ້ວອາດຈະດຶງອອກເອງ ຫຼື ຫັນໜ້າໜີ ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ອຶ່ມແລ້ວນົມໝົດກ່ອນ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງບໍ່ອຶ່ມນັ້ນເອງ
 5. ກໍລະນີທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມປະສົມແມ່ຄວນປະສົມໃຫ້ເໝາະສົມ ນໍ້າ ແລະ ນົມຕ້ອງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ເທົ່າກັນ ຖ້າຫາກນົມຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍເກີນ​ໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຖອກທ້ອງ
 6. ຖ້າລູກໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະກິນນົມ ຫຼື ນໍ້າຈາກຈອກໄດ້ແລ້ວ ຄວນໃຫ້ລູກເຊົາດູດປ໋ອງນົມ ເພາະການກິນນົມຈາກປ໋ອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແຂ້ວໄດ້
 7. ຫຼັງຈາກທໍາຄວາມສະອາດປ໋ອງນົມ ຄວນອົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຂ້າເຊືື້ອພະຍາດ ແຕ່ຫ້າມໃຊ້ກັບໄມໂຄເວັບເດັດຂາດ
 8. ລູກທີ່ກິນນົມແມ່ ແຕ່ແມ່ສາມາດບີບນໍ້ານົມໃສ່ປ໋ອງໄວ້ໃຫ້ລູກກິນ ໃນ​ໄລຍະທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ລູກດູດຈາກເຕົ້າໄດ້
 9. ການໃຊ້ປ໋ອງນົມເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ ໃນວັນທີ່ແມ່ບໍ່ສະດວກ ຫຼື ຕ້ອງໄປວຽກຕ່າງໆ ພໍ່ສາມາດເອົານໍ້ານົມໃຫ້ລູກກິນເອງໄດ້
 10. ກວດອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າຊົງນົມທຸກຄັ້ງ ວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ລູກກິນໄດ້ພໍດີ ຫຼື ບໍ່ ຢ່າໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປເດັດຂາດ ເພາະລີ້ນເດັກນ້ອຍຈະສໍາຜັດຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່
- 4 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ
- 3 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ
- 5 - 10 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຫາກໃຫ້ລູກກິນນົມຈາກປ໋ອງນົມ