ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ

ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ - Time fo an Adventure 2020 08 05T174652 - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ
ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ - AGL banner - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ

ຜົນຂອງການສຳຫລວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດຄົວເຮືອນ, ການຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃນດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຜະລິດ ເພື່ອຕີລາຄາລະດັບການດຳລົງຊີວິດ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ, ກະຜະລິດ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການພັດທະ ນາ.

ອີງຕາມຜົນການສຳຫລວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ຄັ້ງທີ 6 ເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດຜ່ານມາລະບຸວ່າ: ຈຳນວນຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ ມີປະມານ 1.274.000 ຄົວເຮືອນ ແລະ ມີຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນສະເລ່ຍແມ່ນ 4,7 ຄົນ/ຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງຫລຸດລົງຈາກ 5,2 ຄົນ/ຄົວເຮືອນ ໃນປີ 2012/2013. ການຊົມໃຊ້ຕໍ່ເດືອນຂອງຄົວເຮືອນຄົນລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,63 ລ້ານກີບ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,05 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2012/2013, ໃນນັ້ນການຊົມໃຊ້ໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ຄື 73,6%. ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ເຫັນວ່າ ບ້ານທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງໃນລະດູແລ້ງ ກວມເອົາ 93,8%, ບ້ານທີ່ສາມາເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນລະດູຝົນ 80%, ບ້ານທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ກວມເອົາ 89,5% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ. ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີນ້ຳສະອາດ ໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນບ້ານມີປະມານ 90,6%, ການເຂົ້າເຖິງສຸຂະອະນາໄມແມ່ນດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 19,6% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວິດຖ່າຍ. ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ເຫັນວ່າ 82,9% ຂອງບ້ານທັງໝົດແມ່ນມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິຂອງເດັກ 6-10 ປີ ແມ່ນຫລຸດລົງພຽງເລັກນ້ອຍ. ການຜະລິດຂອງຄົວເຮືອນ ເຫັນວ່າ ຄົວເຮືອນທີ່ຜະລິດກະສິກຳ ມີອັດຕາສ່ວນ 55,8% ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳກວມເອົາ 15,5% ເຊິ່ງຫລຸດລົງຈາກຜົນການສຳຫລວດໃນປີ 2012/2013. ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ເວລາເຮັດກິດຈະກຳ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແມ່ນ 4,6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້, ເຮັດວຽກກະສິກໍາ 2 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັກ ຜ່ອນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ.

ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ

ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ ກໍຄື ອັດຕາສ່ວນສະບຽງອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ການບໍລິ ໂພກຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງຫລຸດລົງ ເຊິ່ງອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຶດຕິກຳຂອງພົນລະເມືອງລາວມີການປ່ຽນແປງຈາກຜະລິດເອງ ໄປສູ່ການຊື້ອາຫານຈາກທາງນອກຫລາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຕ້ອງວິເຄາະເລິກເຖິງສະພາບລາຍຮັບ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອກຸ້ມກິນ.      ຂະນະດຽວກັນ ເຫັນວ່າອັດຕາຄວາມທຸກຍາກລະດັບຊາດຫລຸດລົງເຫລືອພຽງ 18,3% ຈາກ 23,2% ໃນປີ 2012/2013, ເຊິ່ງຄາດຄະເນເປັນຈໍານວນຄົນທຸກຍາກທັງໝົດໃນປີ 2018/2019 ປະມານ 1,29 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈຳນວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ປະມານ 201.000 ຄົວເຮືອນ.

ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ - lattana banner - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ
ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ -    AD conten website - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ
ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ - lattana banner 1 - ຜົນການສຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ໃນດ້ານຕ່າງໆ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!