ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ

- 042602 2018 - ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ
- Untitled design - ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ

ຮ່າງກາຍເປັນເລື່ອງລະອຽດອ່ອນຫາກບໍ່ໝັ່ນສັງເກດ. ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງແຂງແຮງຂຶ້ນ ຫລື ອ່ອນ ແອລົງ ເຊິ່ງສັນຍານຕໍ່ໄປນີ້ອາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ທ່ານຫັນມາທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໂຕເອງກ່ອນທີ່ບັນຫານ້ອຍໆຈະລຸກລາມ ກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ໂດຍ 13 ອາການສັນຍານເຕືອນຂອງພະຍາດມະເຮັງຕໍ່ໄປນີ້ :

 1. ຫາຍໃຈມີສຽງຫວືດໆ ຫລື ຫາຍໃຈບໍ່ທັນ : ໜຶ່ງໃນອາການທຳອິດຂອງມະເຮັງປອດທີ່ຄົນປ່ວຍຄິດອອກເມື່ອເບິ່ງຍ້ອນກັບ ໄປເບິ່ງກໍແມ່ນອາການຫາຍໃຈບໍ່ທັນ.
 2. ໄອຊຳ້ເຮື້ອ ຫລື ເຈັບໜ້າເອິກ: ມະເຮັງຫລາຍຊະນິດ ລວມເຖິງມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ມະເຮັງປອດ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການຄ້າຍຄືໄອຊຳ້ເຮື້ອ ຫລື ຫລອດລົມອັກເສບໄດ້, ແຕ່ການໄອຂອງມະເຮັງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຄື ເປັນຊຳ້ເຮື້ອ ຫລື ເປັນໆເຊົາໆ. ນອກຈາກນີ້, ຄົນເປັນມະເຮັງປອດບາງຄົນຍັງມີອາການປວດໜ້າເອິກທີ່ລາມໄປຫາບ່າໄຫລ່ ຫລື ແຂນນຳອີກ.
 3. ມີໄຂ້ ຫລື ຕິດເຊື້ອງ່າຍ : ອາການນີ້ອາດເປັນອາການຂອງພະຍາດມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄຂກະດູກຜະລິດເມັດເລືອດຂາວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຈະໄປບຽດບຽນແຊນເມັດເລືອດຂາວປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ທ່ານໝໍມັກກວດພົບມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວໃນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນ ແລະ ມາຫາທ່ານໝໍເລື້ອຍໆໂດຍອາການໄຂ້, ປວດເມື່ອຍຕົນໂຕ ແລະ ອາການຄ້າຍຄືເປັນໄຂ້ຫວັດເປັນເວລາດົນ.
 4. ກືນລຳບາກ : ເຖິງວ່າອາການນີ້ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງໃນຫລອດອາຫານ ຫລື ຮູຄໍທ່ີສຸດ, ແຕ່ບາງເທື່່ອອາການກືນອາຫານລຳບາກກໍເປັນສັນຍານທຳອິດຂອງມະເຮັງປອດໄດ້ຄືກັນ.
 5. ຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງໃຫຍ່ ຫລື ມີກ້ອນຢູ່ຄໍ, ກ້ອງຂີ້ແຮ້ ຫລື ງ່າມຂາ : ອາການຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງໃຫຍ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງໃນລະບົບນຳ້ເຫລືອງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອາການຂອງພະຍາດມະເຮັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກ້ອນ ຫລື ຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງໃຫຍ່ຢູ່ກ້ອງຂີ້ແຮ້ ອາດເປັນອາການຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ຂະນະທີ່ກ້ອນຢູ່ຮູຄໍ, ກ້ອງຂີ້ແຮ້ ຫລື ງ່າມຂາ ທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບອາດເປັນອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ.
 6. ຮອຍຊຳ້ຂຽວ ຫລື ເລືອດອອກບໍ່ຢຸດ : ອາການນີ້ມັກບອກເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເກັດເລືອດ ແລະ ເມັດເລືອດແດງ ເຊິ່ງອາດເປັນອາການຂອງມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ໂດຍມັກຈະພົບຮອຍຊຳ້ຕາມມື ແລະ ນິ້ວມື, ຮອຍແດງຢູ່ໃບໜ້າ, ຄໍ ແລະ ໜ້າເອິກ ຫລື ມີອາການເລືອດອອກຢູ່ເຫືອກ ເນື່ອງວ່າຈາກແຊນມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວເພີ່ມຂຶ້ນຈົນໄປບຽດບຽນແຊນເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເກັດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການນຳສົ່ງອົກຊີແຊນ ແລະ ການກ້າມຂອງເລືອດຫລຸດລົງ.
 7. ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຫລື ເຈັບທ້ອງ : ຄວາມຜິດປົກກະຕິເຫລົ່ານີ້ອາດເປັນບັນຫາຂອງລະບົບສືບພັນ ຫລື ມະເຮັງຮັງໄຂ່, ມີກ້ອນໃນຮັງໄຂ່ ເຊິ່ງທ່ານຄວນໄປກວດໃຫ້ຮູ້ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໄວ້. ນອກຈາກນີ້, ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງມ້າມໃນຄົນເປັນມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວກໍອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ຄືກັນ.
 8. ເລືອດອອກຢູ່ທະວານໜັກ ຫລື ຖ່າຍປົນເລືອດ : ຫລາຍຄົນຄິດວ່າອາການຖ່າຍປົນເລືອດເປັນພຽງແຕ່ລິດສີດວງທະວານ, ແຕ່ອາດເປັນອາການຂອງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້.
 9. ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຫລື ເຈັບກະເພາະ : ອາດຈະຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນອາການຮຸນແຮງ, ແຕ່ກໍຄວນກວດເບິ່ງກ່ອນຈະເປັນມະເຮັງຕັບໄດ້ແຕ່ຫົວທີ ທັງນີ້, ອາການປວດເກັງຜົ້ງທ້ອງ ຫລື ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍເປັນປະຈຳອາດສະແດງເຖິງພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້.
 10. ເຕົ້ານົມບວມ, ແດງ ຫລື ເຈັບ : ອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຊະນິດອັກເສບ ເຊິ່ງມີອາການບວມ, ຮ້ອນເຕົ້ານົມ, ສີທີ່ ປ່ຽນໄປເປັນແດງ ຫລື ມ້ວງກໍຖືເປັນໜຶ່ງອາການທີ່ຄວນລະວັງ.
 11. ປະຈຳເດືອນມາຫລາຍ ຫລື ປວດປະຈຳເດືອນຜິດປົກກະຕິ ຫລື ມີເລືອດອອກບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງເນື້ອເຍື່ອຜົ້ງມົດລູກ ຫລື ມົດລູກ.
 12. ໃບໜ້າບວມໃຄ່ : ຄົນເປັນພະຍາດມະເຮັງປອດບາງຄົນມີອາການບວມ ຫລື ແດງຢູ່ໃບໜ້າ ເຊິ່ງເປັນຍ້ອນມະເຮັງປອດຊະນິດ ແຊນນ້ອຍມັກຈະໄປກົດທັບເສັ້ນເລືອດແດງໃນໜ້າເອິກ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນຈາກຫົວ ແລະ ໃບໜ້າບໍ່ສະດວກ.
 13. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຢູ່ເລັບ : ຈຸດ ຫລື ເສັ້ນສີດຳໃຕ້ເລັບບົ່ງເຖິງອາການຂອງມະເຮັງຜິວໜັງ. ຂະນະທີ່ອາການນິ້ວບຸ້ມ ເຊິ່ງຢູ່ປາຍນິ້ວມືໃຄ່ ແລະ ປາຍເລັບງຸ້ມລົງເຂົ້າຫານິ້ວ ອາດເປັນອາການພະຍາດປອດ. ເລັບທີ່ເຫລືອງຈືດ ຫລື ປ່ຽນເປັນສີຂາວອາດມີສາເຫດມາຈາກການເຮັດວຽກຂອງຕັບທີ່ຫລຸດລົງ ເຊິ່ງອາດໝາຍເຖິງມະເຮັງຕັບໄດ້.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ອາການແບບໃດບົ່ງບອກວ່າທ່ານອາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!