ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%

- Balance of Lao kip currency - ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%
- Untitled design - ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%

    ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວາງ ຄັ້ງທີ 2 (17-18 ກັນຍາ 2018); ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຮັກສາການຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດສື່ມວນຊົນວ່າ: ຜ່ານມານີ້,  ທຫລ ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ, ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລະດັບຕໍ່າ; ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ,​ ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້; ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກໍ່ຢູ່ໃນກອບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ±5%; ນອກນີ້ ຍັງພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະສະສາງຫັນສູ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນການເກັບເງິນຄ່າທໍານຽມທາງ, ການເສຍອາກອນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ໃນທ້າຍປີນີ້ ຈະມີການເກັບອາກອນທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານນໍາດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບທະນາຄານກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຫ່າງກັນເກີນ 2%; ພ້ອມນັ້ນ ຮັກສາອັດຕາສ່ວນຕ່າງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກໃຫ້ຢູ່ໃນກອບທີ່ກໍານົດໄວ້,  ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບການ, ປະຕິບັດອັດຕາອ້າງອີງໃຫ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຕາມກອບຢູ່ທີ່ ທຫລ ກໍານົດ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໃນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຍັງມີຮ້ານແລກປ່ຽນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ທຫລ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີການກ່າວເຕືອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ; ສໍາລັບການແລກປ່ຽນຊະຊາຍນັ້ນ ປັດຈຸບັນ ທຫລ ກໍ່ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ມັນໄດ້ຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການເງິນ ຕາຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ  ບັນຫາເງິນເຟີ້ ເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ແຕ່ໃນນີ້ລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນຈາກປັດໃຈພາຍນອກເປັນຕົ້ນລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ພາຍໃນ 1-2 ເດືອນຜ່ານມານີ້ລາຄານໍ້າມັນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ; ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນ; ຫາກລາຄານໍ້າມັນແພງ ການຜະລິດ, ການຂົນ ສົ່ງກໍ່ມີຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ; ກ່ຽວກັບບັນຫາຕິດພັນກັບທະນາຄານໃນໄລຍະຫຼັງມານີ້ ຈະເຫັນອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງ ຍ້ອນວ່າຄ່າເງິນໂດລາໃນຕະຫຼາດສາກົນແຂງຄ່າ ເຮັດໃຫ້ເງິນພາຍໃນຂົງເຂດອ່ອນຄ່າ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າມັນຈະກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ລາຄານໍ້າມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ; ບັນຫາເງິນເຟີ້ຈະຂຶ້ນລົງ ຍ້ອນປັດໃຈການສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາຜົນຜະ ລິດພືດພັນທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ; ແຕ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ ຜົນການຜະລິດພັດຖືກນໍ້າຖ້ວມ ອາດເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າການຜະລິດໄດ້ຫຼຸດລົງ, ການສະໜອງກໍ່ຫຼຸດລົງ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພັດຍັງຄືເກົ່າ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍ ໂອກາດ, ເກງກໍາໄລຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການສະກັດກັ້ນດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນບໍ່ໃຫ້ເອົາປຽບກັນ ເພາະມັນຈະກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ.

ຕໍ່ກັບການປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ; ທ່ານຮັກສາການຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ແຈ້ງຕື່ມວ່າ: ທຫລ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາທະນາຄານກວດກາຄືນເຂດໃດທີ່ມີໄພພິບັດ ໃຫ້ກວດກາຜົນຜະລິດຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານມີ ຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດ, ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຈະປະເມີນຄືນຜົນເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະມີນະໂຍບາຍແນວໃດຕໍ່ກັບໄລຍະການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ທຶນໝູນວຽນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິໂດຍໄວ; ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ກໍ່ຂຶ້ນກັບຜົນການສໍາຫຼວດ ເຊິ່ງນອນໃນເຂດໄພພິບັດແທ້ບໍ?, ລູກຄ້າ ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມຈາກທະນາ ຄານໃດ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດຄືແນວໃດ, ຕາມສັນຍາແລ້ວປະຕິບັດແນວໃດ ເມື່ອຖືກຜົນກະທົບພວກເຮົາກໍ່ຈະເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງ ກ່າວໂຕຈິງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະມີຄວາມສາມາດຟື້ນຕົວຂອງການຜະລິດຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ລວມທັງການຊໍາລະດອກເບ້ຍ-ຕົ້ນທຶນ, ງວດຊໍາລະ, ຖ້າວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ; ທາງທະນາຄານ ຈະພິຈາລະນາດ້ານທຶນໝູນວຽນໃຫ້ຕື່ມ.

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ; ຜ່ານມາ ໄດ້ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອການພັດທະນາ (ບ້ານສົງເປືອຍໃຕ້ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ທີ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ໄດ້ເກີດມີບັນຫາຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ເນື່ອງຈາກອະດີດປະທານສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນດັ່ງກ່າວ ຂາດຄວາມສັດຊື່; ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້ ທຫລ ໄດ້ມີການກວດກາ ຕາມເອກະສານລາຍງານການເງິນ  ແລະ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ, ລົງກວດກາ ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະໃນປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງນີ້ ພວມດໍາເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຍຸຕິທໍາ.

 

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%

# ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ  #  ພາບ: ສນຍ      

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວສາມາດຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນກອບ ±5%
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!