ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ

ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ - LPN 2 - ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ
ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ - Untitled design - ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ

ມື້ອື່ນນີ້ ວັນທີ 3 ພະຈິກ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2020 ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກໍເປັນວັນສຸດທ້າຍຂອງການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງການລົງຄະແນນສຽງໄປທາງສະນີ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຈົນມາເຖິງຂະນະນີ້ມີຜູ້ໄປໃຊ້ສິດລົງຄະແນນສຽງລ່ວງໜ້າແລ້ວທະລຸກ່ວາ 90 ລ້ານຄົນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃຊ້ລະບົບ Winner-Takes-All ຫຼື ຜູ້ໃດຊະນະກໍຈະເອົາໄປກິນເລີຍ ໂດຍຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນລັດນັ້ນໆ ຫາກຝ່າຍໃດຊະນະກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຄົນນັ້ນໄດ້ຄະແນນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງ(Electoral Votes) ຂອງລັດນັ້ນໄປຄອງ ຊຶ່ງລະບົບນີ້ໃຊ້ກັບ 48 ລັດ ແລະ ເມືອງຫຼວງ ວໍຊິງຕັນດີຊີ. ສ່ວນອີກສອງລັດຄື ລັດເມນ ລັດບຣາສະກາ ໃຊ້ລະບົບສັດສ່ວນ ແຕ່ລວມກັນແລ້ວມີຄະແນນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງຢູ່ທີ່ 538 ສຽງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກຄົນໃດໄດ້ຄະແນນຄະນະຜູ້ເລືອກຕັ້ງຢ່າງໜ້ອຍ 270 ສຽງ ຫຼື ຫຼານກ່ວ່ານັ້ນ ຈະເປັນຝ່າຍຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ.

ຕາມການສຳຫຼວດ ໃນຂະນະນີ້ ທ່ານ ໂຈໄບເດັນ ມີຄະແນນສຽງນຳ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລທຣຳ ຢູ່ຫຼາຍລັດພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຈົ່ງຈ້ອງຕາມອງເບິ່ງວ່າມື້ອື່ນນີ້ວັນທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຄ້ວາໄຊ.

ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ
ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ
ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈັບຕາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທີບໍດີ ສະຫະລັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ 3 ພະຈິກ ໃຜຈະຄ້ວາໄຊ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!