ກະຊວງສຶກສາຈະສູ່ຊົນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນ ມປາຍ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

- advert banner 728 90 728x90 - ກະຊວງສຶກສາຈະສູ່ຊົນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນ ມປາຍ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ວາງ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນເພີ່ມອັດ ຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ ປາຍໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 53%, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 4,5% ໃນປີ 2018.ການສຶກ ສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ ປາຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກ ລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອ ໃນບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາໃນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ.

- new3 - ກະຊວງສຶກສາຈະສູ່ຊົນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນ ມປາຍ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

 

ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາກເອກະຊົນດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2018

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ສູນອົບຮົມ LRTT ຮ່ວມສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຄູ

 

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງເລິກ ບາງວິຊາ ເພື່ອພັດທະນາ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຜູ້ຮຽນ ເພື່ອຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະ ສຶກສາ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ. ປັດຈຸບັນນີ້, ການສຶກສາຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍກໍມີ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ. ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃໝ່ໃນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ທັງໝົດ 82.265 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນລວມທັງໝົດ 218.035 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.731 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າ ຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມ ປາຍ ເພີ່ມຈາກ 47,8% ເປັນ 51,4%. ເຖິງວ່າຈໍານວນ ນັກຮຽນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ ລະປີ ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນ ວ່າ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງນັກ ຮຽນຊາຍຍັງສູງກວ່ານັກ ຮຽນຍິງ ຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂອງນັກ ຮຽນຊາຍພັດຫຼາຍກວ່າ ນັກຮຽນຍິງ.
ການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຂອງ ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະ ຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບໍ່ເປັນ ຕາມສັດສ່ວນທີ່ກຳນົດໃນ ຂອບພັດທະນາການສຶກສາ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນແອອັດໃນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ ປາຍ. ການສົ່ງເສີມວິຊາ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະ ສົງເປົ້າໝາຍຂອງຫຼັກສູດ. ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ການຂະ ຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບ ປຸງຄຸນະພາບຂອງການ ຮຽນຂອງນັກຮຽນມີຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂາດຄູສອນວິຊາເຕັກໂນ ໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ຂາດເຂີນອຸປະ ກອນ, ເຄື່ອງທົດລອງວິທະ ຍາສາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຊີ ແລະ ຄອມພິວເຕີ; ວິທີການສິດສອນຂອງຄູ ຈໍານວນໜຶ່ງມີລັກສະນະ ຕາຍຕົວ, ບໍ່ປະດິດສ້າງ, ບໍ່ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈຕໍ່ການຮຽນ. ການຕີ ລາຄາຜົນການຮຽນຂອງ ນັກຮຽນຍັງເຮັດແບບ ລວມໆ, ຄູສ່ວນຫຼາຍຍັງ ບໍ່ທັນເອົາວຽກບ້ານໃຫ້ນັກ ຮຽນ, ຄູບາງຄົນໃຫ້ວຽກ ບ້ານແຕ່ບໍ່ກວດກາ ແລະ ນຳພານັກຮຽນແກ້ບົດໃນ ຫ້ອງ; ການປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຢູ່ບັນດາເມືອງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງສູງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການອອກໄປຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ; ຄູສອນໃນບາງວິຊາບໍ່ພຽງ ພໍກັບການຂະຫຍາຍໂຮງ ຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ເຊັ່ນ: ວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ; ຂາດຄູສອນວິຊາພື້ນຖານ ວິຊາຊີບ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ (ICT) ເຮັດໃຫ້ ຄູບາງຄົນສອນບໍ່ຖືກຕາມວິ ຊາສະເພາະ; ຄູສອນບໍ່ສາ ມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທົດ ລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ວຽກງານ ສາມັນວິຊາຊີບຕາມການ ລົງຕິດຕາມເຫັນວ່າຍັງຂາດ ຄູສອນພື້ນຖານວິຊາຊີບ.
ສໍາລັບແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2018 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ ວາງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນ ວຽກຈຸດສຸມ ເພື່ອສ້າງໂອ ກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ແຮງງານ ແລະ ປະກອບ ການ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຮຽນ ໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍວາງຄາດ ໝາຍສູ້ຊົນໃນການເພີ່ມອັດ ຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 53% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ການປະລະການຮຽນຂອງ ນັກຮຽນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 4,5% ພ້ອມທັງວຽກຈຸດສຸມ ໃນການ ອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ການ ສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ວິທະ ຍາສາດ; ສືບຕໍ່ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກເອົາ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດ ທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນເຂົ້າ ຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນປາຍ ພ້ອມທັງສະໜອງ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸ ປະກອນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ, ອຸປະກອນຫ້ອງ ສອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງ ເຝິກປະຕິບັດ, ປຶ້ມຕຳລາ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເສີມເຂົ້າຫ້ອງສະ ໝຸດໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ສັບ ຊ້ອນຄູສອນໄດ້ສອນຖືກ ຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ຮຽນ ມາຄົົບທຸກວິຊາຕາມຫຼັກສູດ; ກວດສອບຄວາມຮູ້ຜູ້ຮຽນ ໃນສາຍສາມັນສຶກສາຕາມ ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ທົດສອບຜູ້ຮຽນຕາມມາດ ຕະຖານຂອງສາກົນ; ສະ ໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ ການສອນວິຊາຊີບ; ສະ ໜອງຫ້ອງທົດລອງພ້ອມ ຄອມພິວເຕີໃຫ້ບັນດາໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ; ພັດທະນາຫຼັກສູດສາມັນ ວິຊາຊີບ ສຳລັບ ມ6; ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂີດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ ສອນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກ ສາຕອນປາຍ; ສືບຕໍ່ພັດ ທະນາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ກາຍ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ; ບັນຈຸຄູສາຍອາຊີວະ ສຶກສາເຂົ້າສອນຢູ່ໃນຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ພຽງ ພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພ້ອມທັງສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາ ມາດ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ ປາຍໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ມ6 ແລະ ມ7 ໃຫ້ຢ່າງພຽງ ພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

- 23376376 710551312476660 7851617977476560329 n - ກະຊວງສຶກສາຈະສູ່ຊົນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນ ມປາຍ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
(ພາບປະກອບ)
error: Content is protected !!