ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ

ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ -                                    4                        12 2 - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ
ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ - AGL banner - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ

ສັນຍາ ແມ່ນນິຕິກໍາທາງແພ່ງຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງມີສິດ ແລະ ພັນທະຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຕາມການກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງສັນຍາ ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຮັດສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກການອິດສະຫຼະພາບໃນການເຮັດສັນຍາ ແລະ ຫຼັກການຄວາມສະເຫມີພາບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນສັນຍາ.

ມື້ນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະນໍາສະເຫນີບາງບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບສັນຍາ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍຫນຶ່ງຢາກຈະປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຕື່ມ.

ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງປະຕິiດຕໍ່ກັນດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕັດອອກງັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປົ້າຫມາຍຂອງສັນຍາລາຄາກໍານົດເວລາປະຕິດການຊໍາລະການນງສົ່ງຂອບເຂດປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເປົ້າຫມາຍ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດສັນຍາ  ແລະ ພັນທະໃນການແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຂ ເຊົ່າທີ່ດິນ ເນື້ອທີ່ 2.200 ຕາແມັດຈາກ ນາງ ປ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫາດກ້ຽງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃບຕາດິນເລກທີ 222 ລົງວັນທີ 9 ເດືອນກັນຍາ 2009 ອອກຊື່ ນາງ ປ ເພື່ອປຸກ ສ້າງບໍລິສັດ ກໍານົດເວລາເຊົ້າສິບປີ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2010 ເຖິງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ລາຄາເຊົ້າ 10.000.000 ກີບຕໍ່ປີ ຝ່າຍ ຂ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະຄ່າເຊົ່າລ່ວງຫນ້າ 5 ປີ ໂດຍກໍານົດເອົາມື້ເຊັນສັນຍາເປັນມື້ຊໍາລະ (1 ມັງກອນ 2013) ລວມທັງເປັນເງິນ 30.000.000 ກີບ ແລະ ອີກສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະຊໍາລະໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ເມື່ອປະຕິດສັນຍາມາໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງ ຝ່າຍ ທ້າວ ຂ ຕ້ອງການເພີ່ມເວລາ ຂອງການເຊົ່າ ແລະ ໄດ້ສະເຫນີເພີ່ມໄລຍະເວລາເຊົາອີກຫ້າປີ ຈາກນາງ ປ ເປັນ 15 ປີ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ ທ້າວ ຂ ເພີ່ມຄ່າເຊົ້າໃຫມ່ຕາມກໍານົດເວລາ ທີ່ເພີ່ມເປັນປີຫນຶ່ງ 11.000.000 ກີບ ແລະ ຝ່າຍ ຂ ກໍຕົກລົງເຫັນດີຕາມການສະເຫນີຂອງຝ່າຍ ນາງ ປ.

ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າຝ່າຍຫນຶ່ງຫາກບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີ ການສະເຫນີປ່ຽນແປງນັ້ນກໍຈະບໍ່ມີຜົນສັກສິດ ອີກດ້ານຫນຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ ສະເຫນີປ່ຽນແປງເປັນຂໍ້ສະເຫນີນັ້ນເປັນຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່ ຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່ນີ້ຫາກບໍ່ຖືກຮັບຮອງ ຫຼື ມີການຕົກລົງເຫັນດີ ພັນທະທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວຍັງມີຜົນສັກສິດການປ່ຽນແປງສັນຍາ ອາດຈະມີຫຼາຍຮູບການ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. ຝ່າຍໃດຫນຶ່ງໄດ້ສະເຫນີ ຫຼື ແຈ້ງການປ່ຽນແປງສັນຍາ ໃຫ້ອີກຝ່າຍຫນຶ່ງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶ່ງຝ່າຍສະເຫນີອາດຈະກໍານົດເວລາໃຫ້ຕອບກັບ ຫຼື ຕົກລົງ ຕາມການສະເຫນີນັ້ນ ໃນກໍລະນີຝ່າຍສະເຫນີບໍ່ໄດ້ກໍານົດເວລາຕອບຮັບຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາສະເຫນີຕ້ອງຕອບກັUພາຍໃນກໍານົດສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນ.

ການພົວພັນຄ້າຂາຍການດໍາເນີນທຸລະກິດ ສ່ວຍຫຼາຍນິຍົມໃຊ້ການສື່ສານຫາກັນດ້ວຍການສົ່ງເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ໂທລະສານ ຫຼື ນ໌ດຫມາຍເອ ເລັກໂຕຣນິກ ຊຶ່ງຝ່າຍຫນຶ່ງອາດຈະສົ່ງໃຫ້ອີກຝ່າຍຫນຶ່ງພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງເວລາຕອບກັນ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ: ຖ້າບໍ່ຕອບກັUພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ສະເຫນີ ມານີ້ ໃຫ້ຖືວ່າຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະເຫນີນັ້ນຕົກລົງເຫັນດີ.

ອີກກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຕົວໄປ ແມ່ນການສົ່ງຮ່າງເນື້ອໃນທີ່ກໍານົດຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່ ແລະ ຖ້າຫາກຝ່າຍທີ່ສະເຫນີເບື້ອງຕົ້ນຕົກລົງເຫັນດີ ກໍໃຫ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນ ໃນກໍລະນີນີ້ ຖືວ່າຂໍ້ສະເຫນີໃຫມ່ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ເວລາສົ່ງກັບເປັນຕົ້ນໄປ ຍົກເວັນກົດຫມາຍໄດ້ມີການກໍານົດໄວ້ຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນຈາກນາຍທະບຽນສານ.

ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ
 1. ການສະເຫນີປ່ຽນແປງສັນຍາອາດຈະດໍາເນີນທາງປາກເປົ່າກໍໄດ້ ຖ້າໄດ້ບອກເວລາໄວ້ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ກໍານົດເວລາ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກິດຫມາຍ.

ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ເມື່ອສັນຍາໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ກໍຖືວ່າສັນຍານັ້ນມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເວລາໄດ້ ຕົກລົງເຫັນດີງກັນເປັນຕົ້ນໄປ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍານັ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສັນຍາທີ່ຕົກລົງເຫັນດີ ໂດຍຄູ່ສັນຍາ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເວລາລ໌ງລາຍເຊັນ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ຕາມfiດຫມາຍເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕົກລົງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນທາງດ້ານກ໊ດຫມາຍ ຄວນມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກທະບຽນສານ ສິດ ແລະ ຫມັ້ນທະເກົ່າທີ່ຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວນັ້ນຖືວ່າສິ້ນສຸດລົງ. ສໍາລັບສັນຍາກ່ຽວກັບຊັບສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາກ່ຽວກັບຊັບນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໂດຍ: ໄມ້ງັດ (Vientiane mai)

 

 

ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ - lattana banner - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ
ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ -  AD conten website - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ
ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ - lattana banner 1 - ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນສັນຍາ
 • 1097 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!