ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - 12457 - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - AGL banner - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

(ຂໍຂອບໃຈ ໂດຍ: ໄພທູນ ມູນເສນາ)

ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ.  ການຂະຫຍາຍພັນພືດ ແມ່ນການເພີ່ມປະລິມານຂອງພືດ ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ດ່ັງນັ້ນ,  ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫລັກການ ແລະ  ວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອຊ່ວຍການປະກອບອາຊີບ ຊາວກະສິກອນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ. ການຂະຫຍາຍພັນພືດ (Plant Propagation)  ແມ່ນໝາຍເຖິງການເພີ່ມ ຈຳນວນຕົ້ນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອຮັກສາພັນພືດທີ່ມີຢູ່ບໍ່ໃຫ້ ສູນພັນ ແລະ ສາມາດຮັກສາພັນເດີມເອົາໄວ້, ເປັນການປັບ ປຸງພັນພືດເພື່ອຈະໄດ້ພັນໃໝ່ໆ ແລະ ເພື່ອຫາພັນທີ່ດີ, ທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງການຂະຫຍາຍພັນພືດ (Ptant Propagation) ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໃຫຍ່ຄື: 1.  ການຂະຫຍາຍ ພັນພືດໂດຍອາໄສເພດ (Seed or Sexual Propa gation)   ເປັນການເພາະ  ພັນດ້ວຍເມັດ ຫລື ການກ້າ ດ້ວຍແກ່ນ.

2. ການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໂດຍບໍ່ອາໄສເພດ ຫລື ການໃຊ້ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນ (Asexual  Propagation) ເປັນການຂະຫຍາຍພັນແບບ ບໍ່ໃຊ້ເພດໄດ້ແກ່: ການຕອນກິ່ງ (ການໂທມ), ການຕິດຕາ, ການຕໍ່ກິ່ງ,    ການທາບກິ່ງ, ການຕັດຊຳ  ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນໃນ  ຂະຫຍາຍພັນພືດຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້:

ການໂທມງ່າ ຫລື ການ ງ່າ (ຕອນງ່າ).

ການໂທມງ່າ(ຕອນ ງ່າ)ເປັນການຂະຫຍາຍພັນ ໄມ້ ໃຫ້ໝາກທີ່ນິຍົມກັນທົ່ວໄປໃນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ  ນັກຂະຫຍາຍພັນພືດທົ່ວໄປເພາະແນວພັນທີ່ໄດ້ມາຈະມີລັກຊະນະກົງກັບພັນເດີມ.  ການໂທມງ່າແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຮາກຫລາຍກວ່າປັກຊຳ, ເປັນຟຸ່ມເຕ້ຍສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ, ປະຢັດແຮງງານ,  ຄວນຈະເລືອກເອົາງ່າຕົ້ນໄມ້ ທີ່ປົ່ງຈາກຕົ້ນແມ່ພັນ ເຊິ່ງມີ ອາຍຸແຕ່ 6-18 ເດືອນ ແລະ  ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 2 ຊຕມ  ຂຶ້ນກັບງ່າທີ່ໂທມ ເພາະງ່າ ດັ່ງກ່າວເປັນງ່າທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແຂງແຮງດີ, ຖ້າເລືອກເອົາງ່າທີ່ມີອາຍຸແກ່ ຫລື ອ່ອນກວ່ານັ້ນຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ຫລື ຕາຍໄດ້.  ພາຍຫລັງທີ່ຕັດອອກໄປປູກ, ງ່າໄມ້ນັ້ນຄວນຈະມີກິ່ງກ້ານ  ໃບຫລາຍບໍ່ເປັນພະຍາດ, ມີບົ້ງ ຫລື ດ້ວງເຈາະທຳລາຍ,   ດີແທ້ຕ້ອງເປັນງ່າໄມ້ທີ່ມີມຸມ  ອ່ຽງແຕ່ 45 ອົງສາ ຂຶ້ນໄປ  ຍິ່ງເປັນການດີ. ຕົ້ນພັນທີ່ຈະໂທມງ່າອອກນັ້ນ ຕ້ອງເປັນ ຕົ້ນທີ່ເຄີຍອອກໝາກແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 3 ປີ ແລະ ຜົນ ຜະລິດຈາກຕົ້ນດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດີຖືກກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຫລື ຜູ້ບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ມີໝາກຫລາຍ, ໝາກໃຫຍ່, ລົດຊາດແຊບ.

1. ການຄັດເລືອກໆງ່າໄມ້ ເພື່ອຈະໂທມ.

– ອາຍຸຂອງງ່າ 6-8 ເດືອນ,  ເປັນງ່າທີ່ແຂງແຮງຄວາມ ຍາວຂອງງ່າ 0,5-1 ແມັດ,  ຄວາມຍາວຂອງປາກບາດ 2-2,5 ຊຕມ (ເວລາປາດ ເປືອກແລ້ວໃຊ້ມີດຂູດເນື້ອ ເປືອກອອກໃຫ້ໝົດ).

– ໃຊ້ໄຍກາບພ້າວຫໍ່ງ່າພັນດີ.

– ໃຊ້ເຊືອກຟາງ ຫລື ໄມ້ຕອກ ມັດໃຫ້ແໜ້ນ.

– ໃຊ້ດິນໜຽວຫຸ້ມປາກປາດ ຫລື ຈະຫຸ້ມດ້ານເທິງກໍໄດ້ ແລ້ວໃຊ້ກາບພ້າວຫຸ້ມຫໍ່ງ່າ ພັນດີ.

– ນຳເອົາແຜ່ນຢາງສີຂາວຫໍ່ ກາບພ້າວ (ຖ້າຫາກຂະ ຫຍາຍພັນຍາມແລ້ງຕ້ອງສິດນ້ຳໃສ່ຖົງກາບພ້າວເພື່ອໃຫ້ ມີຄວາມຊຸ່ມຕະຫລອດ ເວລາ).

ປະມານ 6-8 ອາທິດ ຮາກອອກ ແລະ ສາມາດຕັດໄປຊໍາ (ເວລາຕັດຊໍາໃຫ້ສີກຖົງຢາງຂາວອອກ ແລະ ສ້ອມງ່າ ຫຼື ໃບທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານອອກ 40-50% ແລ້ວຊໍາໃສ່ຖົງຢາງດຳ ແລະ ຫົດນໍ້າໃຫ້ປຽກ ເກັບຮັກສາໄວ້ເຮືອນກ້າ).

ການໂທມງ່າໄມ້ໃຫ້ໝາກເປັນວິທີທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍ ແລະວັດຖຸອຸປະກອນໃນການໂທມງ່າກໍສາມາດຊອກຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊາວກະສິກອນອາໄສຢູ່ເຊັ່ນ: ກາບພ້າວ, ແຜ່ນຢາງ, ເຊືອກມັດ, ແລະ ດິນໜຽວ.

2. ວັດຖຸທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການໂທມງ່າ (ຕອນ ຫຼື ການງ່າ)

ມີດຊີກາເຕີ້ສໍາລັບຕັດງ່າໄມ້.

ມີດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ຫຼື ມີດຈັກຕອກ.

ກາບພ້າວແຫ້ງທີ່ແຊ່ນໍ້າໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ນໍາມາທຸບໃຫ້ນຸ້ມອ່ອນ ຫຼື ຕົ້ມໃຫ້ຮ້ອນ 100 ອົງສາແຊນຊຽດ( ໍC), ໃຊ້ເວລາ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາມາທຸບກ່ອນຈະນຳໄປໃຊ້.

ຖົງຢາງຂາວໜາ.

ດິນໜຽວຕາມແຄມຮ່ອງຫ້ວຍ ຫຼື ດິນໂພນມາທຸບຕີໃສ່ນໍາ ໃຫ້ໜຽວ.

ເຊືອກຟາງ ຫຼື ຕອກໄມ້ໄຜ່.

ສານຮໍໂມນເລັ່ງຮາກ (ຖ້າມີ).

3. ວິທີໂທມງ່າ

ໃຊ້ມີດປາດ ຫັ່ນອ້ອມເປືອກງ່າໄມ້ນັ້ນ 2 ບ່ອນ ຫ່າງກັນ  2-5 ຊຕມ, ຄວາມຍາວຈາກບ່ອນທີ່ຫັ່ນເຖິງຍອດປະມານ 50-100 ຊຕມ, ເມື່ອຫັ່ນອ້ອມເປືອກຂອງງ່າໄມ້ນັ້ນແລ້ວ ໃຊ້ປາຍມີດແກະເປືອກຂອງງ່າໄມ້ອອກໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ເນື້ອໄມ້, ໃຊ້ສັນມີດຂູດເປືອກໄມ້ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ເພື່ອທໍາລາຍເນື້ອເຍື່ອຈະເລີນທີ່ຕິດຢູ່ກັບເນື້ືອໄມ້ນັ້ນອອກ ຫາກບໍ່ເຮັດດັ່ງນັ້ນ ຫຼັງຈາກເຮົາໂທມງ່າແລ້ວ ເນື້ອເຍື່ອຈະເລີນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຈະສ້າງເປືອກໃໝ່ຂຶ້ນມາທົດແທນການອອກຮາກ (ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນຄວນປາດ ຫຼື ແກະເປືອກອອກໄວ້ປະມານ 15-20 ວັນ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຢາງເຊັ່ນ: ຕົ້ນມອນໄຂ່, ຕົ້ນລໍາມຸດ). ຖ້າຫາກມີຮໍໂມນປະເພດເລັ່ງຮາກເຊັ່ນ: ເຊລາດິກ, ຣຸດໂກຣ, ປຣາໂນຟຣິກ (SERADIX, ROOTGRO, PLANOFLIX) ໃຊ້ທາປາກບາດເບື້ອງເທິງທີ່ເຮົາປາດນັ້ນສາກ່ອນ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ງ່າໂທມປົ່ງຮາກໄດ້ໄວກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຫຼາຍກວ່າ (ກ່ອນໃຊ້ໃຫ້ອ່ານເອກະສານແນະນໍາວິທີໃຊ້ໃຫ້ລະອຽດ) ເມື່ອປາດ ແລະ ຂູດເນື້ອໄມ້ແລ້ວ ກໍໃຊ້ດິນໜຽວທີ່ອີ່ມນໍ້າຫໍ່ຫຸ້ມປາກບາດທີ່ປາດໄວ້ ໂດຍຫຸ້ມປາກບາດທາງເທິງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ 2-3 ຊຕມ. ຕໍ່ມາກໍໃຊ້ກາບພ້າວທີ່ແຊ່ນໍ້າທຸບໃຫ້ນຸ້ມໄວ້ ແລ້ວມາຫໍ່ຫຸ້ມດິນອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ເປັນເບົ້າໃຫຍ່ໆ ແລະ ໜາ ໄວ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງນໍ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ແຜ່ນຢາງຫໍ່ກາບພ້າວເອົາໄວ້ຕື່ມອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດທາງລຸ່ມໃຫ້ແໜ້ນໆເອົາໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງມັດທາງເທິງເອົາໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ.

4.ການຕິດຕາມ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາງ່າໂທມເທິງຕົ້ນໄມ້

ຄວນຕິດຕາມເບິ່ງ ຖ້າຫາກວ່າເບົ້າງ່າໂທມນັ້ນຂາດ ນໍ້າກໍຄວນຮ່າຍ ຫຼື ສີດນໍ້າໃສ່ຕື່ມ ເມື່ອງ່າໂທມອອກຮາກແລ້ວຢ່າຟ້າວຕັດເທື່ອ, ລໍຖ້າຈົນກວ່າຮາກນັ້ນຈະອອກມາໃຫ້ເຫັນຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນຈາກສີຂາວເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນ ຫຼື ສີນໍ້າຕານເຂັ້ັັມ, ທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຊ້ມີດຕັດ ຫຼື ເອົາເລື່ອຍນ້ອຍຕັດແຍກອອກຈາກຕົ້ນແມ່ໄດ້. ການອອກຮາກຂອງງ່າໂທມໄວ ຫຼື ຊ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ແມ່ພັນດັ່ງຕາຕະລາງສະແດງຢູ່ (ຂໍ້ 6) ເມື່ອຕັດແຍກມາແລ້ວກໍນໍາມາຕັດເອົາແຕ່ກິ່ງນ້ອຍທີ່ສົມບູນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ໃນງ່າໂທມນັ້ນອອກປະມານ 50%. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແກະຢາງທີ່ຫໍ່ເບົ້າອອກແລ້ວນໍາໄປຊໍາປູກໃສ່ຖົງຢາງ ຫຼື ກະບອກໄມ້, ນໍາເອົາງ່າຊໍາດັ່ງກ່າວໄປເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈົນກວ່າງ່າໂທມແຕກໃບໃໝ່ ແລະ ແຂງແຮງແລ້ວຈຶ່ງນໍາເອົາໄປປູກໄດ້.

5. ເວລາເໝາະສົມໃນການໂທມງ່າ

ໃນການໂທມງ່ານີ້ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາທີ່ງ່າເປັນໝາກ ຫຼື ກໍາລັງເກັບກ່ຽວໝາກຈາກຕົ້ນຢູ່, ເພາະໃນໄລຍະນີ້ຕົ້ນແມ່ພັນຈະບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດ, ລະດູທີ່ເໝາະສົມນັ້ນແມ່ນ ຕົ້ນລະດູຝົນ ເພາະວ່າໃນລະດູນີ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດມີຫຼາຍ ແລະ ການລະເຫີຍນໍ້າຢູ່ໃນເບົ້າຈະມີໜ້ອຍ. ໃນລະດູຮ້ອນເບົ້າງ່າໂທມມັກຈະຂາດນໍ້າ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຮ່າຍນໍ້າໃສ່ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 1 ເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ງ່າໂທມນັ້ນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ສະເໝີ, ສ່ວນໃນລະດູໜາວເປັນເວລາທີ່ຕົ້ນໄມ້ມັກພັກຕົວ, ສະນັ້ນ ຈະພາໃຫ້ງ່າໂທມອອກຮາກຊ້າກວ່າປົກກະຕິ.

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - 213544 - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - 12457 - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
(ພາບປະກອບ)

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ -    AD conten website - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - lattana banner - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ - lattana banner 1 - ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!