ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

- advert banner 728 90 728x90 -  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

- nhtw lao cung ung usd 1852196 -  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

- new3 -  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂໍອະນຸ ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 264/ຫສນຍ.ກສສ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017,ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 95/ກຄສງລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2017 ກ່ຽວກັບການໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ.

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ປະຈຸບັນການດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບຄວາມສົນ ໃຈໃນການລົງທຶນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ ຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ  ແລະ ໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ.

ທຫລ ເຜີຍມີ 24 ບໍລິສັດເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະຖາບັນຂະໜາດນ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ກໍຄືການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ຍັງຈໍາກັດ, ສະນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ຈຶ່ງໄດ້ໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວໃນທຸກຮູບແບບຄື: ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈໍາ ແລະບໍ ລິສັດ ໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອຈຸດປະສົງທົບທວນ ແລະປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບນິຕິກໍາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາໃນການໂຈະຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວແມ່ນນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2017 ຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019.

- lattana 1 -  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂຈະ! ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຊົ່ວຄາວ

ສໍາລັບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຍື່ນມາກ່ອນວັນທີ 01 ມີນາ 2017 ໃນກໍລະນີເອ ກະສານຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ຈະສືບຕໍ່ພິຈາລະນາ ຄົ້ນຄ້ວາອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບ ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

error: Content is protected !!