ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ - 44 14 - ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ
ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ - AGL banner - ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລາວ-ອົງການ Good Neighbors (ອົງການພັດທະນາດ້ານມະນຸດສະທຳສາກົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ  ສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈໍາລາວ, ເພື່ອຈະສະໜັບສະໜູນເງິນມູນຄ່າ 100.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຂອງກະຊວງສາທາ ແລະ ສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງຂະຫຍາຍການສະໜອງການບໍລິການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຜ່ານບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການ, ສຸກສາລາ ແລະ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຕາມຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດປີ 2015, ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 2 ແສນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໃນນັ້ນ 40% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍອາຍຸ 10-19 ປີ. ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຄວາມພ້ອມ, ການເຂົ້າຫາ, ການຍອມຮັບແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບກຸ່ມອາຍຸນັ້ນ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ 46% ຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-17 ປີ ປັດຈຸບັນອອກຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໃນຂະນະທີ່ 32% ຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 15-19 ປີໄດ້ແຕ່ງງານ/ມີຄູ່ຄອງແລ້ວ. ແຂວງອຸດົມໄຊມີອັດຕາການເກີດຂອງໄວໜຸ່ມສູງຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດ. (105/1000 ທຽບໃສ່ສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດຂອງ 83/1000). ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມແມ່ນກໍໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເກີດມີການຕາຍຂອງແມ່ໃນລະຫວ່າງຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ UNFPA, ລັດຖະບານປະເທດລຸກຊຳບວກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບເພື່ອຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການສະໜອງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດແລະ ຈະເລີນພັນທີ່ເປັນມິດປິດລັບ ຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ການເຝິກອົບຮົມເພື່ອນຳໃຊ້ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງ (ການຮັກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, ຢາຄຸມກຳເນີດ) ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ.

ໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ຈະມີໄລຍະເວລາການດໍາເນີນງານ 1 ປີ ໂດຍຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຄາດວ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນຜ່ານສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຜ່ານຄລີນິກເຄື່ອນທີ່. ລວມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນທຸກຄົນ,ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ, ໄດ້ຮັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີການຈ້າງງານຂອງແພດຜະດຸງຄັນ.

ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ -    AD conten website - ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ
ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ - lattana banner - ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ
ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ - lattana banner 1 - ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ກຽມພ້ອມສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 14 ພັນຄົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!