ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້

ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ - 258 1 - ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້
ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ - AGL banner - ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊຸດ VIII, ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ຈະສູູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍ ຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ອືີ່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດ ໝາຍກໍານົດ ແລະ ປະຕິບັດລາຍ ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ລວມທັງ ສືບຕໍ່ຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງໃນການດໍາ ເນີນທຸລະກິດ ແລະ  ສືບຕໍ່ຫັນລະບົບການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ເປັນທັນສະ ໄໝໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍເລັ່ງເຊືີ່ອມຕໍ່ກັບລະບົບທະນາຄານໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານ, ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍ,ພ້ອມເລັ່ງ  ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍເກັບ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງລາຍຮັບ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກລະບຽບສະເພາະເພີ່ມເຕີມເພືີ່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດ ການ ຫຍໍ້ທໍ້ ຂອງກົງຈັກໃນຂົງເຂດການເງິນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ສືບຕໍ່ປະຢັດຈໍາກັດລາຍ ຈ່າຍທີ່ເປັນ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເພືີ່ອເພີ່ມ ຄັງສໍາຮອງ ໂດຍການສົ່ງ  ເສີມການສົ່ງອອກ, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນ ຄ້າຟຸມ ເຟືອຍ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ; ສືບຕໍ່ກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຕໍ່ລອງມູນຄ່າໂຄງການຄືນໃໝ່ (ໃຫ້ຖຶກຄວາມ ເປັນຈິງ ແລະ ເປັນທໍາ) ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍໄວ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ທັງມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ເປັນຕົົ້ນຫຼຸດການຂາດດຸນງົບປະມານ; ຫັນໜີ້ເປັນທຶນ; ສໍາລັບໂຄງການ ທີ່ຈໍາເປັນກູູ້ຢືມຕ້ອງເຂັ້ມງວດ ໃນການປະເມີນ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນຕອບ ແທນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດແທ້ຈິງ; ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ ກູູ້ຢືມໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ບໍລິຫານໜີ້ສິນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ, ສະກຸນເງິນກູູ້ຢືມ, ຈໍານວນ ກູູ້ຢືມ ແລະ ໄລຍະເວລາການກູູ້ຢືມ; ພ້ອມທັງເສີມສ້າງຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນຂອງ ຕະຫຼາດ ຕໍ່ການບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງລັດ ແລະ ຫັນການບໍລິຫານໜີ້ສິນ ດ້ວຍລະ ບົບທັນສະໄໝ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໜີ້ສິນລົງ ເທືີ່ອລະກ້າວ, ຫຼຸດຜ່ອນ ການກູູ້ຢືມທີ່ບໍ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ບໍ່ມີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ດ້ວຍການຈໍາກັດໂຄງການໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີຜົນ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດ ຜ່ອນການສ້າງໜີ້ໃໝ່, ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ຕິດພັນກັບການ ປ່ອຍສິນ ເຊືີ່ອຂອງ ທະນາຄານ, ໂດຍສະເພາະໂຄງການໄພພິບັດ, ໂຄງການທີ່ກາຍເປັນ ໜີ້ແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ . ສໍາລັບຕົົ້ນທຶນ ແມ່ນຕ້ອງເຍື້ອນອາຍຸໜີ້ອອກໄປ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການກູູ້ຢືມ ໃໝ່ມາບໍລິຫານໜີ້ເກົ່າ, ໂດຍສະ ເພາະຕ້ອງຮັບປະກັນການກູູ້ ຢືມທີ່ມີໄລຍະເວລາ ແລະ  ຕາມຄວາມອາດສາ ມາດ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍເຈລະຈາເລືີ່ອນໜີ້ສິນຕາມນະໂຍບາຍ ຜູູ້ໃຫ້ກູູ້ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນ ແລະ ດຶງຄືນຄວາມເຊືີ່ອໝັ້ນຕໍ່ການ ບໍລິຫານໜີ້ສິນຂອງລັດ;  ສືບຕໍ່ດໍາເນີນນະໂຍບາຍ ເງິນຕາໂດຍການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 20% ທຽບ ໃສ່ປີ ຜ່ານມາ; ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ; ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເໜັງຕີງໃນຂອບ ອ່ອນຄ່າ ຫຼື ແຂງຄ່າບໍ່ເກີນ 5% ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາ; ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ ສາມາດກູ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ; ຊຸກຍູູ້ໃຫ້ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ໃນລະດັບ 58,43% ຂອງ GDP ແລະ ຍອດເຫຼືອສິນເຊືີ່ອຂອງຂະແໜງ ທະນາຄານ ຢູ່ໃນລະດັບ 49,56% ຂອງ GDP; ພ້ອມທັງ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດ  ດອກອອກຜົນ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%; ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກີບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ - lattana banner - ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້
ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ - lattana banner 1 - ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້
ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ -    AD conten website - ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!