ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ - Time fo an Adventure 25 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ - Untitled design - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ອີງຕາມກອງປະຊຸມພິເສດ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໃນອາທິດຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າງຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຄມສ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດ ຈຸບັນ ແລະ ແຜນການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການຊົນ ລະປະທານ, ຂຸດຄົ້ນຊາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມາເຫລົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນໍ້າຂອງ 2018 ແລະ ບົດສຶກສາສະພາ.

ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດການອ່າງນໍ້າຂອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງເສດຖະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຶບຕໍ່ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ເຊິ່ງໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກແບບອອນລາຍ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດພັດທະ ນາອ່າງ 10 ປີ (Basin Development Strategy) ເບື້ອງຕົ້ນ. ການຮັບຮອງໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ຈະຖືກຍື່ນຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານລະດັບສູງ ກໍຄື ສະພາລັດຖະມົນຕີ ຄມສ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ ຄມສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2021.

ທ່ານ ອັນ ພິສ ຮັດດະ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ກ່າວວ່າ: “ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ຈະສຸມໃສ່ວິທີການພັດທະນາອ່າງນໍ້າຂອງ ໂດຍພິຈາລະນາທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອຊີ້ນໍາທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄປໃນທິດທາງເພື່ອການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະ ກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດອ່າງນໍ້າຂອງໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ, ເຊິ່ງກໍຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ ປະ ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ”.

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງສະບັບໃໝ່ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນໍ້າຂອງ ເພື່ອກໍານົດບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດອ່າງນໍ້າຂອງປະເຊີນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງກໍານົດແນວທາງທີ່ບັນດາປະ ເທດສາມາດຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດການກັບບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອ່າງນໍ້າຂອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມໃນເວທີການປຶກ ສາຫາລື ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາເອກະສານ ທີ່ຖືກຢື່ນເຂົ້າມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໃນການທົບທວນຮ່າງຍຸດທະສາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນ້ຳຂອງ ໄດ້ກໍານົດ 5 ບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງອ່າງນໍ້າຂອງລວມ ມີ: ການຮັກສາໜ້າທີ່ ຂອງລະບົບນິເວດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການປັບປຸງການພັດທະນາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງຂະແໜງການນໍ້າ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາປະເທດອ່າງນໍ້າຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້ານັ້ນມີຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງການປົກປັກຮັກສານໍ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄປພ້ອມກັບການພັດ ທະນາທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຈະລວມມີການຮັກສາລະດັບການໄຫລຂອງນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນນີ້ກໍມີ ການຈັດການບັນຫາພາສຕິກ, ແຜນການຈັດການຕະກອນຂອງອ່າງນໍ້າຂອງ ແລະ ການຮັບປະກັນທາງຜ່ານຂອງປາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງລວມເອົາການປັບປຸງການຄາດຄະເນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖວ້ມ ແລະ ການສື່ສານກັບສາທາລະນະ, ກົນໄກການຮວ່ມມື ແລະ ປະສານງານ ເພື່ອການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນໍ້າ ແລະ ພາວະສຸກເສີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ.

ບັນດາມາດຕະການເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຮັບມືຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ບົດສະເໜີເພື່ອໂຄງການຮ່ວມມືຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການພິຈາລະນາໂຄງການອ່າງເກັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າຂອງ, ປະເມີນພະລັງງານທາງເລືອກ/ລະບົບນໍ້າສູນລວມທາງເລືອກ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມແມ່ນໍ້າ ແລະ ລະບົບຊ່ວຍຕັດສິນໃຈ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາເຫລົ່ານີ້ ກໍຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຈະມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະ ສົບຜົນສໍາເລັດ ຫລື ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຮ່ວມມືກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ.

ຄມສ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ ຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ໂດຍການປະ ສານງານ ແລະ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ. ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຈະຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນອ່າງນໍ້າຂອງ ທັງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລ ຍະຍາວ ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ, ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້ ປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຈັດການຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໄດ້ພຽງຜູ້ດຽວ.

ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍໃນແມ່ນໍ້າຂອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!