ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

- wild -  ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
- Untitled design -  ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ທ່ານຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ 70% ໃນປີ 2020 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມີນານີ້ວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າທີ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ດິນປອກໂຫລ້ນໃຫ້ກາຍເປັນປ່າອຸດົມສົມບູນ, ແນໃສ່ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020 ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນແຫລ່ງວັດຖຸດິບສະໜອງໂຮງງານໂດຍບໍ່ເອື່ອຍອິງໃສ່ໄມ້ຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວບັນຫາສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງຫວນຄືນໄປຟັງຄໍາເວົ້າຂອງອະດິດປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ເຄີຍໄດ້ກ່າວວ່າ: ປ່າໄມ້ເປັນແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ລໍ້າຄ່າກວ່າໝູ່ຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ປະຫວັດສາດໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ, ປ່າໄມ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ສະພາບການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຈາກການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ແບບຊະຊາຍ, ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຈູດປ່າ ແມ່ນສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວປະເທດຈົນເຖິງລະດັບສັນຍານໄຟແດງແລ້ວ.

ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ເປັນຕົ້ນ: ໃນປີ 1979 ສະພາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຂໍ້ໍກໍານົດສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃສ່ດິນປອກໂຫລ້ນ, ຕົ້ນປີ 1980 ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດເອົາວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍກໍານົດແຈ້ງໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ປີ 2000 ລັດຖະບານອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປູກໄມ້ເປັນສີນຄ້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ແບບຍາວນານ, ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 1999-2007 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຄໍາສັ່ງເລກທີ 11/ນຍ, ເລກທີ 10/ນຍ, ເລກທີ 15/ນຍ, ເລກທີ 18/ນຍ, ເລກທີ 28/ນຍ, ເລກທີ 25/ນຍ, ເລກທີ 17/ນຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020 ຄື: ຕ້ອງຍົກລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປ່າໄມ້ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ 70% (19,5 ລ້ານເຮັກຕາ) ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກທໍາລາຍ, ຟື້ນຟູປ່າເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ໄດ້ 6 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 5 ແສນເຮັກຕາ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າຫລາຍຮູບການ, ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ເຊົ່າເນື້ອທີ່ດິນ, ໃຫ້ກໍາມະສິດຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ປູກ, ການຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ດິນສໍາລັບປ່າປູກທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການແຈກຢາຍເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ກະສິກອນຕ່າງໆ. ນອກນີ້ກໍໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການຮ່ວມມືສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເອດີບີ, ໄຈກາ, ນິດາ, ສະວິດ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົງການສາກົນອື່ນໆ, ເຊິ່ງການສໍາຫລວດໃນປີ 2015 ເຫັນວ່າປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມໃນລາວມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບາງເຂດຢູ່ພາກເໜືອແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 40%, ພາກກາງ 50% ແລະ ພາກໃຕ້ເກືອບ 60%.

ແນວໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມຍັງເຫັນວ່າການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກຍັງມີຫລາຍດ້ານຄົງຄ້າງ ເປັນຕົ້ນ: ການຈັດສັນທີ່ດິນປູກໄມ້, ກໍາມະສິດໄມ້ປູກຂອງປະຊາຊົນ, ການເກັບພັນທະ, ພາສີ-ອາກອນແບບທັບຊ້ອນກັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫລາຍເຂດໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ແລະ ບໍ່ມີຫລັກການເປັນເອກະພາບໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດໃນດ້ານວິຊາການ, ຕະຫລາດ ແລະ ທຶນຮອນເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ຂະນະດຽວກັນການຕິດຕາມການລົງທຶນປູກໄມ້ຂອງຂະແໜງການລັດຍັງບໍ່ທັນດີ, ເຮັດໃຫ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ, ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 -  ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

 

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ລາວເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!