ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ

- fy - ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ
- AGL - ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ

ໃນວັນທີ 17 ເມສານີ້, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ໄດ້ນຳສະເຫນີລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃຫ້ພິຈາລະນາອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19,ເນື່ອງຈາກມີການຕໍ່ເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄປຈົນເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ:

1: ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາທຸກຄຳຮ້ອງຂອງບັນດາຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະໂຮງຈັກໂຮງງານປິ່ນອ້ອມຂະແຫນງການຜະລິດ, ລວມເຖິງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ຫລືນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດນີ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນໄດ້ໂດຍໄວເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ,ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ;

2: ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂສະພາບການກີດຂວາງ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ໃນການຜ່ານດ່ານຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງເປັນການຮີບດ່ວນ;

3: ໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍສະເພາະກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແກ້ໄຂແຈ້ງການເລກທີ 266/ຍທຂ.ກສຂທີ່ຫ້າມຄົນຈີນຂັບລົດເຂົ້າມາເກັບສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ໃນໄລຍະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກເພື່ອສົ່ງອອກສປຈີນເຊັ່ນ: ຫມາກຖົ່ວ, ຫມາກໂມ,ກ້ວຍ-ອ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາການປະຕິບັດແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄປອີກ 2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ລົດຈີນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າມາຮັບສິນຄ້າຈາກຝ່າຍລາວໄດ້.ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາເປີດກ້ວາງກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ;

4: ສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາວາງມາດຕະການຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນູນເງິນອູດຫນູນຕໍ່ແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ພັກວຽກຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ໂດຍການອອກນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫລືອສະຫນັບສະຫນູນເງິນອູດຫນູນໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມສັນຍາວ່າຈ້າງງານ ລະຫ່ວາງນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫລື ເອກະສານຮັບເງິນເປັນການຢັ້ງຢືນ;

5: ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກຄຳສັ່ງເຖິງທະນາຄານໃຫ້ເລື່ອນການຊຳລະຫນີ້ທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການຫລືເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຫລື 6 ເດືອນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ເປັນເອກະພາບທົ່ວລະບົບ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລຕາມຄວາມເຫມາະສົມ;

6:ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການຫລືຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນທີ່ມີດອກເບ້ຍພິເສດຕໍ່າສຸດ, ໃນວົງເງິນທີ່ເຫມາະສົມແລະ ມີໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມຢ່າງຫນ້ອຍ 6-12 ເດືອນ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ເລື່ອນການຊຳລະອາກອນກຳໄລລ່ວງຫນ້າຂອງສະຖາບັນການເລິນຈຸລະພາກສຳລັບໄຕມາດ 1 ແລະ 2;

7: ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນເພື່ອກຳນົດອັດຕາພາສີ-ອາກອນລວມທັງຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ ແລະ ຫ້ອງພັກໂຮງແຮມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດຕໍ່າລົງໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂດຍສະເພາະSME ແລະ ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າເຂົ້າເຖິງໄດ້ງາຍ່ຂຶ້ນ;

8: ສະເຫນີລັດຖະບານອອກແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານແນະນຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເອກະພາບ ລະຫ່ວາງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລວມເຖິງຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງຂອງກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- lattana banner 1 - ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ
- lattana banner - ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ
-    AD conten website - ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂບາງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!