ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ - bank of laos - ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ - Untitled design - ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

        ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພານີ້ ວ່າ: ໃນປີ 2018 ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້​ໂຈະ​ຊົ່ວຄາວການອອກອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂຶ້ນໃໝ່ ແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ່ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ; ປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນມີທັງໝົດ 185 ແຫ່ງໃນນີ້ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) 20 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ) 77 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ) 27 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 29 ແຫ່ງ, ໂຮງຊວດຈໍາ 27 ແຫ່ງ ແລະບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ 5 ແຫ່ງ ຊຶ່ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບສິນໃນທ້າຍປີ 2018 ຈຳນວນ 6.415 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 143,90%, ມີເງິນຝາກ (ສະເພາະ ສກຈຮ ແລະ ສສງ) ຈຳນວນ 1.032 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,58%, ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ (ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈຳ) ຈຳນວນ 4.796 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 118,43% ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຜ່ານ ຍັງມີບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ້ນວາຍ ແລະເກີດການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນມີບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ພັດທະນາລະບົບບັນ ຊີຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ ທຫລ ກຳນົດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ ທຫລ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນອາດມີການດັດແກ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື; ການບໍລິຫານຈັດການຂອງບາງສະຖາບັນການເງິນ ຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສະພາບຄ່ອງ, ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນເງິນຝາກ ແລະດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ; ບາງສະຖາບັນ ພັດມີພຶດຕິກຳແອບແຝງ ເພື່ອລະດົມເງິນ ຫຼື ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຜິດກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະເປັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ ທຫລ ອະນຸຍາດ. ບັນຫາທັງໝົດນີ້ ທຫລ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2019 ຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດ ເຄື່ອນໄຫວນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດວິໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະເດັດຂາດ.

  ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ກ່າວວ່າ: ທຫລ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃດລະດົມເງິນຝາກ ຫຼື ປ່ອຍກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ຄຳໂຄສະນາຂອງພວກຄົນບໍ່ດີເປັນອັນຂາດ ແລະ ຖ້າພົບເຫັນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຂໍໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ຕາມເບີໂທລະສັບ 021-265 712 ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທຫລ ຈະປະຕິບັດ​ວິ​ໄນກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!