ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - 11 3 - ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ
ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - Untitled design - ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມີສິນຄ້າຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງທາງດ້ານລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາເຂົ້າ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ, ໂດຍສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດພືດຜັກ, ຊີ້ນ,ຫມາກໄມ້, ຜະລິດຕະພັນສັດ (ງົວ, ຫມູ…ໄກ່, ປາ), ອາຫານ,ນໍ້າດື່ມ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ(ເຫລັກ, ຊີມັງ, ຢາສູບ) ແລະອື່ນໆ.

ໃນຜ່ານມາ, ນິຕິກໍາຕົ້ນຕໍທີ່ເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການນໍ້າເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນໍາເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ນອກນີ້, ຂະແຫນງການອື່ນໆ ກໍມີນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວເຊັ່ນ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃນຕົວຈິງແລ້ວກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງຫມົດ, ເນື່ອງຈາກຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານບຸກຄາລະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ, ຂະນະດຽວກັນ ການນໍາເຂົ້າບາງຄັ້ງເປັນລັກສະນະບຸກຄົນ, ໂດຍການດໍາເນີນແຈ້ງພາສີນໍາເຂົ້າຢູ່ກັບດ່ານ, ບາງຄັ້ງມີການລັກລອບນໍາເຂົ້າຕາມດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈໍາ ຫລື ລັກລອບເອົາສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໂຄງການໃດຫນຶ່ງມາຈໍາຫນ່າຍພາຍໃນ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ເປັນສາເຫດຫນຶ່ງພາໃຫ້ລາຄາຂາຍຂອງສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເຮົາໄດ້.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈະນໍາໃຊ້ກົນໄກຄະນະກໍາມະການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າທີ່ລັດຖະບານສ້າງຂຶ້ນ, ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້, ພ້ອມທັງເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສັນຍາແລະ ສົນທິສັນຍາຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ: ດ່ານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງເປັນດ່ານສາກົນເທົ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆປະຈໍາດ່ານ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມາດຕະການກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າພົບເຫັນສິນຄ້າໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິເສດການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງກັບຄືນ ຫລືທໍາລາຍ ແລະ ຖ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ລະເລີຍຕໍ່ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດວິໄນຕາມລະບຽບການ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕ້ອງເຂັ້ມງວດກວດກາການຕິດສະຫລາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວທັງທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ລັກລອບມາຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ຖ້າພົບເຫັນແມ່ນຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການເຂັ້ມງວດ,ນອກນີ້ ພາກລັດກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕ້ອງປັບປຸງຂັ້ນຕອນການບໍລິການອອກອະນຸມັດໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນການອະນຸມັດແຜນນໍາເຂົ້າປະຈໍາປີ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານປະຈໍາປີ, ການວິໄຈຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການຜະລິດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.

ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ກະຊວງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ບັນດາມາດຕະການທີ່ກ່າວມານີ້, ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້, ພ້ອມທັງນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ພາກລັດ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ ອີກດ້ວຍ.

ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ
ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!