ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19

ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - 37 - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19
ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - Untitled design - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກລັດຖະບານ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ກຄສງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ທຫລ) ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 118/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ), ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ), ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ), ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະ ຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາ ໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບນະໂຍບາຍຜ່ອນ ຜັນສິນເຊື່ອ ປະກອບດ້ວຍ: ການເລື່ອນເວລາການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ຫລື ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19; ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ ຕາມຄວາມ  ເໝາະສົມ; ການປັບຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຫລຸດ ຫລື ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມວົງເງິນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ຫລື ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ ແມ່ນການປັບປຸງແກ້ໄຂສັນຍາເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ: ດັດແກ້ແຜນການຊຳລະ, ປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດວົງເງິນກູ້ຢືມ, ຕໍ່ກຳນົດສັນຍາ ເນື່ອງຈາກລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລູກໜີ້ ສາມາດສືບຕໍ່ດຳ ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊຳລະໜີ້ຄືນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ.

ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - 796 300x197 - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19

ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກຄສງ ໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີດັ່ງນີ້: ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫລື ດຳເນີນກິດຈະການ ທີ່ຕ້ອງປິດກິດຈະການ, ຢຸດເຊົາກິດຈະການທັງໝົດ ຫລື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ; ພະນັກງານ ຫລື ລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປິດກິດຈະການ, ຢຸດກິດຈະການທັງໝົດ ຫລື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫລື ໄດ້ຮັບບໍ່ເຕັມ; ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫລະ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບຂອງຕົນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ; ລວມທັງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ–19 ຫລື ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມປົກກະຕິ; ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືກປິດກິດຈະການ ແຕ່ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫລຸດລົງ.

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ແມ່ນລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄດ້ຂຽນໜັງສືສະເໜີເຖິງສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ; ປະກອບເອ ກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະກອບເອກະ ສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫລວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມເໝະສົມ. ໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈຳ ພິຈາລະນາໂຈະ ຫລື ເລື່ອນເວລາການຢຶດ ຫລື ຂາຍທອດຊັບສິນຂອງລູກຄ້າໄປອີກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ງວດ; ຫລຸດຜ່ອນ ຫລື ຍົກເລີກຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າປັບໄໝຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ–19 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19

ສ່ວນສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກ ທຫລ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການຈັດຊັ້ນໜີ້, ການຫັກຄັງແຮ, ການຜ່ອນຜັນການປະຕິບັດບາງອັດຕາສ່ວນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ສຳລັບ ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາ ຄານທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນການຈ່າຍຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ, ຄ່າທຳນຽມຕາມນະ ໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກ່ຽວຂ້ອງ; ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນ ຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ຕ້ອງສຳເນົາຂໍ້ມູນຫລັກຖານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ. ນອກຈາກນະໂຍບາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ຍັງຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານກຳນົດ.

ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19
ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະບານ ຊີ້ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແກ້ໄຂລູກໜີ້ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!