ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອລູກເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ

- advert banner 728 90 728x90 -  ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອລູກເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ

    1. ຫລັງຈາກທີ່ລູກໃຫຍ່ອາຍຸເກີນ 2 ປີ ນິໄສເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງຈະຄ່ອຍໆຫລຸດລົງໄປເອງ, ແຕ່ຖ້າລູກຍັງເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພໍ່ແມ່ຄວນເວົ້າກັບລູກຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າຕ້ອງປັບພຶດຕິກຳທີ່ອາດຕິດໂຕໄປຈົນໃຫຍ່.

- new3 -  ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອລູກເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ

     2. ຕົ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນໂຕລູກຢ່າງເໝາະສົມ, ບໍ່ໃຈອ່ອນ ແລະ ຍອມກັບການຮ້ອງໄຫ້ ຫລື ອາລະວາດ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເອົາແຕ່ໃຈຂອງລູກໃຫ້ໄດ້ຜົນ.

     3. ໃຫ້ໂຕເລືອກກັບລູກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຕັດສິນໃຈ ເຊັ່ນ : ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຈະນຸ່ງເອງ, ອາຫານທີ່ຈະກິນ, ໜັງສືທີ່ຈະອ່ານ ໂດຍການສ້າງໂຕເລືອກໃຫ້ລູກ ຫລື ເງື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດຕາມ ຫລື ກົດຂໍ້ບັງຄັບ.

     4. ບໍ່ໃຫ້ໂຕເລືອກກັບລູກ ຖ້າເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຫລື ກົດເກນທາງສັງຄົມ ເພາະເປັນສິ່ງທ່ີບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມໄດ້ ລູກຈຳເປັນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເຊັ່ນ : ຮັດສາຍຮັດນິລະໄພ, ບໍ່ທຳຮ້າຍຜູ້ອື່ນ, ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງຂອງ ເປັນຕົ້ນ.

- 010205 2019 -  ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອລູກເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ

  5. ເມື່ອລູກຕໍ່ຕ້ານ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງກຽມໂຕຮັບມື ເພາະເດັກນ້ອຍເອົາແຕ່ໃຈຈະບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມຈຳເປັນແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ. ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການນັ້ນຕ້ອງເບິ່ງວ່າສົມຄວນຫລືບໍ່ສົມຄວນ.

    6. ເປັນໂຕຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກ ຫາໂອກາດໃຫ້ລູກມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຫດການທີ່ພໍ່ແມ່ເສຍສະຫລະ, ອົດທົນ ແລະ ຄວບຄຸມໂຕເອງ.

     7. ບໍ່ປົກປ້ອງລູກຫລາຍຈົນ ເກີນໄປ ບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ລູກຫລາຍຈົນເກີນໄປ ປ່ອຍໃຫ້ ລູກຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບມືກັບບັນຫາ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ທັກ ສະໃນການແກ້ບັນຫາໃຫ້ລູກ.

     8. ສອນລູກໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ເພາະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນໄປດັ່ງໃຈໄດ້ທຸກຢ່າງ, ບໍ່ຕອບສະໜອງເມື່ອລູກມີຄວາມຕ້ອງການໃນທັນ ທີ ລູກຄວນຮຽນຮູ້ການລໍຄອຍ ແລະ ປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກຄວາມໃຈຮ້າຍ.

     9. ບໍ່ຍ້ອງຍໍລູກຈົນເກີນຄວນ, ການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍລູກໃນທຸກເທື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຫລາຍຂຶ້ນ ຄວນຈະຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລູກເມື່ອລູກສາມາດເຮັດສິ່ງໃໝ່ ຫລື ສິ່ງທີ່ຍາກຈົນສຳເລັດໄດ້ ບໍ່ຄວນຈະຍ້ອງຍໍໍຊົມເຊີຍທຸກເລື່ອງຢູ່ຕະຫລອດ.

     10. ສອນລູກໃຫ້ເຄົາລົບສິດທິຂອງຄົນອື່ນ ເມື່ອລູກໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແລ້ວ ເຊັ່ນ : ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ລູກຮຽນຮູ້ວ່າຄົນອື່ນກໍຕ້ອງການສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຄືກັນ ຈົ່ງສອນໃຫ້ລູກເຄົາລົບພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຄົາລົບຜູ້ອື່ນນຳ.

     11. ຈື່ໄວ້ວ່າ ການຮັກລູກ ແຕກຕ່າງຈາກ ການຕາມໃຈລູກ, ພໍ່ແມ່ຄວນສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ລູກ ສອນໃຫ້ລູກເປັນຄົນເກັ່ງ ມີຄວາມໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ, ສະແດງຄວາມຮັກຜ່ານການກະທຳ ແລະ ຄຳເວົ້າ ໂດຍການກອດ, ຫອມ ແລະ ບອກລູກວ່າ ຮັກ”.

error: Content is protected !!