9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ

- 7878 - 9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ
- AGL banner - 9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ

    ທ່ານ ບຸນເສັງ ວົງສະນິດ ຫົວໜ້າພະແນກສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີ 2019 ມີຈໍານວນທັງໝົດ 246.588,85 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາຫຼຸດພຽງແຕ່ 4,48% ເປັນເງິນ 11,584 ຕື້ກີບ; ໃນນີ້ລາຍຮັບອາກອນປົກກະຕິ 212.718,95 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນ, ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 10.021,00 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ 5.588,85 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ 7.990,05 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບກອງທຶນຢາ 10.270,00 ລ້ານກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ເດືອນໄດ້ທັງໝົດ 151.968,44 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 61,62% ຂອງແຜນການປີ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຫຼຸດລົງ 6,33% ເປັນເງິນ 10.262,92 ລ້ານກີບ.

ໃນນີ້ລາຍຮັບຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 181.293,00 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດ 9 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ 101.556,69 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 56,02% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 5,87% ເປັນເງິນ 5.629,44 ລ້ານກີບ. ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 65.294,90 ລ້ານກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 50.441,75 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 73,61% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຫຼຸດລົງ 23,97% ເປັນເງິນ 15.892,36 ລ້ານກີບ; ເບິ່ງໂດຍລວມແລ້ວການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຍ້ອນເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ການຂຶ້ນແຜນການແຕ່ລະແຫຼ່ງລາຍຮັບຂ້ອນຂ້າງເຫັນວ່າສູງກວ່າຂໍ້ມູນລາຍຮັບທີ່ມີຕົວຈິງ ບາງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການສໍາເລັດ ກໍາມະກອນກໍ່ຫຼຸດລົງ ພັນທະອາກອນກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນ: ໂຄງການໄຟຟ້າເຂື່ອນນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສາ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບັນມີລັກສະນະສະລໍຕົວ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ມີທຶນເພື່ອສືບຕໍ່ລົງທຶນເອງຍັງອາໄສແຕ່ງົບປະມານຂອງລັດ; ບາງທຸລະກິດກໍ່ເກີດມີໜີ້ມີສິນນໍາທະນາຄານ ແລະ ກອງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ການຕໍ່ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນກໍ່ແມ່ນເພື່ອຮັກສາທະບຽນເກົ່າໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງມອບພັນທະອາກອນບໍ່ປົກກະຕິ, ການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບຂອງຂະແໜງການເປັນຕົ້ນການອອກທະບຽນຍັງບໍ່ທັນເປັນພື້ນຖານທີ່ໜັ້ນຄົງຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ອອກທະບຽນແລ້ວບໍ່ເຄື່ອນໄຫວອອກທະບຽນເພື່ອເອົາໄປເຈືອດຈໍາ ແລະ ຄໍ້າປະກັນທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີສວຍສາອາກອນແຂວງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 90.815,41 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ມີລາຍຮັບຈາກອາກອນປົກກະຕິ, ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ, ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ, ລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ລາຍຮັບກອງທຶນຢາ. ໂດຍມີມາດຕະການຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເກັບອາກອນເພີ່ມຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ແຂວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແຕ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໂດຍໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການເລັ່ງທວງແຈ້ງການເຖິງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຍັງຄ້າງມອບພັນທະອາກອນມາຕໍ່ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນປະຈໍາປີ ປະຈຸບັນໄດ້ຕໍ່ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ແລ້ວ 3.738 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 70% ໃນຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທັງໝົດ 3.938 ຫົວໜ່ວຍ; ເອົາໃຈໃສ່ລົງກວດກາ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 003/ປປທ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະ ແໜງການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານກວດກາຫຼັງການແຈ້ງມອບລາຍຮັບໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລົງກວດກາປົກກະຕິບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເພື່ອກວດກາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້, ຂຸດຄົ້ນທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບ ທີ່ບົ້ມຊ້ອນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ັນເມືອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເລັ່ງທວງອາກອນຄ້າງມອບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ທ່ວງທັນກັບກໍານົດເວລາ.

- lattana banner - 9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ
- lattana banner 1 - 9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ
-    AD conten website - 9 ເດືອນສວຍສາອາກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 61,62% ຂອງແຜນການປີ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!