3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ

- 032606 - 3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ
- Untitled design - 3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ

ກ່ອນຈະຝັນໄປໄກເຖິງຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນ ເຮົາຄວນປູພື້ນຖານຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໃຫ້ແໜ້ນກ່ອນ.

  1. ເງິນສຳຮອງ 6 ເທົ່າຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນໃນຄອບຄົວ : ວັດຖຸປະສົງຂອງເງິນຈຳນວນນີ້ກໍ ເພື່ອເອົາໄວ້ເປັນຫລັກປະກັນພື້ນ ຖານວ່າຫາກວ່າງງານ ຫລື ຂາດລາຍຮັບຂຶ້ນມາ ກໍຍັງມີເງິນສຳຮອງທີ່ສາມາດລ້ຽງດູຄອບຄົວໃຫ້ເປັນປົກກະຕິສຸກຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງປີ ໃນລະຫ່ວາງນີ້ກໍຈະຕ້ອງຫາວຽກໃໝ່ໃຫ້ທັນກ່ອນທີ່ເງິນສຳຮອງຈະໝົດລົງ. ນອກຈາກນີ້, ເງິນສຳຮອງຍັງມີໄວ້ເພື່ອຄົນໃນຄອບຄົວເຈັບປ່ວຍຂຶ້ນມາຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງໄປຢືມ ຫລື ກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ເສຍດອກເບ້ຍແພງໆ.
  2. ທຶນປະກັນຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີ : ເວົ້າເຖິງເລື່ອງປະກັນຊີວິດອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດທຸກຄົນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວ ຫລື ຄົນໂສດທີ່ມີຄົນທີ່ຮັກຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ເຊັ່ນ : ພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫລື ຫລານໆ ປະກັນຊີວິດຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍຄວນມີທຶນປະກັນຊີວິດບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີ ເນື່ອງຈາກຫາກເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຂຶ້ນມາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເຮົາຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກທຶນປະກັນຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຫາກລອງຄຳນວນວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໂຕທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປົກກະຕິປະມານ 50% ຂອງລາຍຮັບໝົດປີ ແລ້ວສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ເທົ່າກັບວ່າຄວາມຄຸ້ມຄອງ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເຮົາມີເງິນພຽງພໍສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດົນເຖິງ 6 ປີ. ແນວໃດກໍຕາມ ເບ້ຍປະກັນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີສຳລັບທຶນປະກັນທີ່ຫລາຍເຖິງ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບ ທັງໝົດນັ້ນອາດເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫາກເປັນເບ້ຍປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ທຶນປະກັນຊີວິດມີຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ສູງພຽງພໍ ການເລືອກປະກັນຊີວິດແບບຕະຫລອດຊີບຈຶ່ງເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະດ້ວຍຈຳ ນວນເບ້ຍທີ່ເທົ່າກັນ ປະກັນຊີວິດແບບຕະຫລອດຊີບຈະໃຫ້ທຶນປະກັນທີ່ສູງກ່ວາປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ, ແຕ່ຖ້າຫາກຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາການເລືອກປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ ກ່ວາ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນກວດເບິ່ງສະຫວັດດີການຄ່າປິ່ນປົວຈາກບ່ອນເຮັດວຽກວ່າມີພຽງພໍແລ້ວຫລືຍັງ ຫາກບໍ່ພໍກໍແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດໄວ້ບາງສ່ວນເພື່ອສຳຮອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຂຶ້ນ ຈະໄດ້ກະທົບກັບ ເງິນສຳຮອງຂອງເຮົາໜ້ອຍລົງ ເພາະມີປະກັນຊ່ວຍຮັບເອົາໄວ້ໄດ້ລະດັບໜຶ່ງແລ້ວ.
  3. ພາລະຈ່າຍຜ່ອນໜີ້ບໍ່ເກີນ 30% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ : ການບໍ່ມີໜີ້ເປັນລາບອັນປະເສີດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນ ການບໍ່ມີໜີ້ຈະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າຈະສາມາດຫາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ໄດ້ຕະຫລອດຮອດຝັ່ງຫລືບໍ່ ຫລື ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີໜີ້ກໍຂໍໃຫ້ເປັນໜີ້ທີ່ດີທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ : ໜີ້ສິນເຊື່ອເຮືອນ ຫລື ຫ້ອງແຖວ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ສິນເຊື່ອເຮືອນເປັນໜີ້ທີ່ດີນັ້ນຍ້ອນວ່າ : 1. ເປັນໜີ້ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຖືກ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໂປະຍາມໃດກໍໄດ້, 2. ມີໄລຍະເວລາຜ່ອນຈ່າຍດົນທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜ່ອນແຕ່ລະເດືອນບໍ່ສູງຫລາຍ, 3. ມູນຄ່າເຮືອນມັກເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ປຽບດັ່ງເປັນການລົງທຶນໃນ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, 4. ເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຮືອນ ທັງຈາກການຢູ່ອາໄສເອງ ຫລື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າ. ແນວໃດກໍຕາມເຮົາບໍ່ຄວນມີຍອດຜ່ອນຈ່າຍຄ່າເຮືອນເກີນ 30% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ ເພາະຖ້າເກີນນີ້ ລາຍຮັບຂອງເຮົາອາດບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ ລະເດືອນ ເຊິ່ງມີໂອກາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຜິດນັດຊຳລະໜີ້ສິນເຊື່ອເຮືອນກໍເປັນໄດ້. ສ່ວນໜີ້ທີ່ອັນຕະລາຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໜີ້ນອກ ລະບົບ, ໜີ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງໆ ບໍ່ຄວນສ້າງຂຶ້ນ ເພາະນອກຈາກບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງມີດອກເບ້ຍໃນ ອັດຕາທີ່ສູງຫລາຍນຳອີກ.

– ເມື່ອມີພື້ນຖານທັງ 3 ຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຄົບໝົດແລ້ວ ເງິນທ້ອນໃນແຕ່ລະເດືອນທີ່ເກັບຕື່ມໄດ້ກໍສາມາດເອົາມາລົງທຶນຕໍ່ຍອດຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ ເພື່ອເປັນເງິນໃຊ້ຫລັງກະສຽນຫລື ອາດສາມາດກະສຽນກ່ອນກຳນົດໄດ້.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 3 ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!