ຂໍ້ດີທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຂອງການກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບກ່ອນຖືພາ

ການກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບ ເປັນການກຽມຮ່າງກາຍກ່ອນຖືພາ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຖືພາທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ, ວ່າທີ່ພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ທີ່ກໍາລັງກຽມໂຕທີ່ຈະມີລູກ ໂດຍສະເພາະໃນໂຕຜູ້ຍິງທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບໂພຊະນາການກ່ອນຖືພາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ເອງ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງນັ້ນເອງ ແລະ ຂໍ້ດີທີ່ວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຂອງການກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບກ່ອນຖືພາ.

  1. ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດການຖືພາ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຮອບເດືອນທີ່ປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນ
  2. ຊ່ວຍຫຼຸດໂອກາດການລຸລູກ
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ໄດ້ກິນອາຫານຢ່າງສະຫຼາດ ແລະ ມີນໍ້າໜັກໂຕທີ່ເໝາະສົມ
  4. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບໝູ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຖືພາ ທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ ແລະ ສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ
  5. ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການເກີດລູກທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນຄົບກໍານົດເກີດ ແລະ ມີນໍ້າໜັກໂຕປົກກະຕິ
  • ຜູ້ຍິງທີ່ວາງແຜນວ່າຈະຖືພາ ຄວນເລີ່ມໃສ່ໃຈໃນອາຫານທີ່ດີມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ກິນອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນກ່ອນຖືພາ ແລະ ເປັນຫຍັງອາຫານບໍາລຸງສຸຂະພາບກ່ອນຖືພາຈຶ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຄື:
  1. ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເພີ່ມໂອກາດການຖືພາ
  2. ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼວງຫຼາຍ
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ມີນໍ້າໜັກໂຕທີ່ເໝາະສົມ
  4. ຊ່ວຍໃຫ້ລູກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສຸຂະພາວະທີ່ດີໃນອະນາຄົດ

error: Alert: Content is protected !!