ຮູ້ໄວ້ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ

   ໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວລາວິທະຍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີດັ່ງນີ້:

     • ແຕ່ 21-23 ໂມງ ແມ່ນໄລຍະລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ( ເມັດເລືອດຂາວ) ລະບາຍທາດເບື່ອອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

•   ແຕ່ 23-1 ໂມງເຊົ້າແມ່ນໄລຍະເວລາລະບາຍທາດເບື່ອຂອງຕັບ.

•   ແຕ່ 1-3 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນໄລຍະເວລາລະບາຍທາດເບື່ອຂອງບີ.

•   ແຕ່ 3-5 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນໄລຍະເວລາລະບາຍທາດເບື່ອຂອງປອດ.

•   ແຕ່ 5-7 ໂມງ ແມ່ນໄລຍະເວລາລະບາຍທາດເບື່ອຂອງລຳໄສ້ແກ່.

•   ແຕ່ 7-9 ໂມງ ແມ່ນໄລຍະເວລາຮັບທາດບຳລຸງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງລຳໄສ້ອ່ອນ.

    ຍ້ອນເຫດຜົນກ່າວຂ້າງເທິງ ຈຶ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳວັນຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຖືກເວລາ. ຖ້າເຮົາຫາກມີການເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງກັບກົນໄກສະລິລະວິທະຍາ ເຊັ່ນ: ການກິນຢູ່, ພັກຜ່ອນ, ນອນຖືກຍາມຖືກເວລາ, ກິນອາຫານປອດສານພິດ, ປະກອບກັບຄວາມລື້ນເລີງແລ້ວ ອາດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ມີອາຍຸຍືນຍາວ.

     # ຮຽບຮຽງໂດຍ : ລູກ ເມືອງພວນ.

error: Alert: Content is protected !!