ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019

adb ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019 - ADB - ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019
adb ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019 - Untitled design - ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019

ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ກ​ານ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ໂຕ ແລະ ຈະ​ເພີ້ມ​ສູງກວ່າ​ເກົ່າໃນປີ 2019, ຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີອັນສຳຄັນຂອງເອດີບີທີ່ມີຊື່ວ່າການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ 2018 ເອດີບີ ຄາດຄະ​ເນວ່າການຂະຫຍາຍ​ໂຕຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ຂອງສປປລາວຈະບັນລຸໄດ້6,8% ໃນປີ2018ແລະເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ7,0% ໃນປີ2019.

ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ, ຜູ້ຕາງໜ້າເອດີບີປະຈຳສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ“ເຖິງແມ່ນວ່າການເກືອດຫ້າມຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, ​ເພີ້ມ​ເງື່ອນໄຂໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນ, ລາຄາແຮ່ທາດໃນຕະຫຼາດສາກົນທີ່ຫຼຸດລົງແລະຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫລຸດລົງສປປ ລາວ ຍັງຮັກສາຈັງ​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕົນ​ໄວ້,ຊຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນ ຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງບໍລິການຕ່າງໆ” ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລຸດລົງຊຶ່ງເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2017 ຍັງຄົງສືບຕໍ່ແຕ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກການຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕທີ່່ສູງຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນຂະແໜງການບໍລິການ. ບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງຊຶ່ງປະຈຸບັນພວມຢູ່ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະໄດ້ເລີ່ມທຳການຜະລິດໃນປີ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າໄຊຍະບູລີທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດເຖິງ 1.300 ເມັກກາວັດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຫັນທິດທາງຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຫຼຸດລົງ ມາເປັນ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຖ້າສະພາບອາກາດເອື້ອອຳນວຍຂະແໜງກະສິກໍາກໍຈະສືບຕໍ່ຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕປະມານ 3% ແລະ ຄາດວ່າການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕຂອງຂະແຫນງບໍລິການຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມໜ້ອຍໜຶ່ງຍ້ອນວ່າຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ​ມາ ລາວອາດຈະດີຂຶ້ນກ່ອນປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018.

ໃນຂະນະທີ່ຈັງ​ຫວະ​ການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ໂຕ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກສາໄວ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຄາດວ່າຈະຄົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,0%-2,5%. ການຂາດດຸນບັນຊີຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂື້ນເຖິງ 14,9% ຂອງຈີດີພີໃນປີ 2018, ຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດສາກົນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງກົນຈັກເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍຈາກການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕຂອງການສົ່ງອອກຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປານ​ກາງ.ເມື່ອໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫມ່ເລີ່ມດໍາເນີນງານການສົ່ງອອກໄຟຟ້າແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ2019 ແລະ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີເດີນຈະຫລຸດລົງ ຢູ່ປະມານ 13,7% ຂອງຈີດີພີ.

ຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນເສດ​ຖະ​ກິດຂອງສປປລາວປະກອບມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄ້າແລະຄວາມບໍ່​ມີສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫລາດການເງິນຂອງໂລກຫຼືພາກພື້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ ໃນການ​ສັງ​ລວມ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຕົນ ກໍຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ຕວາມ​ຫ​ຍຸ້ງ​ຫ​ຍາກ​ທາງ​ດ້ານ​ໜີ້​ສິນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກືອບບໍ່ພໍແກ່ການນໍາເຂົ້າ.

adb ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019

ສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສໍາລັບປະເທດແມ່ນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງທັກສະທີ່ຊາວຫນຸ່ມໄດ້ຮັບຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ທັກສະທີ່​ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານ.

ທ່ານ ເນກິຊິ ກ່າວວ່າ​ “ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແລະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້​ແກ່ປະຊາຊົນໃນສປປລາວ” ທ່ານກ່າວຕືື່ມອີກວ່າ“ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕແບບທົ່ວເຖິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ,ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີິຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອສະໜອງແຮງງານທີ່ມີສີມືເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.”

ເອດີບີ, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກໂດຍຜ່ານການຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບທົ່ວເຖິງ, ການຂະ​ຫ​ຍາຍໂຕທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

adb ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019
adb ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ADB ຄາດຈັງ​​ຫວະການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 7,0% ໃນປີ 2019
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!