ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ

- CLMV 1 - ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ
- Untitled design - ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການພັດທະນາໂຄງການໃນພາກພື້ນໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມ​ທັງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າໃນລຳນໍ້າຂອງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບພາກພື້ນຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ຜູ້ບໍລິຫານຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ), ໄດ້ເນັ້ນໜັກ​ເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນວ່າ: ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຫລາຍວັດຖຸປະສົງ, ຄວາມ​ຕ້ອງ ການທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ໃຫ້​ມີ​ຜົນໄດ້​ຮັບທີ່ກວ້າງ​ໄກ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຄວາມປາດຖະນາດີ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຄມສ ຍາມໃດກໍສຸມໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາລືບົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ ເພື່ອປະກອບສວນຕໍ່ການຕັດສິນບັນຫາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້, ເປັນຄັ້ງທີສອງທີ່ຈັດຂຶ້ນສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ວິທີການນຳໃຊ້ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສືກສາ​ເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທີ່ຢືນຢົງໃນແມ່ນໍ້າຂອງ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຄື: ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງນໍ້າ ຈະປະກອບສວນເກືອບ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ, ເພີ່ມອັດ ຕາການໄຫລ​ຂອງ​ນ້ຳໃນລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງຈະສ້າງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄ້າ, ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການໄຫລຂອງ​ນ້ຳໃນລະດູຝົນ ແລະ ການປ້ອງກັນນໍ້າເຄັມໄຫລກັບໃນເຂດສາມຫລ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ.

ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ໃຫ້ປະໂຫຍດກັບທຸກປະເທດ ລວມທັງ ສປ ຈີນ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ລົງທຶນໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ. ແນວໃດກໍຕາມ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ທັງໃນລຳນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ ຈະເຮັດໃຫ້ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການສະໜອງອາຫານ ແລະ ສັດນໍ້າຫລຸດລົງ ໃນເຂດຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນໍ້າ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາ, ການດຸ່ນດຽ່ງຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ການປະມົງ ໂດຍສະເພາະໃນຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ການຫລຸດຜ່ອນການຕົກຕະກອນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກ, ການ ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ແລະ ທິດທາງຂອງກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ບັນຫາດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຕ່າງໆ ລວມທັງສະ​ເໜີ ໃຫ້ ຄມສ ກຳນົດວິທີການແກ້ໄຂຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສືກສາ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງບົດແນະນຳການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ ລວມທັງການນຳເອົາຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາເຂົ້າໃນການປັບປຸງເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ບົດແນະນຳ ແລະ ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນທີ່ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະເທດສະມາຊິກໃນການຫລີກລ້ຽງ, ຫລຸດ ຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ກໍ​ຄື ເຮັດໃຫ້​ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ

ທ່ານ ອິນທະວີ ອັກຄະຣາດ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພັນ ທະພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995. ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແມ່ນກຽມພ້ອມຮ່ວມມືກັບພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ​ຊາ​ຊົນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນ​ຍົງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!