ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Time fo an Adventure 8 - ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Untitled design - ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະການເຂັ້ມງວດມາດຕະການຈໍາກັດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດ Covid-19 ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນຂອງລາວມີໂອກາດຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້າສະດວກຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່? ພ້ອມທັງຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ວິທີທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະໜອງສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພາຍຫຼັງການຜ່ອນຜັນ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝປະກອບດ້ວຍ ຮ້ານຄ້າສີເມືອງ, ຮ້ານສະກາຍ (Sky_Supermarket), ຮ້ານບິກຊີ (Mini Big-C), ຮ້ານບາຊາບີ (Bazaar-B), ຮ້ານຈີບຟີ (Jiffy) ແລະ ຮ້ານເຈມາກ (J-mart). ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການສໍາພາດແບບເປີດ (In-Depth Interview) ທີ່ມີໂຄງສ້າງຄໍາຖາມອັນດຽວກັນ.

ເຫດຜົນການເລືອກເອົາບັນດາຮ້ານສະດວກຊື້ເຫຼົ່ານີ້ກໍເພາະວ່າ ທາງຮ້ານມີການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ, ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ, ຖ້າທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງລາວມີໂອກາດ ແລະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງບໍ່ວ່າ ຈະສະໜອງວັດຖຸດິບກໍ່ຄືສິນຄ້າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບການ ຈໍາກັດ ຫຼື ຫຼັງການຈໍາກັດມາດຕະການນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ທຸລະກິດສາມາດປັບຕົວ, ພັດທະນາສິນຄ້າພ້ອມທັງຍົກມາດຕະຖານໃຫ້ເປັນທີ່ຍ້ອມຮັບໃນສັງຄົມ.

ແຕ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ກ່າວມານັ້ນຍັງຂາດການສຶກສາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄໍາຕອບ ຫຼື ບາງທີ່ມັນອາດມີສາເຫດອື່ນເຊັ່ນ: ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໃນຊ່ວງນັ້ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຮ້ານສະດວກຊື້ຈິງຫັນມາຊື້ວັດຖຸດິບ ຫຼື ສິນຄ້າຈາກພາຍໃນແທນ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃຫ້ ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາໄປນໍາໃຊ້ ເພື່ອສ້າງກົນໄກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າລາວໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມລາວຫລາຍຂຶ້ນ.

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ປຽບທຽບເບິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ຢູ່ລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດດ້ວຍການປຽບທຽບຈາກ 3 ໄລຍະຄື: ກ່ອນມີມາດຕະການ, ໄລຍະປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ໄລຍະຜ່ອນຜັນ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະການຈໍາກັດ (Lockdown) ຈໍານວນໜຶ່ງ. ການວິເຄາະສາມາດຕີລາຄາເປັນສອງກໍລະນີຄື:

  1. ຖ້າຫາກວ່າສັດສ່ວນການຊື້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ນໍາທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອ ປຽບທຽບໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການ ກັບໄລຍະກ່ອນການຈໍາກັດມາດຕະການ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸລະກິດພາຍໃນ ຂອງລາວມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃໝ່;
  2. ຕີລາຄາຈາກພຶດຕິກໍາ ແລະ ທັດສະນະຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ (ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ)ຖ້າຫາກຍັງສືບຕໍ່ຊື້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າຈາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ຫຼັງຈາກຜ່ອນຜັນ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະການຈໍາກັດຕ່າງໆສະແດງວ່າສິນຄ້າພາຍໃນໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງຈາກການຮຽນຮູ້ (Learning-by-doing) ຫຼືຍ້ອນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ການຖ່າຍໂອນເຕັກໂນໂລຊີຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

ຈາກສົມມຸດຕິຖານ ຂອງການສຶກສາຂ້າງເທິງນັ້ນສາ ມາດຊີ້ແຈ້ງຜົນການສຶກສາໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ

ຜ່ານການລົງສໍາຫຼວດຕົວຈິງກັບ 5 ຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ ທັນສະໄໝ ໂດຍມີຜູ້ອໍານວຍການ, ຜູ້ຈັດການ, ຫົວຫນ້າຝ່າຍ ການຕະຫຼາດ, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຫ້ອງການສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຮ້ານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກໜຶ່ງ ຮ້ານແມ່ນໄດ້ຕອບຄໍາຖາມເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມຄໍາຖາມ ເຈາະຈີ້ມທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ໂດຍລວມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.1 ສະພາບລວມ

ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງສະ ແດງ ອອກຍອດຂາຍໂດຍລວມຫຼຸດລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມມີ ທາດເຫຼົ້າແມ່ນຫຼຸດລົງ ແຕ່ສິນຄ້າປະເພດອາຫານໂດຍລວມ ແມ່ນມີຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ສິນຄ້າທີ່ຊື້ຈາກຜູ້ປະກອບການພາຍ ໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາຫານສົດ (ຜັກ ແລະ ຊີ້ນ), ອາຫານ ແຫ້ງ (ຊີ້ນແຫ້ງ, ຫມີ ແລະເຄື່ອງແຫ້ງຕ່າງໆ), ອາຫານແຊ່ແຂງ (ຊີ້ນ ແລະ ລູກຊີ້ນ), ເຂົ້າໜົມ (ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ແຊນວິດ), ເຄື່ອງດື່ມ (ນ້ໍາດື່ມ, ເບຍ, ນ້ໍາຫວານ, ເຫຼົ້າ.), ນົມ (ນົມສົດ ແລະ ໂຍເກີດ) ແລະ ອື່ນໆ (ເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງໂອດອບ ແລະອື່ນໆ).

ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ, ອາຫານກະປ໋ອງ, ເຫຼົ້າ, ນົມ, ນ້ໍາໝາກໄມ້, ໝາກໄມ້ ແລະ ສິນຄ້າສໍາເຮັດຮູບທີ່ພາຍໃນບໍ່ມີ ຫຼື ຜະລິດບໍ່ໄດ້.

2.2 ໂອກາດຕໍ່ກັບຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ

ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

– ຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຊື້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້ານໍາຜູ້ປະກອບການພາຍໃນສະເລ່ຍແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 20% ເປັນ 25% ເມື່ອທຽບກັບສັດສ່ວນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 5%) ໂດຍສົມທຽບໄລຍະການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ ແລະ ຄວບຄຸມຮອບດ້ານກັບໄລຍະກ່ອນຫນ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຜະລິດພາຍໃນມີໂອກາດຂາຍສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍແມ່ນ 24% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະການປະຕິບັດມາດຕະການຈໍາກັດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງພາກລັດ ແລະ ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີມາດຕະການຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ສະໜອງລາຍໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ແລະນໍາສະ ເໜີສິນຄ້າໃຫ້ກັບບັນດາຮ້ານສະດວກຊື້ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍ.

– ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີສິນຄ້າຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດທົດ ແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະໄດ້ຂາຍດີໃນໄລຍະປິດປະເທດ (Lock -down) ເດັ່ນກວ່າຫມູ່ແມ່ນເຂົ້າຈີ່ມີສັ່ງຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2040%, ນອກຈາກຊື້ນໍາຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ບາງຮ້ານກໍ່ໄດ້ເພີ່ມ ການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນຮ້ານຂອງຕົນເອງຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນກໍ່ມີເຂົ້າໜົມ ແລະ ປະເພດອາຫານແຫ້ງເຊັ່ນ: ຊີ້ນແຫ້ງ, ປາແຫ້ງ, ໝີ່ແຫ້ງ, ເຫັດແຫ້ງ, ແຈ່ວພື້ນບ້ານ, ສົ້ມໝູ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບດີພໍສົມຄວນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກນໍາອີກ (ຂໍ້ມູນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ).

ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຫຸ້ມຫໍສິນຄ້າ, ການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ການ ຮັກສາມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າລວມທັງຊ່ວຍໃນດ້ານການ ຕະຫຼາດ.

2.3 ອຸປະສັກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ

ເຖິງແມ່ນວ່າການສະໜອງສິນຄ້າຂອງຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນມີໂອກາດຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ກໍ່ຍັງເຫັນວ່າຕົວເລກອັດຕາສ່ວນສິນຄ້າ ພາຍໃນທຽບກັບ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຍັງບໍ່ສູງ. ສິນຄ້າບາງປະເພດທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ເພາະ ການຜະລິດຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ອາໄສວັດຖຸດິບຈາກການນໍາ ເຂົ້າ, ການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ ກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊ່ວງປິດປະເທດ, ບາງຫົວໜ່ວຍສາມາດຜະລິດໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງ-ມອບເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະ ການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກເອງກໍ່ຈໍາກັດຕົວເອງ ບໍ່ອອກນອກສະຖານທີ່ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ສິນ ຄ້າພາຍໃນບາງປະເພດຍອດຂາຍກໍ່ຫຼຸດລົງເປັນຕົ້ນ ສິນຄ້າທີ່ນໍາ ເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງດື່ມ (ທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ).

ອີກບັນຫາໜຶ່ງ,ມີວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຮ້ານ ສະດວກຊື້ ຊື້ຈາກຜູ້ປະກອບການຢູ່ພາຍໃນ ເຫັນວ່າຍັງມີລາຄາ ສູງ ຖ້າທຽບກັບວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄລຍະ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກຫຼາຍ ແລະ ການນໍາເຂົ້າກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ທັນສະໄໝ ຍັງມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານສູງ ທີ່ຈະຮັບຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ຮູບແບບການຝາກ ຂາຍໃນຮ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດອາຫານບາງຮ້ານແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງພາຍໃນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ ອຍ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງມີຫນ້າຮ້ານ ຫຼື ຕ້ອງມີການການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ດີພໍສົມ ຄວນແລ້ວທາງຮ້ານຈິ່ງຈະຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຊື້ສິນຄ້າ. ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດ ແບບຄົວເຮືອນ. 2.4 ທັດສະນະຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ ຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ຫນ້າພາຍຫຼັງສະພາບເປັນປົກກະຕິຜູ້ປະກອບການຮ້ານສະດວກຊື້ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສິນຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດທົດ ແທນການນໍາເຂົ້າໄດ້, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ ພຽງພໍ ແລະຍັງຂາດການສະໜອງທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ທາງຮ້ານມີທ່າອ່ຽງຈະສືບຕໍ່ຊື້ວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າຈາກຜູ້ປະກອບການພາຍ ໃນແຕ່ອາດຈະຫຼຸດປະລິມານລົງຈາກລະດັບເດີມເລັກນ້ອຍທຽບ ໃສ່ຊ່ວງປະຕິບັດມາດຕະການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍ່ຍັງຂຶ້ນກັບວ່າຄ່ານິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ຫັນມາ ບໍລິໂພກສິນຄ້າພາຍໃນລະດັບເກົ່າ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ! ບວກກັບ ການພັດທະນາຕົວສິນຄ້າ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ ເພາະໃນຊ່ວງນັ້ນ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດການຜະລິດເປັນຫຼັກອາໄສເວລາວ່າງ ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ. ຜູ້ສະໜອງ ພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຫາວິທີ ເພື່ອເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ, ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ດົນ. ຖ້າເຮັດໄດ້ແນວນີ້, ແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫັນມານໍາໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເພື່ອຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງການຊື້ສິນຄ້ານໍາຜູ້ສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ກາຍ ເປັນວັດຖຸດິບ/ສິນຄ້າ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າຂອງຮ້ານສະດວກຊື້ຕໍ່ໄປໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງມີການພັດທະນາສິນຄ້າ ທັງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່, ຕ້ອງມີການນໍາສະເໜີຜະລິດ ຕະພັນໃໝ່ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຊອກຫາວິທີໃນ ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການບໍລິຫານ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນ ກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ, ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຮ້ານສະດວກຊື້ຍັງມີຂໍ້ ສະເໜີໃຫ້ພາກລັດພິຈາລະນາ ແລະມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ການສະ ໜອງສິນຄ້າກັບບັນດາທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ມີມາດຕະຖານດີເປັນຕົ້ນແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ທັນສະໄໝ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຄວນມີການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມນໍາສິນຄ້າປະເພດອາຫານທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສິນຄ້າໂອດອບໃຫ້ແກ່ຮ້ານສະດວກຊື້ ຫຼື ຕ້ອງມີລະບຽບການກໍານົດ ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນສິນຄ້າປະເພດໃດນອນໃນສິນຄ້າທີ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມສະເພາະ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມດັ່ງກ່າວ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ທຸລະກິດພາຍໃນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອມານໍາສະເໜີສິນຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນຫາກພາກລັດມີກົນໄກ ແລະ ໜ່ວຍງານສະ ເພາະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ປະກອບການໃໝ່ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າຫາຕະຫຼາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຂອງຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນພື້ນຖານເຊິ່ງທາງຮ້ານກໍ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າພາຍໃນ.

  1. ພາກສະຫຼຸບ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ສາມາດຕອບຄໍາຖາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້ກ່ຽວກັບຜູ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນຂອງລາວ ມີໂອ ກາດຍາດແຍ່ງເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ. ໃນໄລຍະປ້ອງກັນການລະບາດໂຄວິດ 19 ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ມີ ຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນແລະມີຜູ້ສະໜອງລາຍໃໝ່ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ; ໂດຍສະເລ່ຍ ມີຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 24% ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການເຂັ້ມງວດມາດຕະການຈໍາກັດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ພະຍາດ Covid-19 ທຽບກັບກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ຜະລິດພາຍ ໃນໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາສິນຄ້າຈາກ ການຮຽນຮູ້ (Learning-by-doing), ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ການຖ່າຍໂອນເຕັກໂນໂລຊີຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນໄລຍະນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ປະກອບການພາຍໃນມີໂອກາດທີ່ດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ ຂໍ້ຈໍາກັດຕາມເປັນເງົາຕາມໂຕ ເຊິ່ງຕີລາຄາໄດ້ຈາກແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວພາຍຫຼັງການຜ່ອນຜັນ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະ ການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວນັ້ນເຫັນວ່າ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ເນື່ອງຈາກຄູ່ແຂ່ງແມ່ນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ບວກກັບຜູ້ສະໜອງພາຍໃນຍັງມີຂໍ້ ຈໍາກັດເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສິນຄ້າຍັງບໍ່ ທັນຫຼາກຫຼາຍພ້ອມທັງຍັງເສຍປຽບ ດ້ານຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ໂດຍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງເພາະບາງສິນຄ້າໄດ້ອາໄສວັດຖຸດິບຈາກພາຍນອກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລ ຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕະຖານສິນຄ້າຍັງຕ່ໍາ, ການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ຍັງຂາດການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິໂພກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ແລະ ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເຊິ່ງສະແດງອອກການສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ, ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ຍັງຂຶ້ນກັບຄ່ານິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດນໍາອີກ. ເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການພາຍໃນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາຍນອກໄດ້ບັນຫາ ແລະສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໄປເທື່ອລະກ້າວເຊິ່ງໃນພາກລຸ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີບາງມາດຕະການດ້ານວິຊາການ.

ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ໂອກາດທຸລະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນການ ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື້ທັນສະໄໝຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 (Covid-19) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!