5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ - 021309 2018 - 5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ - Untitled design - 5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຫຍັງຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ເຊັ່ນ : ເວລາພັກທ່ຽງ ນັກຮຽນຈະຕ້ອງນັ່ງກິນເຂົ້າຮ່ວມກັບອາຈານໃນຫ້ອງຮຽນ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

  1. ໃນ 3 ປີີທຳອິດຂອງການເຂົ້າຮຽນຈະບໍ່ມີການສອບເສັງ : ເຫດຜົນທີ່ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນບໍ່ຕ້ອງສອບເສັງເລີຍຈົນກ່ວາຈະຂຶ້ນ ປໍ4 ກໍຍ້ອນວ່າຄົນຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄ່ານິຍົມເລື່ອງມາລະຍາດ ແລະ ທຳນຽມປະເພນີຫລາຍ ໃນວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຂົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສອນເລື່ອງມາລະຍາດທາງສັງຄົມໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຫລາຍກ່ວາທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນດ້ານການສອບເສັງ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າລັກສະນະ ແລະ ບຸກຄະລິກກະພາບຂອງເດັກຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຍິ່ງ. ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຜູ້ອື່ນເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຖືກສອນໃນຫ້ອງຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ນັກຮຽນຄວນໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສິ່ງສຳຄັນຄວນເຄົາລົບຄູຜູ້ສອນນຳ ເພາະສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍແມ່ນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່ານັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຈະບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ຄູຮູ້ສຶກຜິດຫວັງເລີຍ ທຸກຄົນລ້ວນຢາກສະແດງອອກໃນທາງທີ່ເໝາະສົມ.
  2. ນັກຮຽນເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນໂຮງຮຽນເອງ : ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດທັງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນຳ້ ໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອສອນນັກຮຽນເຖິງການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ລວມເຖິງເປັນການປູກຝັງດ້ານການເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງຂອງ (ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບຸກຄົນພຽງຢ່າງດຽວ) ຫລື ບາງເທື່ອເຮົາອາດຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ອື່ນຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ຈາກການສະແດງອອກດ້ານການເບິ່ງແຍງຮັກສາ ແລະ ໃສ່ໃຈສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້.
  3. ນັກຮຽນກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຄົບຖ້ວນ : ຖ້າບໍ່ນັບນັກຮຽນທີ່ແພ້ອາຫານບາງຊະນິດ ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ກຳໜົດ ເຊິ່ງຈະບໍ່ຄືກັບອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນໃນຫລາຍປະເທດທີ່ມັກເປັນອາຫານທີ່ມີສານອາຫານບໍ່ຄົບ 5 ໝູ່ ແລະ ມີໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຄົນຍີ່ປຸ່ນສອນລູກໃຫ້ກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ໂດຍໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການເປັນຫລັກ ໂດຍລາຍການອາຫານພາຍໃນໂຮງຮຽນຈະຖືກຄິດຄົ້ນຈາກການຮ່ວມມືກັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວມືອາຊີບ. ນອກຈາກນີ້, ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະເຮັດຈາກສ່ວນປະສົມ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສຳພັນທີ່ດີລະຫ່ວາງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຄູທຸກຄົນຈະກິນອາຫານຮ່ວມກັບນັກຮຽນສະເໝີ ຫລາຍໆເທື່ອນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຈະມີການສົ່ງອາຫານໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະພຶດຕົນທີ່ດີຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນນຳອີກ.
  4. ໂຮງຮຽນລັດຈະສອນສິລະປະດັ້ງເດີມ : ທັກສະຄວາມຮູ້ທີ່ຄົນ ຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເບິ່ງວ່າເປັນພື້ນຖານທີ່ຄວນມີໃນລະບົບການສຶກສາຂອງພວກເຂົານັ້ນໄປໄກກ່ວາລະບົບການສຶກສາໃນປະເທດອື່ນຫລາຍ ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງຮຽນສິລະປະດັ້ງເດີມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປູກຝັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີທີ່ເກົ່າແກ່. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສອນທັກສະທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄຳນຶງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງທຳນຽມປະເພນີຂອງຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຕົນນຳອີກ.
  5. ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນຈະຕ້ອງນຸ່ງຊຸດນັກຮຽນ : ຄືກັບປະເທດລາວເຮົາ ໂຮງຮຽນລັດເກືອບຈະທຸກໂຮງຮຽນໃນຍີ່ປຸ່ນຈະບັງຄັບໃຫ້ ນັກຮຽນຕັ້ງແຕ່ມັດທະຍົມຕົ້ນເປັນຕົ້ນໄປນຸ່ງຊຸດນັກຮຽນ ເຖິງວ່າມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະຕ່າງກັນ ແຕ່ຫລາຍໆໂຮງ ຮຽນກໍມີຮູບແບບທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງກໍແມ່ນມີຮູບແບບຄ້າຍຄືທະຫານ, ຊຸດສີດຳສຳລັບຜູ້ຊາຍ. ສ່ວນແມ່ຍິງຈະເປັນເສື້ອຊົງທະ ຫານກັບກະໂປ່ງ ເຊິ່ງຊຸດນັກຮຽນຈະເປັນໂທນສີ ແລະ ຮູບຊົງສຸພາບ. ເຫດຜົນທີ່ມີການກຳໜົດໃຫ້ນຸ່ງຊຸດນັກຮຽນຂຶ້ນມາ ຄວາມຈິງແລ້ວມີເຫດຜົນບາງປະການນັ້ນກໍແມ່ນເມື່ອນັກຮຽນທຸກຄົນນຸ່ງຊຸດທີ່ຄືກັນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເປັນໜຶ່ງດຽວ ທັງຍັງເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນກະທຳສິ່ງໃດໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນເສຍຊື່ສຽງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຮຽນຫລາຍກ່ວາສິ່ງອື່ນ ບາງໂຮງຮຽນໃນຍີ່ປຸ່ນເຖິງຂັ້ນບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກະເປົ໋າເປ້ຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ລວມເຖິງເລື່ອງການແຕ່ງໜ້າ ແລະ ຊົງຜົມກໍຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບັງຄັບໃນບາງໂຮງຮຽນເຊັ່ນກັນ.
5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາສາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!