ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. - Time fo an Adventure 46 - ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. - AGL banner - ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ປັດຈຸບັນຫລາຍກວ່າ 90% ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ ແມ່ນເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME), ເຊິ່ງທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ເປັນຫົວຈັກສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະ ກິດຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປະເພດດັ່ງກ່າວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງມີດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນ SME ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ກອງທຶນນີ້, ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນລະດົມທຶນຈາກແຫລ່ງທຶນຕ່າງໆ ຢ່າງລວມສູນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີທຶນໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໝອງສິນເຊື່ອ ແລະ ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືດັດສົມການສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງມີດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະກູ້ຢຶມທີ່ເໝາະສົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະໄລຍະ. ມາຮອດດຽວນີ້, ກອງທຶນ SME ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກທະນາພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈໍານວນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທະນາ ຄານໂລກ (WB) ຈໍານວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີເງິນຈາກລັດຖະບານ ສົມທົບອີກຈໍານວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພື່ອປ່ອຍໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄື: ຕ້ອງມີສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ (ມີເງິນສົດໝູນວຽນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ມີໜີ້ (NPL) ບໍ່ຫລາຍ. ໃນນີ້, ແມ່ນໄດ້ຈັດສັນທຶນຈໍານວນໜຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ 4 ທະນາຄານ ຄື: ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈປານລາວ, ທະນາຄານຊາຄອມແບ໋ງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.

ທ່ານ ດາວວອນ ອະທິບາຍວ່າ: ສະເພາະເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຈໍານວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດແບບບໍ່ມີດອກເບ້ຍ, ແຕ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ທະນາຄານນໍາໄປປ່ອຍຕໍ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 3,5%ຕໍ່ປີ. ສ່ວນເງິນຂອງ ADB ແລະ WB ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ທະນາຄານໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3,5% ຕໍ່ປີ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານເອົາໄປປ່ອຍຕໍ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ. ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜະລິດກະສິກໍາ, ການບໍລິການ ແລະ ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານເປັນຫລັກ ແລະ ໃນມໍ່ໆນີ້, ທະນາຄານໂລກ ຍັງຈະໄດ້ສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ SME ພວກເຮົາຕື່ມອີກປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ ສະໜັບສະຫນູນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພິເສດ ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ມອບໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຕື່ມອີກ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ກວ່າ ຕໍ່ປີ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານນໍາໄປປ່ອຍຕໍ່ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 5,5% ຕໍ່ປີ. ນອກນີ້, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງທຶນນາງຟ້າ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ຢາກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ, ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນຈະມີລະບົບບັນຊີ, ມີການແນະນໍາການບໍລິຫານ ແລະ ມີລະບົບຊ່ວຍຕິດຕາມການດໍາເນີນກິດຈະການຂອງລູກຄ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ກອງທຶນ SME ຄືແຫລ່ງສິນເຊື່ອ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ, ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຜະລິດສີນຄ້າ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ທັງເປັນການສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. - lattana banner 1 - ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. - lattana banner - ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. -    AD conten website - ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ງທຶນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!