ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ

- 1111 - ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ
- Untitled design - ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ລວມສູນ, ໂດຍສະເພາະການອອກໃບຕາດິນ. ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສາມາດຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນໄດ້ 3 ລ້ານກວ່າຕອນ, ອອກໃບຕາດິນໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ 1,2 ລ້ານກວ່າຕອນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆທາງດ້ານທີ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືອອກໃບຕາດິນທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນໄດ້ເກີນແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈໍານວນ 38,6% ໃນປີ 2017 ແລະ 33,2% ໃນປີ 2018. ນອກນີ້ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອດຳເນີນການກວດກາ, ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈບັນຫາທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄປພ້ອມກັບການແກ້ໄຂບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນພາຍໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ. ແຕ່ອີງຕາມຂໍ້ມູນຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ດິນໃນຜ່ານມາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການຕົວຈິງເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຕາດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເກີດມີບັນຫາທີ່ສັບສົນຫລາຍສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ, ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ, ເກີດມີການສະເໜີຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ນຳໄປຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມເງິນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມີທັງໝົດ 425.812 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນເອກະສານທີ່ດິນທີ່ບໍ່ແມ່ນໃບຕາດິນມີ 13.878 ກໍລະນີ, ມີເອກະສານທີ່ດິນຊໍ້າຊ້ອນ ຫລືໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນທັງໝົດ 153 ກໍລະນີ, ໃນນີ້ໄດ້ຈາກການລາຍງານຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການປະຈຳຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຈຳນວນ 37 ກໍລະນີ ແລະ ໄດ້ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈຳນວນ 116 ກໍລະນີ (ບໍ່ນັບກໍລະນີມີໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນທີ່ໄປກູ້ຢືມເງິນນຳສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການປ່ອຍກູ້ນອກລະບົບ) ແລະ ແຂວງທີ່ມີບັນຫາໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງລົງແມ່ນນະຄອງຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍໄວ.

   ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດຕົ້ນຕໍພາໃຫ້ເກີດມີການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນມີດັ່ງນີ້: (1) ການກວດກາ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ດິນບໍ່ຊັດເຈນ. (2) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເອກະສານທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດິນບໍ່ເປັນລະບົບ (3)
ການອອກໃບຕາດິນບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການອອກໃບຕາດິນບາງກໍລະນີບໍ່ມີການກວດກາພິສູດຫລັກຖານໃຫ້ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງພາໃຫ້ມີການນຳເອົາເອກະສານທີ່ດິນໄປອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ. (4) ບໍ່ມີເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໃນການສຳຫລວດ, ວັດແທກ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ. (5) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຜູ້ຮັບໃບຕາດິນ ເພື່ອເປັນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນບໍ່ທັນເປັນລະບົບ. (6) ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ, ນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນມີຫລາຍແຕ່ບັນດານິຕິກຳດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກຳມະສິດທີ່ດິນ, ຖືເບົາຕໍ່ການອອກໃບຕາດິນ, ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕອນດິນທີ່ຕິດກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໜຶ່ງໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີສວຍໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວອອກໃບຕາດິນເກີນຂອບເຂດ ແລະ (7) ຍ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈຳນວນໜຶ່ງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບຕາດິນ, ຖືເບົາຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ. ສະນັ້ນຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ, ໄປຄຽງຄູ່ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມສັບສົນໃນບັນຫາທີ່ດິນຢູ່ປະເທດເຮົາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!