9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ

9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ - kitchen vibe - 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ

9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ - 10       - 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ

ສາເຫດຫຼັກຂອງການທີ່ລູກນ້ອຍບໍ່ກິນເຂົ້້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກ “ຄວາມກັງວົນຫຼາຍເກີນໄປຂອງພໍ່ແມ່ວ່າ ລູກນ້ອຍອາດໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ” ຊຶ່ງຄວາມກັງວົນນີ້ ເກີດຈາກ “ຄວາມບໍ່ຮູ້ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຜິດ” ຊຶ່ງເປັນເຫດສໍາຄັນທີ່ນໍາມາສູ່ການແກ້ໄຂແບບຜິດໆ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ພໍ່ແມ່ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍ 1-3 ປີ ຈະກິນອາຫານພຽງ 1 ໃນ 4 ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເມື່ອລູກນ້ອຍອື່ມກໍຈະສະແດງອາການບໍ່ສົນໃຈ ແລະ ຫັນໜ້າໜີ ຫຼື ຕູ້ດຈານອາຫານອອກທັນທີ.

ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນບັງຄັບໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນຕໍ່ ແລະ ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າລູກນ້ອຍຈະກິນອາຫານເທົ່າກັນທຸກມື້ ແຕ່ຄວນຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນອາຫານໃຫ້ໄດ້ໂພຊະນາການຄົບ 5 ໝູ່ດ້ວຍ 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ ດັ່ງນີ້:

 1. ຈັດອາຫານໃຫ້ມີສີສັນສົດໃສໜ້າກິນ ແລະ ໃຫ້ລູກມີໂອກາດເລືອກອາຫານເຊັ່ນ: ຖາມລູກວ່າຈະເລືອກກິນແກງ ຫຼື ຂົ້ວ ຫຼື ເລືອກສິ່ງອື່ນໆ ແລະ ສັງເກດຊະນິດ ແລະ ລັກສະນະອາຫານທີ່ລູກມັກ.
 2. ບໍ່ໃຫ້ລູກກິນອາຫານຫວ່າງກ່ອນຈະເຖິງເວລາກິນອາຫານຫລັກ ຫຼື ໃຫ້ອາຫານລູກຕະຫຼອດຈົນລູກນ້ອຍບໍ່ເກີດຄວາມຫິວ ຄວນເລືອກອາຫານຫວ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້ ແລະ ຄວນໃຫ້ກິນຫຼັງອາຫານ ຫາກລູກນ້ອຍກິນເຂົ້າໄດ້ເໝາະສົມ.
 3. ຖ້າອື່ມກໍບໍ່ຄວນບັງຂັບໃຫ້ລູກກິນອີກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍປະຕິເສດອາຫານຊະນິດນັ້ນ.
 4. ຈັດບັນຍາກາດໃນການກິນອາຫານໃຫ້ເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໄດ້ກິນອາຫານ.
 5. ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກກິນຜັກ.
 6. ຄວນຈັດອາຫານໃຫ້ກົງເວລາ ຖ້າລູກກໍາລັງຫຼິ້ນຢູ່ຄວນບອກລູກລ່ວງໜ້າວ່າຈະເຖິງເວລາກິນເຂົ້າແລ້ວ ໃຫ້ຢຸດພັກລ້າງມືກຽມກິນເຂົ້າ ໂດຍກໍານົດໄລຍະເວລາກິນເຂົ້າປະມານ 30-45 ນາທີ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກໍານົດກໍໃຫ້ມ້ຽນພາເຂົ້າທັນທີ ເຖິງວ່າລູກຈະຍັງກິນບໍ່ໝົດ ຫຼື ຍັງກິນໄດ້ນ້ອຍກໍຕາມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສະແດງຄວາມກັງວົນ ຫຼື ໃຈຮ້າຍ ແຕ່ໃຫ້ງົບຂອງຫວານເຂົ້າໜົມ ຫຼື ອາຫານຕ່າງໆທັງໝົດກ່ອນຈະເຖິງເວລາກິນອາຫານຄາບຖັດໄປ ເພື່ອໃຫ້ລູກເກີດຄວາມຫິວ ຊຶ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ.
 7. ບໍ່ໃຫ້ນົມຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະເມື່ອລູກອາຍຸເກີນ 1 ປີແລ້ວ ຄວນກິນເຂົ້າເປັນອາຫານຫຼັກ ມື້ລະ 3 ຄາບ ສ່ວນນົມຈະເປັນອາຫານເສີມ ແລະ ຄວນໃຫ້ນົມຫຼັງອາຫານເທົ່ານັ້ນ.
 8. ຄວນຈັດໂຕະ ຫຼື ພາເຂົ້າ, ພາຊະນະ, ຖ້ວຍ ແລະ ບ່ວງໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກ ເພື່ອໃຫ້ລູກນັ່ງສະບາຍ ແລະ ເປັນສ່ວນຕົວ ໃຫ້ນັ່ງກິນອາຫານຢູ່ຕັ່ງຈົນອື່ມຈຶ່ງຈະໃຫ້ລົງ ບໍ່ຄວນຍ່າງຕາມແລ້ວປ້ອນເຂົ້າລູກ.
 9. ຕ້ອງຄອຍຮຽນຮູ້ ແລະ ສັງເກດທ່າທາງ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງລູກ ຖ້າລູກສະແດງອອກວ່າບໍ່ຫິວ ໃຫ້ເລື່ອນເວລາອາຫານລູກນ້ອຍອອກໄປ ເຖິງ 1 ຊົ່ວໂມງ ຖ້າລູກນ້ອຍຍັງບໍ່ຍອມກິນອາຫານໃນຄາບຖັດໄປ ໂດຍຫ້າມໃຫ້ນົມ ຫຼື ສິ່ງອື່ນທົດແທນ.
9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ - 4 - 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ
9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ - 5 - 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ
9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ - 3 - 9 ວິທີເອົາຊະນະລູກນ້ອຍກິນຍາກ ແລະ ຊ່າງເລືອກ