ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ

- 325 - ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ
- AGL banner - ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ

ທ່ານ ສຸລິສັກ ທຳນຸວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ແມ່ນຍຸກທີ່ໂລກຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມືສື່ສານຕ່າງໆສາມາດເຊື່ອມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ສະເພາະຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານກໍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນກໍຄື FinTech ແລະ ບັນດາ Startup ຕ່າງໆທີ່ພວມຂະຫຍາຍຕົວໃນຫລາຍປະເທດ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍນະວັດຕະກຳໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ຍອດການດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວແລະຮອບດ້ານຈາກການບໍລິການທຳມະດາໄປສູ່ລະບົບ High Value Service ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸລະກິດ. ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ 10 ປີແຕ່ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ນັ້ນ, ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ໄດ້ກໍານົດ 4 ຍຸດທະສາດ ແລະ 1 ໃນນັ້ນແມ່ນການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນກາງການຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝ, ປອດໄພໂດຍສ້າງໃຫ້ລະບົບການຊໍາລະແຫ່ງຊາດມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ສາມາດຮອງຮັບທຸລະກໍາການຊໍາລະທີ່ຫລາກຫລາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານເວລາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດເປັນເງິນກີບ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຕູ້ ATM ໃຫ້ໄດ້ທົ່ວລະບົບທະນາຄານ.

ສະນັ້ນ, ທຫລ ຈຶ່ງພັດທະນາລະບົບການຊຳລະຈາກຂັ້ນພື້ນຖານໄປສູ່ການຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການສາກົນ. ໃນນີ້, ໄດ້ ພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະພາຍໃນ ແລະ ການຊຳລະຂ້າມແດນໂດຍມີລະບົບການຊຳລະທີ່ສຳຄັນ (Systemically Important Payment Systems: SIPS), ທຫລ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງປະກອບມີລະບົບການຊຳລະແບບທັນທີ ແລະ ສູນຊຳລະສະສາງແຊັກ. ສ່ວນການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍແມ່ນບໍລິສັດ LAPNet ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ, ຊຶ່ງປະກອບມີການນໍາໃຊ້ບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ (Lao ATM Pool Switching: LAPS) ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນການກວດຍອດເງິນ ແລະຖອນເງິນສົດຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ATM, ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ ATM (ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2019 ນີ້).

ປັດຈຸບັນ ມີ 12 ທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet; ມີຈຳນວນເຄື່ອງຮັບບັດ (POS) 3.986 ເຄື່ອງ (ເດືອນ 7/2019); ຕູ້ ATM ທັງໝົດ 1.277 ຕູ້ (ເດືອນ 7/2019); ບັດ ATM 1.518.497 ບັດ. ການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດປະກອບມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ບັດ ATM ທັງໝົດມີ 24 ທະ ນາຄານ (ໃນນັ້ນມີ 12 ທະນາ ຄານເປັນສະມາຊິກຂອງLAPNet); ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Mobile Banking ມີ 12 ທະນາຄານ; ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ E-Money ແລະ E-Wallet ມີ 4 ແຫ່ງ (ໃນນີ້ມີທະນາຄານ 2 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 1 ແຫ່ງແລະ ນິຕິບຸກຄົນ 1 ແຫ່ງ ); ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະຜ່ານ QR Code ມີ 6 ທະນາຄານ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຜ່ານເຄື່ອງພີໂອເອັສ (POS) ມີ 8 ທະນາຄານ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຜ່ານ Alipayມີ 3 ທະນາຄານ ແລະ ຮັບຊຳລະຜ່ານ WeChat Pay ມີ 1 ທະນາຄານ. ສຳລັບລະບົບການຊຳລະຂ້າມແດນຊຶ່ງມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ SWIFT 31 ແຫ່ງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານ MoneyGram ແລະ Western Union ມີ 15 ແຫ່ງ (ໃນນີ້ມີທະນາຄານ 12 ແຫ່ງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ 3 ແຫ່ງ); ການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະຂ້າມແດນຜ່ານ QR Code ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ (ທຄຕລ ແລະ ທະນະຊາດ); ການໂອນເງິນຂ້າມແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໂດຍນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ຂອງທະນາຄານກຸງສີ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ ທຫລ ໝັ້ນໃຈວ່າ: ບັນດາທະນາຄານທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວຽກງານການເງິນແຖວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການຊຳລະຕື່ມອີກ ແລະ ມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະສ້າງສິ່ງຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຊັດເຈນກໍຄືສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການ ເງິນມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນໃຈແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກລົງ.

- lattana banner - ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ
- lattana banner 1 - ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ
-    AD conten website - ລາວໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!