7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ

7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ - 17 - 7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ
7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ - AGL - 7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ

ຖ້າທ່ານຢາກຍົກລະດັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ ທ່ານກໍຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຈະຕ້ອງຄິດ. ການຄິດເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບຫຍັງໃໝ່ໆ ແລະ ເບິ່ງເຫັນສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານແນ່ນອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອອກແບບຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້. ຊຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເຄັດລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຝົນເພື່ອສ້າງນິໄສໃນການຄິດ ມັນສາມາດນຳໄປປັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ທັນທີ ລອງໄປເບິ່ງກັນເລີຍ :

ຈົ່ງເປັນຄົນຂີ້ສົງໄສ ຄວາມສົງໄສນັ້ນຊົງພະລັງ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະແຫວງຫາຄວາມຄິດໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ຄວາມຄິດຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຄວາມສົງໄສແມ່ນຮາກຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຄິດໃຫ້ເປັນນິໄສ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າມັນໜ້າລຳຄານສຳລັບຄົນອື່ນ ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຂົາພ້ອມຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ທ່ານແທ້ໆ ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກລຳຄານເວລາທີ່ທ່ານສົງໄສ ແລະ ຖາມເລີຍ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຄວາມສົງໄສບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບີບເອົາຄຳຕອບຈາກຜູ້ອື່ນສະເໝີໄປ ກົງກັນຂ້າມແລ້ວ ທ່ານນັ້ນລະເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການສະແຫວງຫາຄຳຕອບໃຫ້ກັບຕົນເອງ.
ອ່ານໃຫ້ຫລາກຫລາຍ ຄຸນນະພາບຂອງການຄິດຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານເອົາຫຍັງໃສ່ເຂົ້າໄປໃນສະໝອງຂອງທ່ານແດ່ ຖ້າທ່ານຢາກຄິດແຕ່ເລື່ອງດີໆ ຫລື ເລື່ອງໃໝ່ໆ ທ່ານກໍຕ້ອງເອົາຄວາມຄິດໃໝ່ເຂົ້າໄປໃນຫົວຂອງທ່ານສາກ່ອນ ການອ່ານຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຂະບວນການຄິດ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງອ່ານໃຫ້ຫລາກຫລາຍນຳ ຢ່າອ່ານແຕ່ເລື່ອງທີ່ທ່ານມັກ ຫລື ຊຳນານພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານແຄບເກີນໄປນັ້ນເອງ.
ອ່ານຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ການອ່ານຫລາກຫລາຍນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເອົາສິ່ງທີ່ອ່ານໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ນຳ ຫລື ບໍ່ກໍເຮັດໃຫ້ມັນຊຶມເຂົ້າໄປໃນສະໝອງຂອງທ່ານໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ຢ່າອ່ານແບບເລີຍຕາມເລີຍ ເພາະມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ, ທ່ານອາດຈະອ່ານມັນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລ້ວກໍເອົາມານັ່ງທົບທວນສິ່ງທີ່ທ່ານອ່ານອີກຄັ້ງ ຫລື ບໍ່ກໍລອງບັນທຶກສິ່ງສຳຄັນເອົາໄວ້ ທ່ານຈະໄດ້ບໍ່ລືມມັນໄປງ່າຍໆ.
ພົກພາປຶ້ມບັນທຶກໄອເດຍ ເມື່ອທ່ານພົບໄອເດຍ ຫລື ແນວທາງດີໆ ຢ່າເກັບໄວ້ໃນໃຈພຽງຢ່າງດຽວ ຈົ່ງຈົດບັນທຶກມັນເອົາໄວ້ ເພາະວ່າທ່ານອາດຈະລືມມັນໃນບໍ່ຊ້າ ແລະ ການໃຊ້ປຶ້ມບັນທຶກໄອເດຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກັບໄປອ່ານມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ທົບທວນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ລຳພັງແຕ່ການຄິດໄອເດຍໃໝ່ໆນັ້ນຍັງບໍ່ພໍ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາທົບທວນມັນນຳ ເພາະມັນອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ທ່ານເບິ່ງຜ່ານມັນໄປ. ການທົບທວນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານຫລັກແຫລມຫລາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໂອກາດທີ່ທ່ານຈະຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດນັ້ນອອກໄປໄດ້ຕື່ມອີກ.
ໃຫ້ເວລາກັບການຄິດ ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ທ່ານ Bill Gatesໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຄິດຫລາຍ ລາວກຳນົດ “ອາທິດແຫ່ງການຄິດ ຂຶ້ນມາ 2 ເທື່ອຕໍ່ປີີ ເພື່ອຄິດຄຳນຶງກ່ຽວກັບທິດທາງບໍລິສັດຂອງລາວ ຍ້ອນວ່າການຄິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ທ່ານກໍຄວນຈະໃຫ້ເວລາກັບມັນ ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດຄືກັບທ່ານ Bill Gatesທ່ານອາດຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກ່ວານັ້ນກໍໄດ້ ຕາມທີ່ທ່ານພໍຈະສະດວກ ຢ່າລືມວ່າການຄິດທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍມີຄຸນນະພາບພໍປານໃດ ຖ້າປຽບທຽບກັບຄວາມຄິດທີ່ຜ່ານການກັ່ນຕອງມາຢ່າງດີ.
ທົດລອງ ຖ້າຄວາມຄິດເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍມີປະໂຫຍດພໍປານໃດ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນມັນຕ້ອງສາມາດເຮັດໄດ້ແທ້ ທ່ານຕ້ອງມີວິທີຄິດແບບນັກທົດລອງ ເມື່ອທ່ານຄິດສິ່ງໃດໄດ້ກໍລອງລົງມືເຮັດ ມັນອາດຈະຜິດພາດແດ່, ແຕ່ມັນກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ - lattana banner 1 - 7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ
7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ -    AD conten website - 7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ
7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ - lattana banner - 7 ເຄັດລັບຝຶກຄິດໃຫ້ໄດ້ຜົນ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!