ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ

- immigration - ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ
- Untitled design - ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ກໍດັ່ງພວກເຮົາ ຮັບຮູ້ນຳກັນດີແລ້ວວ່າການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄາດໝາຍແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງປະເທດເຮົາ, ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ໜ້ອຍ, ຍ້ອນຂາດກົນໄກຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ຜູ້ ເຮັດວຽກໃນດ້ານນີ້ຍັງຂາດຄວາມ ໂປ່ງໃສ່, ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບງົບປະ ມານດັ່ງກ່າວຮົ່ວໄຫລອັນໄດ້ສ້າງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກເປັນທີ່ ສຸດໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ລາຍຈ່າຍ ມີຫລາຍແຕ່ລາຍຮັບພັດມີໜ້ອຍ, ບັນຫາໜີ້ສິນແກ່ຍາວຄຸມເຄືອມີ ຈຳນວນມະຫາສານ, ຟັງເບິ່ງຕົວ ເລກລາຍຮັບງົບປະມານຮົ່ວໄຫລ ໃນແຕ່ລະປີ, ທີ່ອົງການກວດສອບ ພົບເຫັນກໍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດເບື້ອງມະຫາ ພາກຈິ່ງປະປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປແບບ ນີ້ ຫລື ຍອດມາດຕະການດ້ານລະ ບຽບການເງິນເຮົາບໍ່ເຂັ້ມງວດບໍ່ ຍ້ອນ ວ່າຜ່ານມາມັກຈະເອື່ອຍອີງໃສ່ແຕ່ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: “ເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫ້ ມັນຊ້ຳນ້ຳຂຸ້ນ” ຈາກນັ້ນກໍມີແຕ່ ມາດ ຕະການກ່າວເຕືອນສຶກສາອົບຮົມ ບົນຈິດໃຈຕຳນິກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນແລ້ວທຸກອັນທີ່ຜິດພາດກໍເປັນ ໂມຄະ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ຄາດໝາຍການຈັດເກັບລາຍຮັບປີ ໃໝ່ນີ້ໃຫ້ໄດ້ 25.452 ຕື້ກີບນັ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍປານໃດ, ກ່ອນ ອື່ນໝົດຂະແໜງການເງິນຕ້ອງໄດ້ ເລັ່ງເຄື່ອງຄື: 1. ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈ ໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວ ຄິດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນທຸກທີ່ໃຫ້ເລິກ ເຊິ່ງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ, ໄປພ້ອມກັບການເອົາໃຈໃສ່ປັບ ປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ມີຈັນຍາບັນໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ຕົນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແພວພະນັກງານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ້າງລະບົບການ ຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, 2. ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ການເງິນ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສ ທັດຮອດປີ 2030, ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງການເງິນຢ່າງຮອບດ້ານ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, 3.ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດ ໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ ຄົບຖ້ວນ, ທັນສະພາບ ແລະ ພຽງພໍ ຕໍ່ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ- ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ມີຜົນສັກ ສິດ, 4. ສືບຕໍ່ສຳຫລວດຖານຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມແຜນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະ ດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດໃນປັດຈຸບັນ. 5. ແມ່ນຈະຕ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນ ຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້, 6. ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບລັດວິສາຫະ ກິດຂອງລົດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ສາມາດແຂ່ງຂັນຕາມກົນໄກຕະ ຫລາດໄດ້; 7. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນ ໄກການຊຳລະສະສາງ ງົບປະມານ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກ ວ່ອງໄວ, 8. ຮັບປະກັນເບີກຈ່າຍເງິນ ເດືອນ, ເງິນບຳນານໃຫ້ຄົບຕາມກຳ ນົດເວລາ, 9. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີສະບັບເລກທີ 09/ນຍວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງລັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ. 10. ຈະ ຕ້ອງໄດ້ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນທັນສະ ໄໝໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ທັງ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ- ລາຍ ຈ່າຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, 11. ເອົາໃຈ ໃສ່ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດວິສາ ຫະກິດຢ່າງຮັດກຸມ, 12. ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນ ການກວດສອບຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ, 13. ປັບປຸງທຸກບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຕົວ ຊີວັດຄວາມສະດວກໃນການດຳ ເນີນທຸລະກິດພົວພັນຂະແໜງການ ເງິນ, 14. ສືບຕໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ຕິດ ຕາມກວດກາ ແນະນຳການຈັດວາງ ລະບົບບັນຊີຄູ່, ພ້ອມທັງອອກໃບ ຕິດຕາມການຖືບັນຊີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ແລະ 15 ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕະຫລາດພັນ ທະບັດລັດຖະບານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນແຫລ່ງລະດົມທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃນອະນາຄົດ. ຟັງແລ້ວ 15 ມາດຕະ ການນີ້ຖ້າຂະແໜງການເງິນຫາກບໍ່ ເລັ່ງເຄື່ອງກໍຈະຍັງເປັນສິງທ້າທາຍ ອີກຕໍ່ໄປ.

 

+ ຂະແໜງແຮງງານຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດພະນັກງານຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ

+ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແນະນໍາ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປີໃໝ່ການເງິນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເຄື່ອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!