ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ VII

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ vfi ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ vii - advert banner 728 90 728x90 - ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ VII

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາ ກົນ (VFI) ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດ ທະນາການສຶກສາຢູ່ບັນດາ ບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄລຍະ VII (VESL), ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 4 ກຸມພານີ້, ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງ ທ່ານກ້າສະເຫຼີມສຸກ ຫົວໜ້າ ກົມການສຶກສານອກໂຮງ ຮຽນ ແລະ ທ່ານ Richard Lee Reece ຫົວໜ້າອົງ ການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ.

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ vfi ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ vii - new3 - ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ VII

ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາ ຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເພື່ອ ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມາດປະ ກອບອາຊີບທີ່ມີລາຍຮັບໝັ້ນ ຄົງນັບທັງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບສະຫວັດ ດີການທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການ ເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ມີສ່ວນ ຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນ ພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາ ສາຍສາມັນເປັນຫຼັກລວມ ເຖິງສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໂດຍຜ່ານປະສົບການທີ່ມີແລ້ວໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການການສຶກສາໝູ່ ບ້ານ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄລຍະ VII, ໂດຍຈະໄດ້ປະຕິ ບັດງານຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງປາກ ເຊ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນ ສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ. ເຊິ່ງມີໄລຍະດໍາ ເນີນງານ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດນີ້ໄປ ເຖິງ ເດືອນທັນວາ 2021. ໃນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ປະກອບ ມີ 4 ກິດຈະກໍາຫຼັກຄື: ການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການເດີນທາງທີ່ປອດໄພ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດແຮງງານ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມ ງານພາກລັດອີກດ້ວຍ.

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ vfi ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ vii - 598 - ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI ຕົກລົງສືບຕໍ່ຊ່ວຍພັດທະນາ ຢູ່ບັນດາບ້ານພາກໃຕ້ຂອງລາວໄລຍະ VII

error: Content is protected !!