ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ

ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ -                                     - ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ
ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ - Untitled design - ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ

ຜົນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ປີ 2015, ອີງໃສ່ການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ມີພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ ກວມ 60% ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ກວມ 40%. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 2016-2020 ເຫັນວ່າການພັດທະນາເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນອັດຕາສ່ວນເດັກຂາດເຂີນຫລາຍມິຕິ ຊ່ວງອາຍຸ 0-4 ປີ, 5-10 ປີ, 11-17 ປີ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຍັງກວມເຖິງ 88%. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງມີສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸງແຮງຕໍ່ເດັກ, ລະດັບການສຶກສາ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງມີລັກສະນະຈຳກັດ, ໄວໜຸ່ມຍັງຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາພາກບັງຄັບ ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບໂອກາດການຮຽນຮູ້ດ້ານອື່ນໆ ຕາມຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ ລວມທັງທັກສະ ທາງດ້ານດີຈີຕອນ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ທາງເລືອກສຳລັບຊີວິດໃນອະນາຄົດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂອກາດສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍໃນກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 3 (2021-2025) ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ.

ຜົນການສຳຫລວດຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການລົງທຶນໃນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນປັດຈຸບັນ ຈະເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອະນາຄົດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງຈະນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜົນຕອບຮັບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມນີ້, ການລົງທຶນໃນຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ຄວນມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໜອງບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະ ພາບແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ວຽກງານໂພຊະນາການແບບສະເພາະ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ການສຶກສາ ແລະ ທັກສະຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະພິບານ, ສິ່ງແວດ ລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການລ່ວງລະເມີດ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮີດ ໂດຍສຸມໃສ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນີ້, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການສ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ ເສີມການມີຊີວິດທີ່ດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຕ້ອງປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງວິທີການດູແລຂອງພໍ່ແມ່ ສຳລັບເດັກໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢຸດຕິການແຕ່ງງານກ່ອນໄວຂອງເດັກ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍມີການຕິດຕາມການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີ, ຕິດພັນກັບການມອບລາງວັນປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແບບ ສຳລັບຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030 ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ

ໃນໄລຍະຊຸມປີ 2021-2025 ແຜນພັດທະນາເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນງານໃຫຍ່ ຄື: ແຜນງານການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກ, ການໂຄສະນາ,ປູກຈິດສຳນຶກ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ການທົບທວນນະໂຍບາຍ-ນິຕິກຳ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກສິດທິເດັກ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງມີ 14 ວຽກຈຸດສຸມທີ່ເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອໃຫ້ຂະ ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ຮັບປະກັນເດັກລາວໄປຕາມວິໄສທັດ 2030 ທີ່ວ່າ ຂຸດຄົ້ນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ບໍ່ຈຳກັດ ຂອງຄົນລາວລຸ້ນປີ 2030, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ກຳລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.

ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ
ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການພັດທະນາເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!