ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລາວ-ອົງການ Good Neighbors (ອົງການພັດທະນາດ້ານມະນຸດສະທຳສາກົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ  ສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈໍາລາວ, ເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນເງິນມູນຄ່າ 100.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຂອງກະຊວງສາທາ ແລະ ສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງຂະຫຍາຍການສະໜອງການບໍລິການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຜ່ານບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການ, ສຸກສາລາ ແລະ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຕາມຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດປີ 2015, ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 2 ແສນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໃນນັ້ນ 40% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍອາຍຸ 10-19 ປີ. ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຄວາມພ້ອມ, ການເຂົ້າຫາ, ການຍອມຮັບແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບກຸ່ມອາຍຸນັ້ນ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ 46% ຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-17 ປີ ປັດຈຸບັນອອກຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໃນຂະນະທີ່ 32% ຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 15-19 ປີໄດ້ແຕ່ງງານ/ມີຄູ່ຄອງແລ້ວ. ແຂວງອຸດົມໄຊມີອັດຕາການເກີດຂອງໄວໜຸ່ມສູງຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດ. (105/1000 ທຽບໃສ່ສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດຂອງ 83/1000). ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມແມ່ນກໍໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເກີດມີການຕາຍຂອງແມ່ໃນລະຫວ່າງຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ UNFPA, ລັດຖະບານປະເທດລຸກຊຳບວກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບເພື່ອຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການສະໜອງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດແລະ ຈະເລີນພັນທີ່ເປັນມິດປິດລັບ ຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ການເຝິກອົບຮົມເພື່ອນຳໃຊ້ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງ (ການຮັກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຢາຄຸມກຳເນີດ) ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

ໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ຈະມີໄລຍະເວລາການດໍາເນີນງານ 1 ປີ ໂດຍຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຄາດວ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນຜ່ານສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຜ່ານຄລີນິກເຄື່ອນທີ່. ລວມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນທຸກຄົນ,ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ, ໄດ້ຮັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີການຈ້າງງານຂອງແພດຜະດຸງຄັນ.

error: Alert: Content is protected !!