10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ

- 012903 2018 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
- Untitled design - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
  1. ການນັ່ງໄຂວ່ຂາຂຶ້ນຫ້າງ : ຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ໜັກໂຕລົງໄປຢູ່ກົ້ນເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ ເປັນຜົນໃຫ້ກະດູກຂົດງໍຢ່າງແນ່ນອນ ຫລື ອາດຈະຂົດງໍແລ້ວກໍໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ.
  2. ການນັ່ງກອດເອິກ : ເຮັດໃຫ້ຫລັງ ແລະ ບ່າໄຫລ່ຖືກຢືດອອກ ເຮັດໃຫ້ຫລັງກົ່ງ ແລະ ກົ້ມໄປທາງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຄໍຍື່ນໄປທາງໜ້າ ມີຜົນຕໍ່ເສັ້ນປະສາດທີ່ໄປລ້ຽງແຂນ ອາດເຮັດໃຫ້ມືອ່ອນແຮງ ຫລື ຊາໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຜົນຕໍ່ຫລອດເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງ ເພາະຖ້າກະດູກຄໍຜິດຮູບຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄໍເກັງ ແລະ ຈຳກັດການໄຫລວຽນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງ ເປັນສາເຫດຂອງອາການເຈັບຫົວ ຫລື ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫົວຊຳ້ເຮື້ອໄດ້.
  3. ການນັ່ງຫລັງຂົດງໍ ຫລື ນັ່ງຫລັງກົ່ງ : ເປັນຕົ້ນແມ່ນນັ່ງຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຕິດຕໍ່ກັນດົນໆເປັນຊົ່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເກັງຄ້າງ ເກີດການສະສົມຂອງກົດແລກຕິກ ເຮັດໃຫ້ມີອາການອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ, ປວດ ແລະ ມີບັນຫາເລື່ອງກະດູກຜິດຮູບຕາມມາ.
  4. ການນັ່ງເບາະບໍ່ເຕັມກົ້ນ : ການນັ່ງເບາະສ່ວນຫລາຍຈະມັກນັ່ງແບບເຄິ່ງໆກົ້ນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫລັງຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ເພາະຖານໃນການຮັບນຳ້ໜັກໂຕແຄບ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້ານັ່ງໃຫ້ກົ້ນເຕັມເບາະ ຫລື ເລື່ອນກົ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃນສຸດຈົນຕິດເບາະອີງຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫລັງເຮັດວຽກໜ້ອຍ ແລະ ເກີດການຮອງຮັບນຳ້ໜັກໂຕໄດ້ເຕັມທີ່.
  5. ການຢືນເອົານຳ້ໜັກລົງຂາເບື້ອງດຽວ : ການຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນລົງນຳ້ໜັກຢູ່ຂາທັງສອງເບື້ອງເທົ່າໆກັນ ໂດຍຢືນໃຫ້ຂາກ້ວາງເທົ່າກັບກະໂພກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຫລາຍເກີນໄປ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຫາກຢືນເອົານຳ້ໜັກລົງຂາບໍ່ເທົ່າກັນຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກກົ້ນບິດບ້ຽວ ສົ່ງຜົນໃຫ້້ກະດູກສັນຫລັງຂົດງໍ.
  6. ຢືນແອນພຸງ ຫລື ຫລັງກົ່ງ: ຄວນຢືນຫລັງຊື່ ແວບທ້ອງເຂົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຢືນ, ຍ່າງ ຫລື ນັ່ງໃຫ້ພະຍາຍາມແວບທ້ອງເຂົ້າໂດຍໃຫ້ມີສະຕິຮູ້ສຶກໂຕຢູ່ຕະຫລອດ ຫາກເປັນໄປໄດ້ຄວນເຮັດຕະຫລອດເວລາເພື່ອເປັນການຮັກສາແຖວກະດູກເບື້ອງລຸ່ມບໍ່ໃຫ້ແອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ປວດຫລັງ.
  7. ການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງເກີນ 3 ຊັງຕີແມັດ : ຈະເຮັດໃຫ້ແຖວກະດູກສັນຫລັງເບື້ອງລຸ່ມແອນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະນຳມາສູ່ອາການປວດຫລັງ ແລະ ການມີໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍທີ່ຜິດຮູບຮ່າງ.
  8. ການພາຍກະເປົ໋າໜັກເບື້ອງດຽວ : ບໍ່ຄວນພາຍກະເປົ໋າໜັກຢູ່ເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ຄວນປ່ຽນເປັນການຖື, ຫິ້ວ ໂດຍໃຊ້ຮ່າງກາຍທັງສອງເບື້ອງໃຫ້ເທົ່າໆກັນ ຢ່າໃຊ້ແຕ່ເບື້ອງໃດໜຶ່ງຕະຫລອດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໂຕທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຢູ່ພຽງແຕ່ເບື້ອງດຽວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງຂົດງໍໄດ້.
  9. ການຫິ້ວເຄື່ອງໂດຍນິ້ວມື : ການໃຊ້ນິ້ວມືຫິ້ວເຄື່ອງໜັກເປັນປະຈຳຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ປວດຂໍ້ມື ເພາະກ້າມຊີ້ນໃນມືເປັນກ້າມຊີ້ນມັດນ້ອຍ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນການໃຊ້ຈັບໂດຍບໍ່ໜັກ, ແຕ່ຫາກຕ້ອງໃຊ້ຈັບ ຫລື ຫິ້ວໜັກໆຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເອັນມີການສຽດສີ ເຊິ່ງການຫິ້ວໜັກດົນໆຈະສົ່ງຜົນໄປຫາກະດູກຄໍ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເກັງຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ມີຜົນຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງກະດູກ ແລະ ກົດທັບເສັ້ນປະສາດໄດ້.
  10. ການນອນຂົດໂຕ ຫລື ນອນອຽງໂຕ : ທ່ານອນຫງາຍເປັນທ່ານອນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຄວນນອນໃຫ້ຫົວຢູ່ໃນແຖວພຽງຂະໜານກັບເພດານ ບໍ່ແຫງນໜ້າ ຫລື ກົ້ມຄໍຫລາຍເກີນໄປ, ໝອນໝູນຕ້ອງບໍ່ແຂງ ຫລື ອ່ອນເກີນໄປ ຄວນມີໝອນຮອງກ້ອງຫົວເຂົ່າເພື່ອຫລຸດຄວາມແອນຂອງກະດູກສັນຫລັງເບື້ອງລຸ່ມ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງນອນສະແຄງ ໃຫ້ຫາໝອນຂ້າງກ່າຍໂດຍກ່າຍໃຫ້ຂາທັງໝົດຢູ່ເທິງໝອນຂ້າງ ເພື່ອຮັກສາແຖວກະດູກໃຫ້ຢູ່ໃນແຖວຊື່.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!