ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ

- Plant for rainy season - ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ
- Untitled design - ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ

ເພື່ອບັນລຸຕົວເລກສູ້ຊົນປີ 2018 ສຳລັບເຂົ້ານາປີ 817.800 ເຮັກຕາ, ເຂົ້າໄຮ່ໝູນວຽນ 100.000 ເຮັກຕາ ແລະ ຜົນຜະລິດພືດອື່ນໆ 3.950.400 ໂຕນ,  ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້ເປັນ ຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຟົດຟື້ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຄື: ໃຫ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ສູນ ແລະ ສະຖານີ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານລົງ ນຳພາຊາວກະສິກອນເຮັດຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນ: ການເຮັດກະເສດສຸມ ພ້ອມ ທັງເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບໃໝ່, ທັນສະໄໝເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ກະສິກໍາສະອາດ, ກະສິກຳອິນຊີ, ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍ ສຸມໃສ່ບາງວຽກຈຸດສຸມ ຄື:

  1. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຜະລິດກະສິກຳຢ່າງເປັນຂະບວນແຮງແຂງ ຕິດພັນກັບການປະຕິ ບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ “3 ເນື້ອໃນ ແລະ 4 ຄາດໝາຍ” ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃນນັ້ນ, 3 ເນື້ອໃນ ປະກອບດ້ວຍ: ວຽກດີ, ພະນັກ ງານໜັກແໜ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຂັ້ມແຂງ ແລະ 4 ຄາດໝາຍ ປະກອບ ດ້ວຍ: ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າ, ພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຊົນນະບົດພັດທະນາ.

(1.1). ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ທັນປັກດຳ ແນະນຳໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເອົາໃຈໃສ່ ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕົ້ນພືດຢ່າງພຽງພໍ,  ພ້ອມທັງປຸກລະ ດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ນໍາເອົາຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ ລົງໃສ່ໄຮ່ນາ.

(1.2).    ສຳລັບເຂດທີ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດລະດູຝົນສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ ແນະນຳຊາວກະສິກອນເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການບົວລະບັດຮັກ ສາ, ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດເປັນ ຢ່າງດີ, ເສຍຫຍ້າຂ້າຫຸ່ນ, ຕິດຕາມກວດກາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ, ໂດຍສະເພາະເຂົ້ານາປີ ສະເລ່ຍໃຫ້ ໄດ້ 4,35 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແລະ ໃນເຂດຈຸດສຸມໃຫ້ໄດ້ 5,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ ແລະ ພືດອື່ນໆໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

(1.3). ສ່ວນເຂດທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງກະກຽມແຜນຄາດຄະ ເນດ້ານຕ່າງໆໄວ້ແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອມີວິທີການສາມາດຊ່ວຍ ເຫຼືອຊາວກະສິກອນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທັນການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຮັດນາຕ່າວ ຫຼືການຜະລິດອື່ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນ ຕົ້ນ ປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນເພື່ອທົດແທນເປັນອາຫານ ຫຼືສິນ ຄ້າຕາມທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາ ພືດທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ມີລາຄາດີ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

(1.4). ສ່ວນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດສັດຕູພືດ ແລະ ເຄີຍມີການລະບາດພະຍາດສັດ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມປະສານສົມທົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການຮັບມືໄວ້ແຕ່ຫົວ ທີ ໂດຍຖືເອົາການປ້ອງກັນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ການປິ່ນປົວເປັນ ສຳຄັນ.(1.5).ກະກຽມແຜນຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນກໍລະນີສຸກເສີນດ້ານແນວພັນ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາ ໂດຍປະສານສົມ ທົບກັບບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອຮັບ ມືກັບໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການລະບາດຂອງ ພະຍາດພືດ ແລະ ສັດ ກໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງທັນການ.

(1.6).    ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມສະພາບການລະບາດ ຂອງສັດຕູພືດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າມີການລະບາດ ກໍຕ້ອງຮີບຮ້ອນລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືຫາວິທີການກຳຈັດ ຢ່າງທັນການ.

  1. ໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເປັນເຈົ້າການສົມທົບ ກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ບັນດາສູນ, ສະຖານີ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງກະສິກຳທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ຈາກຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຄື່ອງມື, ກົນຈັກ ແລະ ວິທີການຜະລິດກະສິກຳແບບ ກະເສດສຸມ ເຂົ້າໃນການປູກ-ການລ້ຽງ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ບົນພື້ນຖານກະສິກຳສະອາດ, ກະສິກຳອິນຊີ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
  2. ໃຫ້ກົມຊົນລະປະທານ ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການຂອງຕົນ ສົມທົບກຸ່ມ ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳລົງກວດກາ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງບັນດາກິດຈະການ ຊົນລະປະທານ ພ້ອມທັງລະດົມ ທຸກກຳລັງແຮງໃນການອານາໄມ ຄອງເໝືອງໃຫ້ມີຄວາມ ພ້ອມໃນການສະໜອງນ້ຳຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມ ໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດລະດູຝົນ, ກວດກາສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ຈັກສູບນ້ຳເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ ພ້ອມໃຊ້ງານ ໄດ້. ເນື້ອທີ່ກະສິກຳເຂດໃດ, ບ່ອນໃດທີ່ເຄີຍມີສະພາບນ້ຳຖ້ວມຂັງ ໃນແຕ່ລະປີ ກໍໃຫ້ກະກຽມແຜນຮອງຮັບ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳຖ້ວມ ຂັງອອກໃຫ້ໄວ ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມ ບັນດາຈັກສູບນ້ຳ ທຸກຂະໜາດນັບທັງລັດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພ ແຫ້ງແລ້ງ ຫຼືນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
  3. ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ສົມທົບກັບຂະແໜງປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຕູພືດ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກບົດແນະນຳເຕັກນິກວິຊາການໃນການປ້ອງກັນພືດ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູ ພຶຶດໃນການ ຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດລະດູຝົນ.
  4. ໃຫ້ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ວຽກຈຸດສຸມ ໃນລະດູຝົນດັ່ງນີ້:

5.1.     ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ໃນກໍລະນີມີເຫດການລະບາດ ກໍໃຫ້ສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງທັນການ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ

5.2. ເປັນເຈົ້າການເຜີຍແຜ່, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເລກທີ 1398/ກປ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ແລະ ສັກຢາກັນ ພະຍາດໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງໃນລະດູຝົນ ປະຈຳປີ 2018.

5.3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈັດຫາກະກຽມພືດອາຫານສັດທຸກຊະ ນິດແຮໄວ້ໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ສັດມີອາຫານກິນ ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍ ສະເພາະໃນເວລາເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ຫຼືແມ່ນແຕ່ໃນເວລາແຫ້ງແລ້ງ.

5.4.     ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາຕັນ ທາງປາຂຶ້ນວາງໄຂ່ ຕາມຫ້ວຍ ແລະ ສາຍນໍ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການ ເຮັດຕ້ອນ, ເຮັດລີ່, ໃສ່ລອບ, ຫຼື ໂຕ່ງ, ມອງຕາຖີ່ ແລະ ການນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາ ແບບດັບສູນ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ລະເບີດ, ທາດເບື່ອ, ສານເຄມີ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າຊ໊ອດ ແລະ ເຄື່ອງມືຫາປາອື່ນ ທີ່ສາມາດ ທຳລາຍດັບສູນສັດນ້ຳ.

5.5. ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້, ການຂາຍ ແລະ ການລ່າສັດນໍ້າ, ສັດປີກປ່າ, ສັດປ່າປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼືບັນຊີ III ໃນສະ ຖານທີ່ຫວງຫ້າມ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ, ເຂດສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະເຂົ້າພັນສາ ຊຶ່ງເປັນລະດູສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າຂະຫຍາຍພັນ.

5.6  ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ  ບໍ່ໃຫ້ມີການບຸກລຸກ, ທໍາລາຍເຂດ ອະນຸລັກພັນສັດ, ວັງສະຫງວນ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາ ໄສ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານຂອງ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະ ການຈັບຈອງ, ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼືທໍາລາຍເຄື່ອງໝາຍເຂດວັງສະຫງວນ, ເຂດອະນຸລັກພັນສັດ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ.

  1. ມອບໃຫ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານລົງ ນຳພາຈັດຕັ້ງເຮັດຕົວຈິງຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
  2. ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເປັນໃຈກາງ ເຮັດບົດສະຫຼຸບການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2018 ພາຍຫຼັງສຳເລັດການ ເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີໃນທົ່ວປະເທດ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດລະດູຝົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!