ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ

ອົງການ usaid ແລະ ອົງການ unicef ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ - Time fo an Adventure 2020 08 11T111900 - ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ
ອົງການ usaid ແລະ ອົງການ unicef ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ - Untitled design - ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ອົງການ USAID ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊຸມຊຸມຫ່າງໄກຊອກຫລີກ ແລະ ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ. ອົງການ USAID ໄດ້ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ອົງການ UNICEF ສໍາລັບແຜນງານ 5 ປີ ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການເດືອນກັນຍາ ປີ 2020.

ສປປ ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫລາຍ ໃນການປັບປຸງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ ອັດ ຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຫລຸດລົງຈາກ 905/100,000 (ປີ 1990) ຍັງເຫລືອ 197/100,000 (ປີ 2015). ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນ ຫລຸດລົງເຖິງໃນລະດັບເຄິ່ງໜຶ່ງຖ້າທຽບໃສ່ປີ 1990, ຫລຸດລົງຕາມລໍາດັບຈາກ 46 ມາເປັນ 40/1,000 ຄົນ ຂອງເດັກທີ່ເກີດມີຊີວິດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ແມ່, ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຈໍານວນໜຶ່ງຍັງເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ຫລື ປີ່ນປົວໄດ້ເຊັ່ນ: ສາເຫດຂອງພະຍາດໃນເດັກເກີດໃໝ່, ອັກເສບປອດ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດສານອາຫານ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ການຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ້ອຍຍັງຊັກຊ້າ. ອັດຕາຊັດສ່ວນຂອງເດັກເຕ້ຍ (ລວງສູງທຽບໃສ່ອາຍຸ) ໂດຍສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 33% ສຳລັບເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ, ແຕ່ວ່າ ຍັງພົບຫລາຍກວ່າ 40% ໃນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ກຸ່ມຄົນລາວ – ໄຕ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ).

ອົງການ USAID ມີຄວາມພູມໃຈຈະສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ປະປ່ອຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄວ້ເບື້ອງຫລັງ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ”. “ໂດຍຜ່ານແຜນການນີ້, ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນເກືອບ 80.000 ຄົນ, ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຫລາຍກວ່າ 32.000 ຄົນ ຢູ່ໃນ 12 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ: ແຂວງ ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ”. ກິດຈະກຳໃໝ່ນີ້, ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາກັບ ອົງການ UNICEF ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງຊີວິຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”

ອົງການ usaid ແລະ ອົງການ unicef ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ

ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ການລົງທືນດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມີການສືບຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີອັດຕາການເປັນພະຍາດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເພີ້ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການສຸມໃສ່ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ຢູ່ພາຍໃນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອົງການ usaid ແລະ ອົງການ unicef ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ
ອົງການ usaid ແລະ ອົງການ unicef ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ອົງການ USAID ແລະ ອົງການ UNICEF ມອບທືນຊ່ວຍເຫລືອ 2.8 ລ້ານໂດລາ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!