ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ

-                 - ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ
- AGL banner - ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ

    ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມບາງວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການດັ່ງນີ້:  ວິໄຈຕົວເລກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019 ສົມທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ເພື່ອມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນການກໍານົດແຜນ ປີ 2020, ພ້ອມຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງເຕີບໂຕໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຄົ້ນຄວ້າບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຍອດລວມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະດັບ 6,5%, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຄືນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ເອົາໃຈໃສ່ດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນ: ເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່ ແລະ ໄຂ່ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດຜະລິດໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມເດັດຂາດ, ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຖືກຜົົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ ທີ່ຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງ ເສຍຫາຍດ້ວຍການຍົກເວັ້ນການເກັບພັນທະອາກອນ, ຫຼຸດລາຄາກະແສໄຟຟ້າ, ເລື່ອນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພ້ອມກໍານົດນະໂຍບາຍ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ຈັດສັນງົບປະມານແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ທັນຕາມລະດູການ, ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ເພີ່ມທະວີການປະສານສົບທົບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ລໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນການສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ, ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານ, ການສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ລວມທັງການປະຕິບັດການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ ທັນເວລາ.

    ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຕາມແມ່ນໍ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ວຽກງານພັດທະນາຊາຍແດນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດນໍ້າແດນດິນ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຊີ້ນໍາບັນດາຂະແໜງການໃນເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ກໍານົດມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ບັນລຸ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຖົດຖອຍ, ພ້ອມທັງມີກົນໄກຊຸກຍູ້ຕິດຕາກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກະແສລາຍຮັບເງິນຕາທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກ ເປັນຕົ້ນ ລາຍຮັບຈາການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕານອກລະບົບ, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ  ພ້ອມນີ້ລັດຄວນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຊີ້ນໍາກະຊວງ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີນແຜ່ກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ປັັບປຸງກົດໝາຍ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

- lattana banner - ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ
-    AD conten website - ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ
- lattana banner 1 - ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ດໍາ​ເນີນມາດຕະການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!