ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ - Time fo an Adventure 12 - ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ - AGL banner - ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ມາດຕາ 10, 11 ແລະ 18 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ສະບັບເລກທີ 65/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2019 ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

 1. ການກຳນົດລາຄາປົກກະຕິ

ໃນກໍລະນີບໍ່ມີການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ຫຼື ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນໍາມາປຽບທຽບໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດໃນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກມີລັກສະນະສະເພາະ ຫຼື ມີການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະລິມານສິນຄ້າທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍ ໃຫ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:

  • ລາຄາສົ່ງອອກສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄປຍັງປະເທດທີສາມທີ່ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຖືກພິຈາລະນາ ຖ້າມີເຫດ ຜົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ວ່າ ລາຄານັ້ນສະແດງເຖິງລາຄາໃນຕະຫຼາດປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ: ໃຫ້ພິຈາລະນາຈາກປະລິມານການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດທີສາມນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ ປະລິມານການສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດອື່ນ ຊຶ່ງສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກມາຍັງ ສປປ ລາວ; ຫຼື ຄະນະສືບຫາຂໍ້ມູນ ສາມາດພິຈາລະນາປັດໄຈອື່ນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ເຫັນວ່າ ເໝາະສົມ.
  • ລາຄາຄິດໄລ່ຈາກຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງປະເທດແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ບວກກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ລວມທັງກໍາໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນ: ລາຄາຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນການບັນທຶກບັນຊີຂອງ ຜູ້ສົ່ງອອກ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຖືກພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະການສືບຫາຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງການບັນທຶກບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການບັນຊີທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໄປໃນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ແລະ ສະທ້ອນເຖິງຕົ້ນທຶນທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

 2. ສູດຄິດໄລ່ອັດຕາການທຸ່ມຕະຫຼາດ

ການຄິດໄລ່ ເພື່ອຊອກຫາສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງ ລາຄາປົກກະຕິ ກັບ ລາຄາສົ່ງອອກ ທີ່ດໍາເນີນການຄ້າໃນລະດັບ ແລະ ໄລຍະເວລາດຽວກັນ ມີ ສາມ ວິທີການປຽບທຽບ ດັ່ງນີ້:

  • ການປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ກັບ ລາຄາສົ່ງອອກສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ: ໃຫ້ເອົາ ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ປຽບທຽບກັບ ລາຄາສົ່ງອອກສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ຊຶ່ງເປັນລາຄາ ສະເລ່ຍຂອງ ປະລິມານ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງ ຂອງການຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ສົ່ງອອກສິນຄ້າທີ່ຖືກພິຈາລະນາ ເນື່ອງຈາກການຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ສົ່ງອອກສິນຄ້າແຕ່ລະຄັ້ງມີປະລິມານຕ່າງກັນ ແລະ ປະລິມານທີ່ຕ່າງກັນນັ້ນ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາປົກກະຕິ ຫຼື ລາຄາການສົ່ງອອກ ແຕ່ລະຄັ້ງບໍ່ເທົ່າກັນ ຊຶ່ງມີສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

ສ່ວນຕ່າງ = ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ – ລາຄາສົ່ງອອກສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ

ການຄິດໄລ່ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ແມ່ນໃຫ້ ຄູນແຕ່ລະລາຄາດ້ວຍປະລິມານຖ່ວງນໍ້າໜັກ, ບວກລາຄາທີ່ມີການຖ່ວງນໍ້າໜັກເຂົ້າກັນ ແລະ ຫານໃຫ້ປະລິມານທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:

ລາຄາສະເລ່ຍແບບຖ່ວງນໍ້າໜັກ =  [(ລາຄາ 1 × ປະລິມານ 1) + (ລາຄາ 2 × ປະລິມານ 2) + (ລາຄາ 3 × ປະລິມານ 3)] ÷ [(ປະລິມານ 1 + ປະລິມານ 2 + ປະລິມານ 3)]

  • ການປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ລາຄາປົກກະຕິ ກັບ ລາຄາສົ່ງອອກຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທາງການຄ້າແຕ່ລະຄັ້ງ: ໃຫ້ເອົາ ລາຄາປົກກະຕິ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາການຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ປຽບ ທຽບກັບ ລາຄາສົ່ງອອກ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາການສົ່ງອອກ ຊຶ່ງມີສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

ສ່ວນຕ່າງ = ລາຄາປົກກະຕິຂອງການເຮັດທຸລະກໍາແຕ່ລະລາຍການ – ລາຄາສົ່ງອອກຂອງການເຮັດທຸລະກໍາແຕ່ລະລາຍການ

  • ການປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ກັບ ລາຄາສົ່ງອອກຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ ທາງການຄ້າແຕ່ລະຄັ້ງ: ໃຫ້ປຽບທຽບ ໃນກໍລະນີທີ່ລາຄາສົ່ງອອກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊື້, ຂົງເຂດ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ສົ່ງອອກ ຊຶ່ງໃຫ້ເອົາ ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ ປຽບທຽບກັບ ລາຄາສົ່ງອອກໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາການສົ່ງອອກ ຊຶ່ງມີສູດຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

                                                              ສ່ວນຕ່າງ = ລາຄາປົກກະຕິສະເລ່ຍຖ່ວງນໍ້າໜັກ – ລາຄາສົ່ງອອກຂອງການເຮັດທຸລະກໍາແຕ່ລະລາຍການ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ - lattana banner - ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ -    AD conten website - ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ - lattana banner 1 - ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກມາດຕະການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດຂອງ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!